Close

Poster - 56

Intra Diaphragmatic Congenital Pulmonary Sequestration Mimicking Left Adrenal Mass

S Ahmedova Yöntem, K Tutuş, S Türker Çolak, ŞS Kılıç, Ö Özden, M Alkan, R Tuncer
Cukurova University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Aim

Congenital pulmonary sequestration is a lung tissue that does not function. The lesion is classified as intralobar and extralobar according to its relationship with lung parenchyma. Extralobar type is most often found in the left lower lobe, infradiafragmatic or very rarely intradiafragmatic. In this study, a case of intradiafragmatic pulmonary sequestration mimicking an adrenal mass is presented.

Case

In the prenatal period of the patient, an ultrasound performed at 28 Gestation Weeks, a 21 mm mass located in the left adrenal region, was detected. The patient was born at 36 Gestation Week, 2980 grams with normal spontaneous vaginal delivery. The patient was followed up by the oncology department of the child and an ultrasound performed on the 3rd day after born was reported as a mass of 41 mm in size, hypoechoic and vascular structures in the left adrenal lobe. VMA and NSE values were normal at admission and follow-up. The abdominal computed tomography examination of the patient, which was performed at the age of sixteen months, was reported as 43 x 16 mm soft tissue density and band-thickening at the level of left diaphragmatic medial crush, and the patient underwent laporotomy. No mass was detected in the left adrenal region and the diaphragm was found to be thick with palpation and the diaphragm was opened. The 4x4 cm mass located inside the diaphragm was excised with the diaphragm. Diaphragm repair was done. Histopathological examination of the lesion was reported as intradiafragmatic extalobar sequestration. The patient was discharged on the 3rd day after the operation.

Result

Congenital intradiafragmatic extalober sequestration is a rare malformation. This lesion can mimic the mass of surrenal location. During the diagnosis, treatment and surgery of the masses with surrenal location, it should be remembered that this lesion may be congenital intradiafragmatic extalober sequestration and should be prepared according to this possibility.

Keywords: surrenal mass, pulmonary sequestration, mass, diaphragm

Poster - 56

Sol Sürrenal Kitleyi Taklit Eden İntra Diyafragmatik Konjenital Pulmoner Sekestrasyon

S Ahmedova Yöntem, K Tutuş, S Türker Çolak, ŞS Kılıç, Ö Özden, M Alkan, R Tuncer
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç

Konjenital pulmoner sekestrasyon fonksiyon göstermeyen bir akciğer dokusudur. Lezyon akciğer parankimi ile ilişkisine göre intralobar ve ekstralobar olarak sınıflandırılır. Ekstralober tip en sık sol alt lobda, infradiafragmatik ve çok nadiren intradiafragmatik yerleşim gösterebilir. Bu çalışmada sürrenal yerleşimli bir kitleyi taklit eden intradiafragmatik pulmoner sekestrasyon olgusu sunulmuştur.

Olgu

Hastanın prenatal döneminde, 28 Gestasyon Haftasında yapılan ultrasonda, sol sürrenal bölgede yerleşimli 21 mm boyutunda kitle saptanmış. Hasta 36 Gestasyon Haftasında, 2980 gram, normal spontan vajinal yol ile doğmuş. Doğum sonrası hasta çocuk onkoloji bölümünce takip edildi ve 3. gün yapılan ultrason sol sürrenal lojda 41 mm boyutunda, hipoekoik ve içinde vasküler yapılar görülen lezyon olarak rapor edildi. Hastanın başvuru ve izleminde ölçülen VMA ve NSE değerleri normal sınırlar içerisindeydi. Onaltı aylıkken yapılan abdomen bilgisayarlı tomografi tetkiki, sol diyafram medial krusu düzeyinde 43 x 16 mm ölçülen yumuşak doku dansitesi ve bant şeklinde kalınlaşma raporlanan hastaya laporotomi yapıldı. Sol sürrenal lojda kitle görülmedi ve palpasyon ile diyaframın kalın olduğu tespit edildi ve diyafram açıldı. Diyafram içinde yerleşik 4x4 cm lik kitle diyafram ile beraber ekzise edildi. Diyafram onarımı yapıldı. Lezyonun histopatolojik incelemesi intradiafragmatik ekstalobar sekestrasyon olarak rapor edildi. Ameliyat sonrası hasta 3. gününde taburcu edildi.

Sonuç

Konjenital intradiafragmatik ekstralobar sekestrasyonlar nadir malformasyonlardır. Bu lezyonlar sürrenal yerleşimli kitleleri taklit edebilirler. Sürrenal yerleşimli kitlelerin tanı, tedavisi ve cerrahisi sırasında lezyonun konjenital intradiafragmatik ekstralobar sekestrasyon olabileceği olabileceği unutulmamalı ve bu olasılığa göre hazırlıklı olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: sürrenal kitle, pulmoner sekestrasyon, kitle, diyafram

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...