Close

Case Report - 6

VACUUM ASSISTED CLOSURE IN FALP INFECTION AFTER SEPRERTAION OF CONJOINED TWINS

O Ferzeliyev, A Küçükgüven, F Üzümcügil, H Uzun, Ö Boybeyi, B Bilginer, FC Tanyel, T Soyer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalları, Ankara, Türkiye

Aim: The use and efficacy of vacuum assisted closure (VAC) in the treatment flap infections (FI) after surgical separation of conjoined twins in an ischiophagus case.

Case Report: From the first pregnancy to the first live C/S twin girl babies of a 15-year-old mother’s prenatal ultrasonography revealed ischiophagus at 16th gestational week. Babies were joined from their backs at the coccygeal region at the level of spine and medulla spinalis and born at back-to-back side. Physical examination revealed single anal orifice and separate rectum, vagen and urethra opens in that single orifice. Internal genital structures, ovaries, uterus were separately present. Both babies have separate extremities. One of the babies underwent ventriculaperitoneal shunt for hydrocephalus. Expanders were placed to repair the possible sacral defect at the postnatal 3 month of life. At the 6 th month of life, surgical separation was planned after adequate tissue were obtained. Anesthetic management was performed separately in both patients with different anesthesia devices. The help of both surgery and anesthesia teams carefully organized the positions of patients. The causdal end of both spine and medulla spinalis separated and perinoplasty including two separate vagen, urethra and rectum was performed. A sigmoid colostomy was included. The sacral defects were repaired by prepared skin flaps. After the surgery, patients developed clinical findings of GI and fewer and antibioteraphy was changed to Meropenem, after positive wound cultures with Klebsiella pneumonia. The babies developed open wound at 4th postoperative day and underwent VAC treatment and debridement at 15th day. After complete resolution of drainage and infection findings, the treatment was stopped at 35th day.

Conclusion: VAC treatment can be safely used in wound and flap infections in small infants. It should be kept in mind that, after complex surgical treatments such as surgical separation of conjoined twins, in addition to antibiotic treatment, VAC can be used to local control of wound infection.

Keywords:

Olgu Sunumu - 6

YAPIŞIK İKİZLERDE CERRAHİ AYRILMA SONRASI GELİŞEN FLEP İNFEKSİYONUNDA VAKUM YARDIMLI KAPAMA

O Ferzeliyev, A Küçükgüven, F Üzümcügil, H Uzun, Ö Boybeyi, B Bilginer, FC Tanyel, T Soyer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalları, Ankara, Türkiye

Amaç: Yapışık ikiz olgusunda cerrahi ayrılma sonrası gelişen flep enfeksiyonun (FE) sağaltımında vakum yardımlı kapama (VAK) tedavisinin yeri ve etkinliğini tartışma üzere bir iskiofagus olgusunun sunulmuştur.

Olgu Sunumu: 15 yaşında annenin 1. gebeliğinden ilk yaşayan olarak C/S ile doğan yapışık ikiz kız bebeklere, prenatal USG’de iskiofagus tanısı konulmuştur. Bebekler birbirlerine sakrokoksigeal alanda spinal kanalın ve medulla spinalisin son kısmından yapışık ve sırt sırta olacak şekilde doğmuşlardır. Fizik incelemede tek üretral ve tek bir anal açıklık olan hastaların, aynı açıklığa açılan ayrı ayrı rektumları, vajenleri ve üretraları saptanmıştır. İç genital yapıları, uterus ve overleri de ayrı ayrı izlenmiştir. Her bebeğin ayrı ekstremiteleri bulunmaktadır. Bebeklerden birine hidirosefali nedeni ile 2 aylıkken ventriküloperitoneal şant uygulanmıştır. Sakral ciltte oluşacak defektin flep ile onarılması gerekeceğinden 3 aylıkken doku genişletici yerleştirilmiştir. Bebekler 6 aylık olduğunda yeterli doku elde edilmiş ve cerrahi ayrılma planlanmıştır. Hastaların ikisine ayrı ayrı anestezi uygulanmış, iki ayrı anestezi makinesi kullanılarak inhalasyon anestezisi ile idame sağlanmıştır. Supin ve pron pozisyonlardaki işlemler için yer değişiklikleri sürecinde cerrahi ekip ve anestezi ekibinin koordine çalışmasına ayrıca özen gösterilmiştir. Spinal kanal ve medulla spinalisin son kısmı ayrılıp, her iki bebekte üretra, vajen ve anal orifisler ayrı olacak şekilde perineoplasti yapılıp, sigmoid kolostomi ile işleme son verilmiştir. Aynı seansta hazırlanan cilt flepleri ile sakrumdaki defektler onarılmıştır. Cerrahi sonrası ateş, FE, bulguları olan hastalara ampirik tedavi sonrası yara yerinde Meropenem’e duyarlı Klebsiella pneumonia üremesi üzerine antibiyoterapide değişiklik yapılmıştır. Cerrahi sonrası 4. günde yara yerinde açıklık oluşan bebeklere 15. günde yara debridmanı ve VAK tedavisi uygulanmıştır. Postoperatif 35. gününde drenajı olmayan ve infeksiyon bulguları düzelen hastalarda tedavi sonlandırılmıştır.

Sonuç: Yara yeri ve FE sağaltımında VAK tedavisi çok küçük bebekler de bile güvenle kullanılabilir. Yapışık ikizlerin ayrılması gibi karmaşık cerrahi işlemler sonrası ortaya çıkan yara yeri infeksiyonlarının tedavisinde antimikrobiyal tedavi yanı sıra infeksiyonun lokal kontrolü amacı ile VAK’dan faydalanabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler:

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...