Close

Oral Presentation - 7

MRI findings in girls with low-type anorectal malformation and clinical significance

R Özcan*, AK Uçar**, T Rahimli*, AE Hakalmaz*, GM Arman**, S Kuruğoğlu**, G Topuzlu Tekant*
*Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery
**İstanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Radiology, Division of Pediatric Radiology

Aim: Evaluation of preoperative MRI findings and comparison with postoperative clinical course in girls with low-type anorectal malformation (ARM).

Methods: Preoperative MRIs of the cases admitted with low-type ARM in 2011-2021 were analyzed. Presence of spinal-vertebral pathology, urinary-genital anomalies, anus location, rectum diameter, presence of starfish, anorectal angle, external anal sphincter (EAS) and levator plane, pubococcygeal distance (PC), pelvic floor hiatus distance (H,) levator plate distance (LP) measurements were recorded.

Results: There were 41 patients who underwent surgery for low-type ARM. Lumbosacral and pelvic MR examinations were performed in all cases in preoperative preparation and planning. Detected MR findings;

1) Spinal-vertebral pathology: absence of coccyx (n:15), dysmorphic coccyx (n:2), filum terminale lipoma (n:15), presacral mass (n:1)

2) Urinary-genital pathology: urinary anomaly (n:7), genital anomaly (n:3)

3)Anus placement: anterior(n:40), lateral(n:1)

4)Rectum diameter: 17.9 mm on average (8-68 mm)

5) Starfish presence: Normal(n:34), faint(n:7)

6)Anorectal angle: average 141.50 (119-1690)

7) EAS: good (n:30), poor (n:11)

8) Levator plan: symmetric (n:30), asymmetric (n:11)

9)PC: average 43.9mm(27-83mm)

10)H: average 21.4mm(9-47mm)

11)LP: mean was 24.3 mm (14-47 mm).

In comparison with peroperative findings, stoma requirement and wound complication rates were found to be higher in cases with large rectal diameter in MRI examination. Anorectal angle was found significantly higher than the normal values ​​stated in the literature. Presence of starfish, good and symmetrical EAS and levator plane were found to be associated with continence.

Conclusion: MRI is a valuable test to examine the anatomy of the anal canal and to detect accompanying anomalies in the preoperative evaluation in girls with low-type ARM. It is also helpful in obtaining data about the clinical course of the cases.

Keywords: anorectal malformation, MRG,EAS

Sözlü Sunum - 7

Alçak tip anorektal malformasyonlu kız çocuklarında MRG bulguları ve klinik önemi

R Özcan*, AK Uçar**, T Rahimli*, AE Hakalmaz*, GM Arman**, S Kuruğoğlu**, G Topuzlu Tekant*
*İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı

Amaç: Alçak tip anorektal malformasyonlu(ARM) kız çocuklarında ameliyat öncesi MR bulgularının değerlendirilmesi ve ameliyat sonrası klinik gidişle karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: 2011-2021 yıllarında alçak tip ARM nedeni ile başvuran olguların ameliyat öncesi yapılan MR incelemelerinde spinal-vertebral patoloji varlığı, üriner-genital anomaliler, anüs yerleşimi, rektum çapı, starfish varlığı, anorektal açı, eksternal anal sfinkter(EAS) ve levator plan, pubokoksigeal mesafe(PC), pelvik taban hiatus mesafesi (H,) levator plate mesafesi (LP) ölçümleri kaydedildi.

Bulgular: Alçak tip ARM nedeni cerrahi uygulanan 41 olgu mevcuttu. Tüm olgulara ameliyat öncesi hazırlık ve planlamada lumbosakral ve pelvik MR incelemesi yapılmıştı. Saptanan MR bulguları;

1) Spinal-vertebral patoloji: koksiks yokluğu(n:15), dismorfiks koksiks(n:2), filum terminale lipomu (n:15), presakral kitle (n:1)

2) Üriner-genital patoloji: üriner anomali(n:7), genital anomali(n:3)

3) Anüs yerleşimi: anterior(n:40), lateral(n:1)

4) Rektum çapı: ortalama 17,9 mm (8-68 mm)

5) Starfish varlığı: Normal(n:34), silik(n:7)

6) Anorektal açı: ortalama 141,50 (119-1690)

7) EAS: iyi (n:30), zayıf (n:11)

8) Levator plan: simetrik(n:30), asimetrik (n:11)

9) PC: ortalama 43,9 mm(27-83 mm)

10) H: ortalama 21,4 mm(9-47 mm)

11) LP: ortalama 24,3 mm(14-47 mm) idi.

Peroperatif bulgularla karşılaştırmada Mr incelemede rektum çapının geniş olduğu olgularda stoma gereksinimi ve yara komplikasyon oranlarının daha fazla olduğu görüldü. Anorektal açı literatürde belirtilen normal değerlerden belirgin yüksek bulundu. Starfish varlığı, EAS ve levator planın iyi ve simetrik olması kontinans ile ilişkili bulundu.

Sonuç: MRG, alçak tip ARM’li kız çocuklarında preoperatif değerlendirmede anal kanal anatomisini incelmekte ve eşlik eden anomalileri saptamada değerli bir tetkiktir. Olguların klinik gidişi ile ilgili veriler elde edilmesinde de yardımcıdır.

Anahtar Kelimeler: anorektal malformasyon, MRG, EAS

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...