Close

Oral Presentation - 63

Applicability of Thoracoscopy for Pediatric Thoracic Neurogenic Tumors with Image-Defined Risk Factors

Z Dökümcü*, M Karayazılı*, G Koç**, C Özcan*, A Erdener*
*Ege University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir
**Ege University Faculty of Medicine Department of Radiology, Division of Pediatric Radiology

Minimally Invasive Surgery (MIS) has gained importance in treatment of thoracic neurogenic tumors (TNT) in children. MIS use in treatment of Image-Defined Risk Factors (IDRF) with positive TNT is still debatable. We aim to evaluate applicability of thoracoscopic excision of TNT with IDRF in children.

After ethical approval, hospital records, national health data recording system of patients who had undergone thoracoscopic exploration with a diagnosis of TNT in our institution between May 2006 - September 2020 were reviewed. Demographics, initial complaints, radiological, histopathological features of masses, surgical results of patients were evaluated. Two groups (Risk+, Risk-) were developed according to presence of IDRF and results were then compared.

A Total of 19 patients (6 females, 13 males) with a median age of two years (0.5-15 years) were included. A majority of patients had neurological findings (n=7) and persistent cough (n=5) whereas three patients were incidentally detected. Localization of masses were apical in six, middle zone in seven, thoracoabdominal in six. The median diameter was 7.3cm (2-12cm), the IDRF were positive in 52.6% of cases. Thoracoscopic partial costal excision was also performed in one patient with vertebral and costal invasion. Histopathological diagnoses were neuroblastoma (n = 15), ganglioneuroma (n: 3), ganglioneuroblastoma (n: 1). Conversion was necessary in three patients due to diffuse adhesion and/or major bleeding in 15.7%. Postoperative complications (26.3%) were; chylothorax three and Horner Syndrome in two. There were minimal residual masses (<1cm) in three patients postoperatively. Three patients were lost to follow-up. The median mass size (8.5cm) was higher in the IDRF(+) group whereas patient ages, rates of complications, conversions and residual masses were similar between two groups.

Thoracoscopic excision can safely be performed in TNT with IDRF. A thoracoscopic approach should be considered primarily for these patients in experienced centers.

Keywords: Neurogenic Tumors, Neuroblastoma, Ganglioneuroma, Ganglioneuroblastoma, Mediastinum, Minimally İnvasive Surgery, Thoracoscopy, IDRF, İmage Defined Risk Factors

Sözlü Sunum - 63

Çocuklarda IDRF (+) Torakal Nörojenik Tümörlerin Minimal İnvaziv Cerrahi Sonuçları

Z Dökümcü*, M Karayazılı*, G Koç**, C Özcan*, A Erdener*
*Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Çocuk Radyolojisi BD

Çocuklarda Torasik Nörojenik Tümörlerin (TNT) tedavisinde Minimal İnvaziv Cerrahi (MIS) önem kazanmıştır. Image Defined Risk Factors (IDRF) (+) pozitif TNT tedavisinde MIS kullanımı hala tartışmalıdır. Bu çalışmada, IDRF (+) TNT’lerin torakoskopik eksizyonunun uygulanabilirliğini değerlendirmeyi amaçladık.

Mayıs 2006-Eylül 2020 tarihleri ​​arasında kurumumuzda TNT tanısı ile torakoskopik eksplorasyon yapılan hastaların hastane kayıtları ve ulusal sağlık veri kayıt sistemi incelendi. Hastaların demografik özellikleri, ilk yakınmaları, kitlelerin radyolojik ve histopatolojik özellikleri ve cerrahi sonuçları değerlendirildi. IDRF varlığına göre iki grup (Risk+, Risk-) oluşturuldu ve sonuçlar karşılaştırıldı.

Ortanca yaşı iki (0,5-15 yıl) olan toplam 19 hasta (6 kadın, 13 erkek) dahil edildi. Hastaların çoğunda nörolojik bulgular (n=7) ve inatçı öksürük (n=5) bulunurken, üç hasta tesadüfen saptandı. Kitlelerin lokalizasyonu apikal 6, orta zon 7 ve torakoabdominal 6 hastada saptandı. Medyan çap 7.3cm (2-12cm) ve vakaların %52,6'sında IDRF pozitifti. Nöral foramen uzantısı olan dokuz hastadan üçünde, beyin cerrahisi dorsal laminektomi uyguladıve en az iki hafta sonra ikinci aşama olarak torakoskopi yapıldı. Vertebra ve kosta invazyonu olan bir hastada da torakoskopik parsiyel kostal eksizyon uygulandı. Histopatolojik tanılar; nöroblastom (n = 15), ganglionöroma (n: 3) ve ganglionöroblastom (n: 1) idi. Üç hastanın %15,7'sinde yaygın adezyon ve/veya majör kanama nedeniyle torakotomiye geçilmesi gerekti. Ameliyat sonrası komplikasyonlar (%26.3); şilotoraks üç ve Horner Sendromu iki olarak bulundu. Ameliyat sonrası üç hastada minimal rezidüel kitle (<1cm) vardı. Üç hasta takipten çıktı. Medyan kitle boyutu (8,5 cm) IDRF(+) grubunda daha yüksek iken, iki grup arasında hasta yaşları, komplikasyon oranları, konversiyonlar ve rezidüel kitleler benzer saptandı.

IDRF (+) TNT'de torakoskopik eksizyon güvenle yapılabilir. Bu hastalarda öncelikle deneyimli merkezlerde torakoskopik yaklaşım düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Nörojenik Tümörler, Nöroblastoma, Ganglionöroma, Ganglionöroblastoma, Mediasten, Minimal İnvaziv Cerrahi, Torakoskopi, IDRF

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...