Close

Oral Presentation - 40

Analysis of the pediatric surgical patients who were evaluated in Multidisciplinary perinatal care conference

M Çelenk*, BD Demirel*, Ü Abur**, ÖS Akar**, MA Akın***, E Altundağ**, Ü Bıçakcı*, M Ceyhan Bilgici****, H Çelik*****, Ç Doğan**, S Hancıoğlu*, M Tosun*****, B Yağız*, A Yılmaz******, C Seren***
*Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Samsun, Turkey
**Ondokuz Mayıs University, Department of Medical Genetics
***Ondokuz Mayıs University, Division of Neonatology
****Ondokuz Mayıs University, Division of Pediatric Radiology
*****Ondokuz Mayıs University, Medical School, Gynecology and Obstetric Department Samsun-Türkiye
******Ondokuz Mayıs University, Division of Pediatric Genetic Diseases

Aim: Evaluation of congenital anomalies with antenatal diagnosis.

Method: The cases evaluated in perinatology care conference (PCC), including pediatric surgery, neonatology, obstetrics, genetics and radiology departments between January 2018 and june 2021 were examined retrospectively. Cases with antenatal anomalies diagnosed as requiring pediatric surgery follow-up were included in the study.

Results: In 178 (37.4 %) of 475 cases evaluated at the PCC, the detected anomalies were associated with pediatric surgery. Mean gestational week was 22 weeks ± 3 days. 5 of 41 cases with anomaly in thorax were operated postnatally (3 congenital pulmonary airway malformation, 2 bochdalek hernia), 10 of them were followed up clinically. There were 55 cases with abdominal anomaly. Ten patients who had cystic lesions prenatally did not show any lesions in postnatal evaluation. One patient who was operated on for duodenal atresia and one patient who was operated on for gastroschisis died due to additional anomalies. While 10 of the 58 patients with urinary system anomaly were followed up postnatally, 3 patient was operated on for posterior urethral valve and 1 patient was operated on for ureterocele. Seven patients with urinary system anomaly died due to additional anomalies after birth. One of the 2 cases with sacrococcygeal teratoma deceased in the intrauterine period. While 13 of 14 cases with cystic hygroma were terminated, cystic hygroma regressed in 1 patient. Eight cases with pentalogy of Cantrell were terminated. A total of 101 cases (56.7%) had additional anomaly that was not related to pediatric surgery.

Conclusion: Congenital anomalies make up most of the diseases in which pediatric surgery are concerned. Nowadays, a significant part of congenital anomalies can be diagnosed antenatally. With PCC, the follow-up and treatment of congenital anomalies can reduce morbidity and mortality in many diseases.

Keywords: Antenatal diagnosis, newborn, congenital anomaly

Sözlü Sunum - 40

Multidisipliner perinatoloji konseyinde değerlendirilen çocuk cerrahisini ilgilendiren hastaların analizi

M Çelenk*, BD Demirel*, Ü Abur**, ÖS Akar**, MA Akın***, E Altundağ**, Ü Bıçakcı*, M Ceyhan Bilgici****, H Çelik*****, Ç Doğan**, S Hancıoğlu*, M Tosun*****, B Yağız*, A Yılmaz******, C Seren***
*Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Samsun, Türkiye
**Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
***Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Neonatoloji Bilim Dalı
****Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çocuk Radyoloji Bilim Dalı
*****Ondokuz Mayıs Üniveristesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D Samsun
******Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı

Amaç: Antenatal tanı alan konjenital anomalilerin değerlendirilmesi.

Yöntem: Ocak 2018- Haziran2021 tarihleri arasında çocuk cerrahisi, neonatoloji, jinekoloji, genetik ve radyoloji bölümlerinin dahil olduğu multidisipliner perinatoloji konseyinde değerlendirilen olgular incelendi. Çocuk Cerrahisi ile ilişkili tanı alan antenatal anomalili olgular çalışmaya dahil edildi. Olguların gebelik haftası, ek anomalileri, alınan kararlar, canlı doğum gerçekleşen olguların postnatal takipleri geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma süresinde perinatoloji konseyinde değerlendirilen 475 olgunun 178’inde (%37,4) saptanan anomaliler çocuk cerrahisi ile ilişkiliydi. Çalışmaya dahil edilen hastaların değerlendirildiği gebelik haftası ortalama 22 hafta ± 3 gündü. Toraks bölgesinde anomali saptanan 41 olgunun 5’i postnatal ameliyat edildi (3’ü konjenital pulmoner havayolu malformasyonu, 2’si bochdalek hernisi), 10’u klinik takip edildi. Abdominal bölgede anomali saptanan 55 olgu mevcuttu. Antenatal batın içinde kistik lezyon görülen 10 hastanın postnatal değerlendirmesinde lezyon görülmedi. Duodenal atrezi nedeniyle ameliyat edilen 1 hasta ve gastroşisiz nedeniyle ameliyat edilen 1 hasta ek anomalileri nedeniyle kaybedildi. Üriner sistem anomalisi saptanan 58 hastanın 10’u postnatal takibe alınırken, 3 hasta posterior üretral valv, 1 hasta üreterosel nedeniyle ameliyat edildi. Üriner sistem anomalisi olan 7 hasta doğum sonrası ek anomalileri nedeniyle kaybedildi. Sakrokoksigeal teratom saptanan 2 olgudan biri intrauterin exitus oldu. Kistik higroma saptanan 14 olgunun 13’ü ek anomali ve hidrops nedeni ile termine edilirken 1 hastada kistik higroma geriledi. Cantrell pentalojisi olan 8 olgu termine edildi. Diğer olgular ya ek anomalileri nedeniyle termine edildi ya da takiplerine başka merkezde devam etti. Toplam 101 olguda (%56,7) çocuk cerrahisi ile ilişkili olmayan ek anomali görüldü.

Sonuç: Çocuk cerrahisi alanının ilgilendiği hastalıkların çoğunu konjenital anomaliler oluşturur. Günümüzde konjenital anomalilerin önemli bir bölümü antenatal tanı alabilmektedir. Multidisipliner perinatoloji konseyi ile konjenital anomalilerin takip ve tedavisi birçok hastalıkta morbidite ve mortaliteyi azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Antenatal tanı, yenidoğan, konjenital anomali

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...