Close

Video Presentation - 10

Robotic total excision of a splenic cyst in a 16 year-old adolescent

E Divarcı, J Naghiyev, A Çelik, MO Ergün, G Özok
Ege University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir

Aim: Total excision of a splenic cyst could be challenging due to the high risk of bleeding during dissection of the floor of the cyst from splenic parenchyma. Therefore, the base of cyst mostly left behind after removal of the roof of the cyst. The recurrence could be seen despite cauterization of the residual cyst cavity. We preferred robotic approach to use the advantages of robotic surgery as ergonomics and better visualization.

Video method and Result: In this video, we presented a 16-year-old girl who underwent robotic splenic cyst excision. Total excision including the floor of the cyst from splenic parenchyma was achieved by the technical advantages of robotic surgery. Bipolar robotic forceps was mainly used to control haemostasis. No major complication was encountered during or after operation.

Conclusion: Robotic splenic cyst excision is a safe and efficient surgical option to achieve total excision of cyst from the splenic parenchyma by 3D visualization and ergonomic advantages.

Keywords: splenic cyst, robotic surgery, pediatric, pediatric surgery

Video Sunum - 10

16 yaş adolesan hastada Robotik yöntemle total splenik kist eksizyonu

E Divarcı, J Naghiyev, A Çelik, MO Ergün, G Özok
Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Dalak parankiminden kist tabanının diseksiyonu sırasında yüksek kanama riski nedeniyle dalak kistinin total eksizyonu zor olabilir. Bu nedenle kistin çatısı çıkarıldıktan sonra kist tabanı çoğunlukla geride kalır. Rezidü kist kavitesinin koterizasyonuna rağmen nüks vakalara raslanmıştır. Bu olguda ergonomi ve 3 boyutlu görüntüleme avantajı nedeniyle Robotik yaklaşım tercih edildi.

Video yöntem ve bulgu: Bu videoda robotik dalak kisti eksizyonu uyguladığımız 16 yaşında kız hastayı sunduk. Robotik cerrahinin teknik avantajları ile dalak parankiminden kist tabanı dahil total eksizyon sağlandı. Bipolar robotik forseps esas olarak hemostazı kontrol etmek için kullanıldı. Ameliyat sırasında ve sonrasında önemli bir komplikasyonla karşılaşılmadı.

Sonuç: Robotik dalak kisti eksizyonu, 3 boyutlu görüntüleme ve ergonomik avantajlarla dalak parankiminden kistin total çıkarılmasını sağlamak için güvenli ve etkili bir cerrahi seçenektir.

Anahtar Kelimeler: dalak kisti, splenik kist, robotik eksizyon, çocuk, çocuk cerrahisi, pediatri

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...