Close

Oral Presentation - 13

Determination of Factors to Distinguish MIS-C from Acute Appendicitis in Children with Acute Abdominal Pain

MN Azılı*, D Güney*, Cİ Öztorun*, A Ertürk**, EE Erten**, S Demir**, A Ertoy**, S Emeksiz***, A Özkaya Parlakay****, B Çelikel Acar*****, E Şenel*
*Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
**Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Surgery, Bilkent, Ankara
***Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi
****Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çocuk Enfeksiyon ABD
*****Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Romatoloji Bölümü

Aim

To make the differential diagnosis between acute appendicitis and multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) for patients presenting with the complaint of acute abdominal pain (AAP) and to identify the determining factors for the diagnosis of MIS-C.

Materials and Methods

Eighty-one children presenting with AAP/suspected acute abdomen were evaluated. Of these, 24 (29.6%) were included in the MIS-C group (MIS-C/g), and 57 were included in the suspected appendicitis group (S-A/g), which consisted of two subgroups: appendicitis group (A/g) and control observation group (CO/g).

Results

Comparing MIS-C/g, A/g, and CO/g; duration of abdominal pain (2.4, 1.5, 1.8 days), high-grade fever (38.8, 36.7, 37°C), severe vomiting, and severe diarrhea were higher in MIS-C/g. Lymphocytes count (LC) was lower, while values of CRP, ferritin, and coagulopathy were higher in MIS-C/g (p<0.05). The optimal cutoffs for the duration of abdominal pain; 2.5 days, the duration of fever; 1.5 days, peak value of fever; 39°C, neutrophil count(NC); 13225 x1000cell/microMoL, LC; 600 x1000cell/microMoL, ferritin; 233microg/L and D-Dimer; 16.4mg/L (p<0.05). The optimal cutoff for CRP was 130 mg/L (sensitivity 88.9, specificity 100%, PPV 100%, NPV 92.5%, p<0.001). All patients in MIS-C/g tested positive by serology by SARS-CoV-2.

Conclusion

The duration of abdominal pain, presence of high-grade and prolonged fever, and evaluation of hemogram in terms of high neutrophil count and low lymphocytes count exhibit high sensitivity and negative predictive value for MIS-C presenting with AAP. In case of doubt, inflammatory markers such as CRP, ferritin, D-Dimer, and serology for SARS-CoV-2 should be studied to confirm the diagnosis.

Keywords: Acute Appendicitis, Multi-system hyperinflammatory syndrome in children (MIS-C), COVID-19, Acute abdominal pain, Children

Sözlü Sunum - 13

Akut Karın Ağrısı Olan Çocuklarda MIS-C'yi Akut Apandisitten Ayırt Eden Faktörlerin Belirlenmesi

MN Azılı*, D Güney*, Cİ Öztorun*, A Ertürk**, EE Erten**, S Demir**, A Ertoy**, S Emeksiz***, A Özkaya Parlakay****, B Çelikel Acar*****, E Şenel*
*Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bilkent, Ankara
***Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi
****Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çocuk Enfeksiyon ABD
*****Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Romatoloji Bölümü

Amaç:

Çalışmamızda akut karın ağrısı (AKA) şikayeti ile başvuran çocuk hastalarda akut apandisit ile multi-sistem hiperinflamatuar sendrom’un (MIS-C) ayırıcı tanısında MIS-C’yi belirleyen faktörlerin araştırılması amaçlandı.

Materyal Metot

AKA/şüpheli akut karın nedeni ile başvuran 81 çocuk değerlendirildi. Bunlardan 24'ü (%29,6) MIS-C grubuna (MIS-C/g) ve 57'si şüpheli apandisit grubuna (ŞA/g) dahil edildi, ŞA/g iki alt gruptan oluşuyordu: apandisit grubu (A/ g) ve kontrol gözlem grubu (KG/g).

Sonuçlar

MIS-C/g, A/g ve KG/g karşılaştırıldığında karın ağrısı süresi (2,4, 1,5, 1,8 gün), yüksek dereceli ateş (38,8, 36,7, 37°C), şiddetli kusma ve şiddetli diyare MIS-C/g'de daha yüksekti. MIS-C/g'de lenfosit sayısı (LC) daha düşük, CRP, ferritin ve koagülopati değerleri daha yüksekti (p<0.05). MIS-C’yi ön gören cut-off değerleri; karın ağrısı süresi; 2,5 gün, ateş süresi; 1,5 gün, ateşin pik değeri; 39°C, nötrofil sayısı; 13225 x1000hücre/mikroMoL, LC; 600 x1000hücre/mikroMoL, ferritin; 233microg/L ve D-Dimer; 16, LC 4 mg/L bulundu (p<0.05). CRP için cut-off değeri 130 mg/L idi (duyarlılık 88,9, özgüllük %100, PPV %100, NPV %92, LC 5, p<0.001). MIS-C/g'deki tüm hastalar, SARS-CoV-2 yönünden pozitif serolojiye sahipti.

Tartışma

AKA ile başvuran hastada karın ağrısı süresi, yüksek dereceli ve uzun süreli ateş, hemogramda yüksek nötrofil ve düşük lenfosit sayıları MIS-C’yi öngörmesi açısından yüksek duyarlılık ve negatif prediktif değerlere sahip bulundu. Şüphe durumunda, tanıyı doğrulamak için CRP, ferritin, D-Dimer ve SARS-CoV-2 serolojisi gibi inflamatuar belirteçler araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut Apandisit, Çocuklarda multisistem hiperinflamatuar sendrom (MIS-C), COVID-19, Akut karın ağrısı, Çocuk

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...