Close Görüntüyü Aç

Poster - 59

Type 1 giant Meckel's diverticulum: a rare cause of acute abdomen

S Hancıoğlu, M Çelenk, B Dağdemir, T Pamuk
Ondokuz Mayıs University department of Pediatric Surgery

Introduction: Although Meckel's diverticulum is the most common congenital anomaly of the gastrointestinal tract, giant Meckel's diverticulum is extremely rare. A case of atypical size type 1 Meckel's diverticulum presenting with peritonitis is presented.

Case: A 5-month-old girl presented with fever and vomiting. On physical examination, there was widespread tenderness and defense in the abdomen. The patient, who had high acute phase reactants and was septic, had nonspecific diffuse peritonitis findings on abdominal ultrasounds and abdominal tomography. Broad-spectrum antibiotics were started. The patient's clinical findings and laboratory values ​​improved completely. He presented with painless rectal bleeding 1 month after his discharge. In the Meckel scintigraphy, significant radiotracer accumulation was observed in the intestinal loops on the ileum and jejunum trace, but this situation was not evaluated in favor of Meckel's diverticulum. Diagnostic laparoscopy was performed on the patient and a 55 cm long Type 1 Giant Meckel's diverticulum was seen extending proximally between the mesenteric leaves originating from the ileum mesenteric face 80 cm proximal to the ileocecal valve. The entire 55 cm of Meckel's diverticulum was resected together with its junction in the ileum. In the histopathological examination, it was evaluated as a 55 cm small intestine segment containing lymphoid follicle hyperplasia and gastric mucosal heterotropy.

Conclusion: Meckel's diverticulum is the most suspected but least diagnosed pathology. It should be kept in mind that there may be different types and localizations, therefore the first application may be with different clinics. Even if scintigraphic examinations are interpreted as negative or atypical as in our case, exploration with laparoscopy should be performed.

Keywords: Meckel's diverticulum, laparoscopy, acute abdomen

Poster - 59

Tip 1 dev Meckel divertikülü: nadir bir akut batın nedeni

S Hancıoğlu, M Çelenk, B Dağdemir, T Pamuk
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Giriş: Meckel divertikülü, gastrointestinal sistemin en sık rastlanan konjenital anomalisi olsa da dev meckel divertikülleri oldukça nadirdir. Peritonit ile başvuran atipik boyutta tip 1 Meckel divertikülü olgusu sunuldu.

Olgu: 5 aylık kız hasta, ateş ve kusma şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde batında yaygın hassasiyet ve defans mevcuttu. Akut faz reaktanları yüksek ve septik olan hastanın çekilen batın ultrasonlarında ve batın tomografisinde nonspesifik yaygın peritonit bulguları mevcuttu. Geniş spektrumlu antibiyotik başlandı. Hasta klinik bulguları ve laboratuvar değerleri tamamen düzeldi. Taburculuğundan 1 ay sonra ağrısız rektal kanama ile başvurdu. Çekilen Meckel sintigrafisinde ileum ve jejenum trasesi üzerinde barsak anslarında belirgin radyotrasör akümülasyonu izlenmiş ancak bu durum Meckel divertikülü lehine değerlendirilmedi. Hastaya tanısal laparoskopi yapıldı ve ileoçekal valvin 80cm proksimalinde ileum mezenterik yüzünden köken alan mezenter yaprakları arasında proksimale doğru devam eden 55 cm uzunluğunda Tip 1 Dev Meckel divertikülü görüldü. 55 cmlik meckel divertikülünün tamamı ileumda birleştiği yer ile birlikte rezeke edildi. Histopatolojik incelemede lenfoid folikül hiperplazisi ve mide mukoza heterotropisi içeren 55 cmlik ince bağırsak segmenti olarak değerlendirildi.

Sonuç: Meckel divertikülü, en çok şüphelenilen ancak en az tanı konulan bir patolojidir. Farklı yapı ve lokalizasyonlarda olabileceği, dolayısıyla farklı kliniklerle ilk başvurunun olabileceği akılda tutulmalıdır. Sintigrafik tetkikler negatif veya vakamızda olduğu gibi atipik yorumlansa dahi laparoskopi ile eksplorasyon uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Meckel divertikülü, laparoskopi, akut karın

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...