Close

Oral Presentation - 16

KARYDAKIS FLAP REPAIR IN PILONIDAL SINUS TREATMENT IN CHILDREN

H Kahraman Esen
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

AIM

Pilonidal sinus is a common disease of the sacrococcygeal region in children. Treatment of pilonidal sinus disease varies in relation to the presentation of the disease. Accordingly, several surgical methods have shown that the most ideal method in children is still controversial due to high recurrence rates. We investigated the effectiveness of Karydakis flap repair in the treatment of pilonidal sinus in children.

METHODS

Due to chronic and subacute sacrococcygeal plonidal sinus disease, 34 children (Boy / Girl 21/13) were applied the technique of Karydakis flap repair. Average patients were followed up for 1 year. Patients; It was evaluated in terms of recurrence rate and early complication rates.

RESULTS

The age range of patients included in the study was 14-18 years. The distance between the anus to the sinus mouth was measured as 6-9 cm. Karydakis flap conversion was performed to all patients and the mean operation time was measured as 45 minutes. The average length of hospital stay was 1 (1-3) days. Minivac drain was removed on postoperative day 2 in 1 patient and on postoperative day 1 in other patients. Early wound complications were recorded in 2 patients. Subcutaneous hematoma was observed in two patients due to early sports. Recurrence was observed in one patient during the follow-up period.

CONCLUSION

As a surgical intervention in children with pilonidal sinus, Karydakis flap repair is supported in primary and secondary cases as well as primary pilonidal sinus treatment. It can be preferred due to its low recurrence rate, short hospital stay and low complication rates.

Keywords: Pilonidal sinus, children, Karydakis flap

Sözlü Sunum - 16

ÇOCUKLARDA PİLONİDAL SİNÜS TEDAVİSİNDE KARYDAKİS FLEP ONARIMI

H Kahraman Esen
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

AMAÇ

Pilonidal sinüs çocuklarda sakrokoksigeal bölgenin sık görülen bir hastalığıdır. Pilonidal sinüs hastalığının tedavisi hastalığın prezentasyonu ile ilişkili olarak değişir. Buna göre birkaç cerrahi yöntem göstermiştir ki, çocuklarda en ideal yöntem halen yüksek nüks oranları nedeniyle tartışmalıdır. Çocuklarda pilonidal sinüs tedavisinde Karydakis flep onarımının etkinliğini araştırdık.

YÖNTEM

Kronik ve subakut sakrokoksigeal plonidal sinüs hastalığı nedeniyle, 34 çocuk (Erkek/Kız 21/13) hastaya Karydakis flep onarımının tekniği uygulanmıştır. Ortalama hastalar 1 yıl takip edilmiştir. Hastalar; nüks oranı ve erken dönem komplikasyon oranları bakımından değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş aralığı 14-18 yıl idi. Anüsle sinüs ağzı arasındaki mesafe 6-9 cm olarak ölçüldü. Tüm hastalara Karydakis flep çevirme yapıldı ve ortalama operasyon süresi 45 dakika olarak ölçüldü. Ortalama hastanede yatış süresi 1 (1-3) gün idi. Minivac dren 1 hastada postoperatif 2. günde, diğer hastalarda ise postoperatif 1. günde çıkartıldı. Erken yara yeri komplikasyonu 2 hastada kaydedildi. İki hastada ise erken dönemde spor yapmaya bağlı olarak cilt altı hematom görüldü. Hastaların takip süresinde bir hastada nüks görüldü.

SONUÇ

Pilonidal sinüslü çocuklarda cerrahi girişim olarak Karydakis flep onarımı primer pilonidal sinüs tedavisi yanında özellikle büyük vakalarda ve sekonder vakalarda desteklenmektedir. Düşük nüks oranı, kısa hastanede yatış süresi ve düşük komplikasyon oranları nedeniyle tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Pilonidal sinüs, çocuklar, Karydakis flep

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...