Close

Oral Presentation - 61

DETERMINATION OF DIFFERENTIAL DIAGNOSTIC CRITERIA IN PEDIATRIC HEMATOLOGY-ONCOLOGY PATIENTS WITH ACUTE ABDOMEN IN TERMS OF TPHYLITIS – APPENDICITIS

S Sabuncu, OZ Karakuş, O Ulusoy, O Ateş, FG Hakgüder, M Olguner, FM Akgür
Dept. of Pediatric Surgery, Dokuz Eylül University, Medical School, Izmir, Turkey

Introduction and purpose: Although imaging methods help in the diagnosis of typhlitis, there is no definitive algorithm for definitive and especially differential diagnosis from appendicitis. In this study, we aimed to compile the results of patients who were followed up with the diagnosis of typhlitis and who underwent appendectomy, and to investigate the effective factors in the differential diagnosis of typhlitis.

Materials and Methods: The data of patients who were treated for malignancy in Departments of Pediatric Hematology and Pediatric Oncology and followed up in the Department of Pediatric Surgery with a diagnosis of typhlitis/appendicitis between January 2010 and December 2019 in the Dokuz Eylül University. Demographic characteristics, symptoms, physical examination, laboratory, radiological imaging findings, diagnosis, treatments, treatment results and complications of the patients were reviewed retrospectively. Abdominopelvic CTs of the patients were re-evaluated in terms of colonic intestinal wall thickness, peri-appendiceal fluid, peri-cecal fluid. Kruskal–Wallis analysis of variance and Mann-Whitney U test were used to statistical analysis of data.

Results:

The data of 358 patients consulted with acute abdomen symptoms from 940 patients treated for malignant pathologies were compiled. In the study, typhlitis was found in 34 of 82 patients followed up with a preliminary diagnosis of typhlitis, and appendicitis was found in 11.

While fever was present in 27 patients (79.4%) and diarrhea was present in 28 patients (82.4%) in the typhlitis group, fever was detected in 4 patients and diarrhea in 4 patients (36.4%) in the appendectomy group (p=0.003). While the cecum wall thickness measured by US was 5.65+0.24 mm in the typhlitis group, the cecum wall thickness in the appendectomy group was 2.38+0.34 mm (p=0.000). While none of the patients in the typhlitis group had periappendiceal fluid on US, periappendiceal fluid was found in 9 patients (81.8%) in the appendectomy group (p=0.000).

Conclusion:

In the differential diagnosis of typhlitis and appendicitis, the presence of fever and diarrhea in the patient should first suggest typhlitis. On US, the cecum wall thickness of more than 3 mm is in favor of typhlitis, and the presence of periappendiceal fluid is in favor of appendicitis.

Keywords: Typhlitis, Appendicitis, Neutropenic enterocolitis, Neutropenic fever, Abdominal pain, Children's hematology, Children's Oncology

Sözlü Sunum - 61

AKUT KARIN İLE TAKİP EDİLEN PEDİATRİK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ HASTALARINDA APANDİSİT-TİFİLİT AÇISINDAN AYIRICI TANI KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

S Sabuncu, OZ Karakuş, O Ulusoy, O Ateş, FG Hakgüder, M Olguner, FM Akgür
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç:

Tifilit tanısında, görüntüleme yöntemleri tanıya yardımcı olmakla beraber kesin tanı ve özellikle apandisitten ayırıcı tanısı için kesin bir algoritma bulunmamaktadır. Bu çalışmada tifilit tanısıyla izlenen ve apendektomi uygulanan hastaların sonuçlarının derlenmesi ve tifilitle ayırıcı tanısında etkili faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem:

Ocak 2010-Aralık 2019 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Çocuk Onkoloji Bilim Dallarında malignensi nedeniyle tedavi edilen, akut karın bulguları sonucu tifilit/apandisit ön tanısıyla Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında izlenen 0-18 yaş arası hastaların verileri derlendi. Hastaların demografik özellikleri, semptomları, fizik muayene, laboratuvar, radyolojik görüntüleme bulguları, tanıları, tedavi sonuçları ve komplikasyonları retrospektif olarak incelendi. Hastaların abdominopelvik BT’leri kolona ait bağırsak duvar kalınlığı, periapendiseal sıvı, periçekal sıvı, batın içi serbest sıvı ve appendiks çapını açısından tekrar değerlendirildi. Verilerin karşılaştırmasında Kruskal–Wallis varyans analizi ve Mann-Whitney U testi kullanıldı.

Bulgular:

Malign patolojiler nedeniyle tedavi edilen 940 hastadan, akut karın semptomları ile konsülte edilen 358 hastanın verileri derlendi. Çalışmada tifilit ön tanısı ile izlenen 82 hastanın 34’ünde tifilit, 11’inde apandisit saptandı.

Tifilit grubunda 27 hastada (%79,4) ateş, 28 hastada (%82,4) ishal var iken, appendektomi grubunda ateş 4 hastada ve ishal 4 hastada (%36,4) saptandı (p=0,003). Tifilit grubunun US ile ölçülen çekum duvar kalınlığı 5,65+0.24 mm iken, appendektomi grubunun çekum duvar kalınlığı 2,38+0,34 mm olarak bulundu (p=0,000). Tifilit grubundaki hiçbir hastada US’de periappendiseal sıvı yok iken, appendektomi grubunda 9 hastada (%81,8) periappendiseal sıvı varlığı saptandı (p=0,000).

Sonuç:

Tifilit ile appandisit ayırıcı tanısında hastada ateş ve ishal varlığı öncelikle tifiliti düşündürmelidir. US’de çekum duvar kalınlığının 3 mm’den fazla olması tifilit, periappendiseal sıvı varlığı appendisit lehinedir.

Anahtar Kelimeler: Tifilit, Apandisit, Nötropenik enterokolit, Nötropenik ateş, Karın ağrısı, Çocuk hematoloji, Çocuk Onkoloji

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...