Close

Video Presentation - 18

Laparoscopic repair of hiatal hernia developed in the long term after laparoscopic Nissen fundoplication and gastrostomy in a pediatric patient with neurological problems by strengthening the hiatus with a patch.

A Gurbanova, K Gücenmez, P Khalilova, E Ergün, M Bingöl Koloğlu
Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim.

In this video, it is aimed to present the technical details of laparoscopic hiatal hernia repair using a patch in a patient with neurological problems who underwent laparoscopic Nissen fundoplication and gastrostomy and who developed hiatal hernia after a long period of time.

Case.

Laparoscopic Nissen fundoplication and gastrostomy opening surgery was performed on a 3.5-year-old male patient who was followed up for tyrosine hydroxylase deficiency, hypotonia and chronic respiratory distress. Since the gap between the diaphragmatic crus was normal during this procedure, no sutures were placed on the hiatus. Eight years after the operation, due to the complaint of cough, atelectasis in the left lower lobe and air values in the retrocardiac area were observed in the posteroanterior chest X-ray, and computed thorax tomography was performed. It was observed that the fundus and corpus of the stomach, intestinal loops and omentum herniated to the thorax. Laparoscopic hiatal hernia repair was performed. A 10 mm camera trocar, right and left upper quadrants, and a 5 mm working trocar each from the left lower quadrant were inserted through the umbilicus. It was observed that there was a very large hiatus defect and the fundoplication was intact. Fundus of the stomach, part of the transverse colon and omentum were herniated to the thorax from the hiatus, and it was reduced into the abdomen. The hiatus was repaired with anterior and posterior primary sutures, and a 4x3 cm patch was attached to the diaphragm crus to cover the sutures in the diaphragm. Even though the Nissen fundoplication was intact, reinforcing sutures and fixation sutures were placed. No recurrence was observed in the 6-month follow-up of the patient, who was followed up uneventfully in the post-operative period and was discharged 1 week later.

Conclusion.

Laparoscopic hiatal hernia repair and hiatus patch enhancement is an easily applicable and effective technique in the correction of hiatal hernia and complications of fundoplication collar displacement after laparoscopic Nissen fundoplication in patients with neurological problems.

Keywords: hiatal hernia,nissen fundoplication,laparoscopy,patch

Video Sunum - 18

Nörolojik sorunu olan çocuk hastada laparoskopik Nissen fundoplikasyonu ve gastrostomi sonrası uzun dönemde gelişen hiyatal herninin hiatusun yama ile güçlendirilerek laparoskopik onarımı

A Gurbanova, K Gücenmez, P Khalilova, E Ergün, M Bingöl Koloğlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç

Bu videoda laparoskopikNissenfundoplikasyonu ve gastrostomi açılması yapılan, uzun dönem sonra hiatalherni gelişen nörolojik sorunlu hastada yama kullanılarak yapılan laparoskopikhiyatalherni onarımının teknik detaylarınınsunulmasıamaçlanmıştır.

Olgu

Tirozinhidroksilaz eksikliği, hipotoni ve kronik solunum sıkıntısı nedeniyle takip edilen 3,5 yaşındaki erkek hastaya laparoskopik Nissen fundoplikasyonu ve gastrostomi açılması ameliyatı yapıldı. Bu işlem sırasında diafragmatik kruslar arasındaki açıklık normal olduğu için hiatusa dikiş konulmadı.Ameliyattan sekiz yıl sonra öksürük şikayeti olması üzerine çekilen posteroanterior akciğer grafisindesol alt lobldaatelektazi ve retrokardiyak alanda hava değerlerinin görülmesi üzerinebilgisayarlı toraks tomografi çekildi. Mide fundus ve korpusu, barsak ansları ve omentumun toraksa herniye olduğu görüldü. Laparoskopikhiatalherni onarımı yapıldı. Göbekten 10 mm’lik kamera trokarı, sağ ve sol üst kadranlar ve sol alt kadrandan birer adet 5 mm’lik çalışma trokarı girildi. Çok geniş bir hiarusdefekti olduğu, fundoplikasyonun bozulmadığı görüldü.Hiyatustan midenin fundusu, transvers kolonun bir kısmı ve omentumun toraksa herniye olduğu görüldü, karın içine redükte edildi. Hiyatusanterior ve posteriordanprimersüturlar ile onarıldı ve 4x3 cm lik yamakurustaki dikişlerin üstünü kapatacak şekilde diyafram kruslarınatutturuldu.Nissenfundoplikasyonu bozulmamış olsada sağlamlaştırıcı dikişler ve tespit dikişleri konuldu.Ameliyat sonrası dönemde sorunsuz takip edilen ve 1 hafta sonra taburcu edilen hastanın 6 aylık takibinde nüks izlenmedi.

Sonuç

Nörolojik sorunlu hastalardalaparoskopikNissenfundoplikasyonu sonrası görülen hiatalherni ve fundoplikasyon yakasının yer değiştirmesi komplikasyonlarının düzeltilmesinde laparoskopikhiatalherni onarımı ve hiatusun yama ile güçlendirilmesi kolay uygulanabilir ve etkin bir tekniktir.

Anahtar Kelimeler: hiatal herni,nissen fundoplikasyonu, laparoskopi,yama

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...