Close

Oral Presentation - 67

Childhood ovarian tumors

B Dağdemir, BD Demirel, S Hancıoğlu, B Yağız, Ü Bıçakcı, F Bernay, E Arıtürk
Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Samsun, Turkey

Aim: Evaluation of patients operated on for ovarian tumors which are rarely seen in childhood.

Method: The age, surgical method, histopathological diagnosis, postoperative treatment and follow-ups of 67 patients who were operated on for ovarian tumors in our clinic between 2009 and 2019 were evaluated retrospectively.

Results: The mean age of the patients was 11.98 years. The tumor was originated from right ovaries in 40 (59.7%) patients, left ovaries in 26 (38.8%) patients, and both ovaries in 1 (1.49%) patient. Open surgery was performed in 35 patients and laparoscopic surgery in 32 patients. Salfingooopherectomy was performed in 17 patients, oophorectomy was performed in 20 patients, and ovarian sparing surgery was performed in 30 patients. Histopathological diagnosis revealed mature teratoma in 32 patients, serous cystadenoma in 9 patients, mucinous cystadenoma in 6 patients, serous cystadenofibroma in 4 patients, mixed germ cell tumor in 2 patients, dermoid tumor in 2 patients, dysgerminoma in 2 patients, juvenile granulosa cell tumor in 2 patients, mucinous papillary tumor in 2 patients, fibroma in 1 patient, stromal tumor in 1 patient, hemangioma in 1 patient, immature teratoma in 1 patient, germ cell tumor in 1 patient, and serous borderline tumor in 1 patient. Postoperative chemotherapy was given to patients with juvenile granulosa cell tumor, dysgerminoma, mixed germ cell tumor, immature teratoma. 1 (1.49%) patient with juvenile granulosa cell tumor deceased after chemotherapy due to extensive metastases.

Conclusion: Germ cell tumors are the most common ovarian tumors of childhood. Although most of the ovarian tumors in children are benign masses, the possibility of malignancy should be kept in mind during the surgery.

Keywords: ovarian, malignancy, child

Sözlü Sunum - 67

Çocukluk çağı over tümörleri

B Dağdemir, BD Demirel, S Hancıoğlu, B Yağız, Ü Bıçakcı, F Bernay, E Arıtürk
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Samsun, Türkiye

Amaç: Çocukluk çağında nadir olarak görülen over tümörü nedeniyle ameliyat edilen hastaların değerlendirilmesi.

Yöntem: 2009-2019 yılları arasında kliniğimizde ameliyat edilen ve over tümörü tanısı alan 67 hastanın yaşı, cerrahi yöntem, histopatolojik tanı, postoperatif tedavi ve izlemleri geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 11,98 yıldı. Tümör 40 (%59,7) hastada sağ over, 26 (%38,8) hastada sol over ve 1 (%1,49) hastada her iki over kaynaklıydı. 35 hastada açık cerrahi, 32 hastada laparoskopik cerrahi yapılmıştı. 17 hastada salfingoooferektomi, 20 hastada ooferektomi, 30 hastada over koruyucu cerrahi uygulandı. Histopatolojik tanı 32 hastada matür teratom, 9 hastada seröz kistadenom, 6 hastada müsinöz kistadenom, 4 hastada seröz kistadenofibrom, 2 hastada mikst germ hücreli tümör, 2 hastada dermoid tümör, 2 hastada disgerminom, 2 hastada juvenil granuloza hücreli tümör, 2 hastada müsinöz papiller kistadenom, 1 hastada fibrom, 1 hastada stromal tümör, 1 hastada hemanjiom, 1 hastada immatur teratom, 1 hastada germ hücreli tümör, ve 1 hastada seröz borderline tümördü. Juvenil granuloza hücreli tümör, disgerminom, mikst germ hücreli tümör, immatür teratom tanısı olan hastalara postoperatif kemoterapi verildi. Juvenil granuloza hücreli tümör tanısı olan 1 (%1,49) hasta yaygın metastazları nedeniyle terminal dönem kemoterapi sonrası kaybedildi.

Sonuç: : Germ hücreli tümörler çocukluk çağının en sık over tümörleridir. Çocuklarda over tümörlerinin çoğu iyi huylu kitleler olsa da cerrahi sırasında malignite olasılığı akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: over, malignite, çocuk

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...