Close

Video Presentation - 13

Thoracoscopic repair of tracheal perforation during excision of recurrent bronchogenic cyst.

B Dağdemir, T Pamuk, S Hancıoğlu, BD Demirel, E Arıtürk
Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Samsun, Turkey

Thoracoscopic repair of tracheal perforation during excision of recurrent bronchogenic cyst.

Aim: Excision of the bronchogenic cyst, which constitutes the majority of mediastinal cysts, may cause many complications due to its location and neighborhood. In this report, a case of thoracoscopic repair of tracheal perforation that developed during excision of recurrent bronchogenic cyst was presented.

Video presentation: On magnetic resonance imaging, a 23x20 mm cystic lesion was detected anterior to the 2nd thoracic vertebra, compressing the trachea posteriorly. Bronchoscopy revealed narrowing of the tracheal lumen. Thoracoscopy was performed after selective intubation. There were extensive fibrinous adhesions in the upper mediastinum. Adhesions were separated by dissection. The lateral side of the cyst was seen and dissection was performed. During dissection, the cyst contents were expelled and aspirated. It was observed that the cyst had a common wall with the trachea. As the cyst wall was separated from the trachea, the trachea was perforated and this perforation was repaired one by one with intracorporeal sutures. Patient follow-up was uneventful.

Conclusion: Thoracoscopy also provides convenience in the management of complications that may develop during surgery.

Keywords: bronchogenic cyst, thoracoscopy, trachea, perforation

Video Sunum - 13

Tekrarlayan bronkojenik kistin eksizyonu sırasında gelişen trakea perforasyonunun torakoskopik onarımı

B Dağdemir, T Pamuk, S Hancıoğlu, BD Demirel, E Arıtürk
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Samsun, Türkiye

Amaç: Mediyastinal kistlerin büyük bir bölümünü oluşturan bronkojenik kistin eksize edilmesi, yeri ve komşulukları nedeniyle bir çok komplikasyona neden olabilir. Bu sunuda tekrarlayan bronkojenik kistin eksizyonu sırasında gelişen trakea perforasyonunun torakoskopik olarak onarımı olgusu sunuldu.

Video sunu: 17,5 yaş, kız hasta, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Öyküsünde 9 yıl önce 5x4 cm boyutunda bronkojenik kist nedeniyle torakoskopi ile ameliyat edildiği öğrenildi. Çekilen manyetik rezonans görüntülemede torakal 2 vertebra anteriorunda trakeaya posteriordan bası yapan 23x20 mm boyutunda kistik lezyon saptandı. Yapılan bronkoskopisinde trakea lümeninin daraldığı görüldü. Selektif entübasyonun ardından torakoskopi yapıldı. Üst mediasten oldukça yapışıktı. Yapışıklıklar ayrıldı. Kist laterali görüldü diseksiyon yapıldı. Diseksiyon sırasında kist içeriği boşaldı. Aspire edildi. Kistin trakea ile ortak duvarı olduğu görüldü. Kist duvarı trakeadan ayrılırken trakea perfore oldu bu perforasyon intrakorporeal tek tek onarıldı. Hasta takibinde sorunsuzdu.

Sonuç: Torakoskopi, cerrahi sırasında gelişebilecek komplikasyonların yönetiminde de kolaylıklar sağlar.

Anahtar Kelimeler: bronkojenik kist, torakoskopi, trakea, perforasyon

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...