Close Görüntüyü Aç

Poster - 46

Current Treatment of Pilonidal Sinus

L Elemen, S Sağ, K Maşrabacı, E Karadeniz, Y Sönmez
Health Sciences University, Sancaktepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Istanbul

Aim

The aim of this study is to determine the effect of crystallized phenol treatment in the current treatment of pilonidal sinus.

Methods

A retrospective analysis was undertaken of patients had pilonidal sinus seen in the pediatric surgery clinic of the Health Sciences University, Sancaktepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey. Age, gender, average follow-up time, characteristics of sinuses at initial presentation, impact of crystallized phenol or surgery, number of procedures per patient and the recovery time of 100 patients were analyzed on January 2020-July 2021. The relationship between rate of recoveries and crystallized phenol treatment, surgical treatment and number of recurrence were noted.

Results

64 were male and 36 were female on the 100 patients. Crystallized phenol was applied a total of 150 times on 100 patients. Number of procedures per patient was 1,5. Average follow-up time was 1 month. Mean recovery time was 45 (± standard deviation of 24) days with a range of 13 to 120 days. 10 patients underwent surgical treatment after crystallized phenol treatment. The success rate of crystallized phenol treatment was 90 percent. Recurrences were observed in 5 patients following surgery. 2 patients underwent laser endoscopic treatment (LEPSİT). Surgical treatment was applied to 1 of these 2 patients due to recurrence. The status of sinuses (acute vs. chronic and presence or absence of abscess) and the number of sinus opening had no effect on recovery time.

Conclusion

Crystallized phenol treatment is a simple and inexpensive method that can be readily applied on an outpatient basis, decreasing both the recurrence rate and lost work time. We suggest that use of crystallized phenol treatment as the first treatment option in uncomplicated primary cases, application of surgical procedures to patients who do not benefit from phenol treatment

Keywords: Pilonidal Sinus, Crystallized Phenol, Current Treatment

Poster - 46

Pilonidal Sinüsün Güncel Tedavisi

L Elemen, S Sağ, K Maşrabacı, E Karadeniz, Y Sönmez
Sancaktepe Şehit Prof Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç

Bu çalışmanın amacı, kristalize fenol tedavisinin pilonidal sinüsün güncel tedavisindeki etkisini belirlemektir.

Yöntem

İstanbul Sancaktepe Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk cerrahisi kliniğinde pilonidal sinüs görülen hastaların retrospektif analizi yapıldı. Ocak 2020-Temmuz 2021 döneminde 100 hastanın yaş, cinsiyet, ortalama takip süresi, sinüslerin ilk başvurudaki özellikleri, kristalize fenol veya cerrahinin etkisi, hasta başına işlem sayısı ve iyileşme süresi analiz edildi. İyileşme oranları ve kristalize fenol tedavisi, cerrahi tedavi ve nüks sayıları arasındaki ilişki kaydedildi.

Sonuç

100 hastanın 64'ü erkek, 36'sı kadındı. 100 hastaya toplam 150 kez kristalize fenol uygulandı. Hasta başına işlem sayısı 1,5 idi. Ortalama takip süresi 1 ay idi. Ortalama iyileşme süresi, 13 ila 120 gün aralığında 45 (± 24 standart sapma) gündü. 10 hastaya kristalize fenol tedavisi sonrası cerrahi tedavi uygulandı. Kristalize fenol tedavisinin başarı oranı yüzde 90 idi. Ameliyat sonrası 5 hastada nüks gözlendi. 2 hastaya lazer endoskopik tedavi (LEPSİT) ugulandı. Bu 2 hastanın 1'ine nüks nedeniyle cerrahi tedavi uygulandı. Sinüslerin durumu (akut ve kronik ve apse varlığı veya yokluğu) ve sinüs açıklığının sayısı iyileşme süresi üzerinde hiçbir etkiye sahip değildi.

Sonuç

Kristalize fenol tedavisi, ayakta tedavi bazında kolayca uygulanabilen, hem nüks oranını hem de kaybedilen çalışma süresini azaltan basit ve ucuz bir yöntemdir. Komplike olmayan primer vakalarda ilk tedavi seçeneği olarak kristalize fenol tedavisinin kullanılmasını, fenol tedavisinden fayda görmeyen hastalarda cerrahi işlem uygulanmasını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Pilonidal Sinüs, Kristalize Fenol, Güncel Tedavi

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...