Close Görüntüyü Aç

Poster - 26

Can fetal ovarian cysts be related to advancing maternal age and gravida?

Ş Çaman, S Cansaran, C Gül, OD Ayvaz, A Celayir
University of Health Sciences, Istanbul Zeynep Kamil Maternity and Children Diseases Health Training and Research Center, Department of Pediatric Surgery, Istanbul

Aim: While ovarian cysts developed in the antenatal period may be asymptomatic, they may present with torsion, rupture, bleeding into the cyst and compression symptoms in the newborn or infantile period. Although the etiology of antenatal ovarian cysts is not clear, it is thought to occur as a result of fetal exposure to gonadotropins. This study was performed to reveal the relationship of neonatal/infantile ovarian cysts with advancing maternal age.

Methods: The hospital records of the cases operated between 2010-2021 due to complicated antenatal ovarian cyst were analyzed retrospectively. Operation age, diagnosis type, ovarian size, laterality, treatment method and results, maternal age and number of gravida were evaluated.

Results: In 11.5 years, the mean operation age of 15 cases (12 newborns, 3 infants) diagnosed with complicated ovarian cyst was 19 days (1-90). Except of two mothers (24 and 26), others were 28 years and older, and the mean maternal age was 31.5 years (24-42). There were four mothers of gravida 1 (27%), two mothers of gravida 2 (13%), nine mothers of gravida 3 and above (60%).

Complicated ovarian cysts were present in 9 (60%) of the 15 cases on the right and 6 (40%) on the left. The mean cyst size was 55x39 mm (90-40x60-22) and the mean cyst volume was 59 ml (10-124). Salpingo-oophorectomy was performed in one patient with right ovarian torsion and ovarian sparing surgery (cystectomy) was performed in other cases with hemorrhage into the cyst. Cysts below one cm in the contralateral ovary were aspirated.

Conclusion: It was noteworthy that 87% of our patients who were operated in the last decade had a maternal age of 28 years or more. Controlled trials and prospective studies are needed to generalize that the incidence of fetal ovarian cyst is high in advanced age pregnancies and increased gravida.

Keywords: Ovarian Cyst, Fetal, Antenatal, Newborn, Infant, Maternal Age

Poster - 26

Fetal over kistlerinin ilerleyen anne yaşı ve gravida ile ilişkisi olabilir mi?

Ş Çaman, S Cansaran, C Gül, OD Ayvaz, A Celayir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Antenatal dönemde gelişen over kistleri doğum öncesi ve sonrası asemptomatik seyredebildiği gibi yenidoğanda veya infantil dönemde torsiyon, kist rüptürü, kist içine kanama ve bası semptomları ile de karşımıza çıkabilmektedir. Antenatal over kistlerinin etiyolojisi net olmamakla birlikte fetüsün maternal veya fetal gonadotropinlere maruz kalması sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Bu çalışma, ilk gebeliğinden antenatal over kisti tanılı bir çocuk dünyaya getiren 42 yaşındaki bir annenin “Yaşım ileri olduğu için bebeğimde yumurtalık kisti gelişmiş olabilir mi?” sorusu üzerine, neonatal/infantil over kistlerinin ilerleyen anne yaşı ile ilişkisinin ortaya konulması amacıyla yapıldı.

Yöntem: Ocak 2010-Temmuz 2021 yılları arasında komplike antenatal over kisti nedeniyle opere edilen olguların hastane kayıtları retrospektif olarak incelendi. Operasyon yaşı, tanı şekli, over boyutları, lezyon tarafı, tedavi yöntemi ve sonuçları, anne yaşı, gravida sayısı değerlendirildi.

Bulgular: 11,5 yıllık sürede opere edilen, 8’i antenatal dönemde olmak üzere komplike over kisti tanılı 15 olgunun (12 yenidoğan, 3 infant) ortalama operasyon yaşı 19 gündü (1-90). İkisi 24 ve 26 yaşında, diğerleri ise 28 yaş ve üzerinde olan annelerin ortalama yaşı 31,5 yıldı (24-42). Gravida 1 dört anne (%27), gravida 2 iki anne (%13), gravida 3 ve üzeri dokuz anne (%60) mevcuttu.

15 olgunun 9’unda (%60) sağda, 6’sında solda (%40) komplike over kisti mevcut olup ortalama kist boyutu 55x39 mm (90-40x60-22) ve ortalama volüm 59 ml (10-124) hesaplandı. Sağ over torsiyonu sonrası tam nekroz gelişen bir olguda salpingo-ooferektomi, kist içine hemorajisi olan diğer olgularda over koruyucu cerrahi (kistektomi) yapıldı. Kontralateral overdeki bir cm altındaki kistler aspire edildi. Hastaların tümü şifa ile taburcu oldu.

Sonuç: Neonatal/infantil komplike over kisti nedeniyle opere olan olgularımızın %87’inde anne yaşının 28 yıl ve üzerinde olması dikkat çekiciydi. Gravida yüksekliği veya ileri anne yaşı ile fetal over kisti ilişkisini genelleyebilmek için daha geniş serili prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Over Kisti, Fetal, Antenatal, Yenidoğan, İnfant, Anne Yaşı

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...