Close

Video Presentation - 9

Nightmare, internal inguinal ring is intact… Laparoscopic Femoral Hernia Repair in Childhood

G Şakul, A Çelik
Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim: Femoral hernias are rare and pre- operatively misdiagnosed entities in childhood. Unnecessary inguinal explorations, complications and recurrence are common, especially patients who are diagnosed operatively. We shared our laparoscopic femoral hernia repair method in a 3 year old patient who diagnosed operatively.

Method and Results: A three-year old boy, admitted for right groin swelling noticed for a year and enlarged lately. Family also complained about rare left groin swelling. Physical examination didn’t show neither a inguinal hernia nor silk sign. For all these reasons, initially laparoscopic examination was planned. After 5 mm umbilical port insertion, intraabdominal imaging showed a closed internal ring while there is a visible ostium medially to epigastric vessels. Ostium is medial to epigastric vessels, between the inguinal ligament and Cooper’s ligament which was suggesting a femoral hernia. 3 mm trocars were inserted from both lower quadrants and continued the dissection. Through the defect, we reduced the sac and the typically assosiated lipoma in the hernia defect. We resected the sac very carefully using monopolar cautery and scissors. Continued dissection to identify these 3 crucial anatomic landmarks.: the femoral vein, Cooper’s ligament and inguinal ligament which limits the defect. To close the defect, we used 2/0 non-absorbable polyfilament sutures being introduced through the abdominal wall. We used sliding knots technique to bring inguinal ligament and Cooper’s ligament together. Attention was paid not to cause bleeding from laterally adjacent femoral vein. The peritoneum was closed usign percutan technique. No mesh was used. The procedure was ended without complications. Patient was discharged 4 hours after operation.

Conclusion: Femoral hernia is a very challenging entity and surgeon must keep it in mind for ever physical examination. In suspected cases laparoscopy is beneficial for diagnosis and also for treatment.

Keywords: femoral hernia repair, laparoscopic hernia repair

Video Sunum - 9

Korkulu Rüya, İç Delik Ağzı Kapalı… Çocuklarda Laparoskopik Femoral Herni Onarımı

G Şakul, A Çelik
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Femoral herni, çocukluk yaş grubunda oldukça nadir görülen ve sıklıkla atlanan bir tanıdır. Genellikle ameliyat esnasında tanı alan bu hastalarda gereksiz inguinal eksplorasyon, nüks ve operasyon sırasında komplikasyon sıklığı yüksektir. Bu çalışmada benzer şekilde tanı alan 3 yaşındaki hastamıza laparoskopik yaklaşım ile herni onarım yöntemimiz paylaşılmıştır.

Yöntem ve Bulgular: Üç yaşında erkek, 1 yıl önce farkedilen ve giderek büyüyen sağ kasıkta şişlik şikayeti ile başvurdu. Aile sol kasıkta da aralıklı şişlik tarifliyordu. Fizik muayenede inguinal herni veya ipek bulgusu palpe edilemedi. Bu sebeple öncelikle laparoskopik eksplorasyon planlandı. Abdominal eksplorasyonda iç delik ağzının kapalı, ancak epigastrik damarların medialinde bir herni ağzı olduğu görüldü. Bu açıklık epigastik damarların mediali, inguinal ligament ve Cooper’s ligamentinin arasında yerleşmekteydi. İntraoperatif femoral herni tanısı koyularak laparoskopik onarım planlandı.

Sağ ve sol alt kadranlardan 3 mmlik çalışma portları girilerek defekt ortaya koyuldu. Defekt içerisine uzanmakta olan lipomatoid doku ve herni kesesi eksize edildi. Diseksiyona devam edilerek, ameliyat için kritik önemi olan 3 yapı ortaya koyuldu; femoral ven, Cooper’s ligament ve inguinal ligament. Defekti kapatmak için absorbe olmayan poliflaman 2/0 sütür kullanıldı. Batın ön duvarından kaviteye alınan sütürler ile kayıcı düğüm tekniği kullanılarak inguinal ligament ile Cooper’s ligamenti lateralden mediale doğru 2 sütür ile birbirine yaklaştırıldı. Sütürler sırasında femoral vene dikkat edildi. Periton, perkutan yöntem kullanılarak onarıldı. Yama kullanılmadı. İşlem komplikasyonsuz sonlandırıldı. Hasta ameliyatın 4. saatinde taburcu edildi.

Sonuç: Femoral herni, çocukluk çağı kasık şişliklerinde mutlaka akla gelmesi gereken, fizik muayene ile tanısı kolay olmayan bir hastalıktır. Şüphe halinde laparoskopi hem tanı hem de tedavi yaklaşımı açısından oldukça faydalıdır.

Anahtar Kelimeler: femoral herni onarımı, laparoskopik herni onarımı

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...