Close

Video Presentation - 8

Robotic Swenson Pull-Through for Hirschsprung's Disease

E Divarcı, D Avcı, H Ulman, A Çelik, MO Ergün, G Özok
Ege University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir

Aim:The laparoscopic Swenson pull-through procedure is an effective and proven method widely used in infants with Hirschsprung's disease (HD).Although much less common, the robotic approach is receiving more attention recently.

This study's aim is to show that the robotic approach is a safe and effective method in the surgical treatment of Hirschsprung's disease in selected patients.

Video Method and Results:Surgical images recorded during robotic surgery are used in this video presentation.

We present an 8-year-old boy, who had multiple hospital admissions for persistent constipation and abdominal distension since birth and has been treated unsuccessfully with laxatives and intermittent enemas ever since.He was referred to our clinic with the suspicion of Hirschsprung's disease after colostomy was performed in another center.He was then diagnosed with short-segment HD by rectal biopsy and contrast enema.The relatively large size of the patient for a primary operation for HD owing to the delayed diagnosis made us favor the robotic approach.

A 10 mm camera port was placed the umbilicus. 5 mm utility ports were placed in the left and right upper quadrants. Frozen full-thickness biopsies were taken from the distal and proximal sigmoid colon region, which is thought to be the transition zone.The dissection was continued and the sigmoid colon was lifted. Switched to robotic surgery.The colon was dissected up to the peritoneal reflection with bipolar instruments in the left and monopolar instruments in the right hand.It was observed that the peritoneal reflection was dissected up to the caudal end by digital rectal exam.The robotic part of surgery was concluded.The anal region was dissected using a Lone star retractor.Resection-anastomosis was performed.

Conclusion:The close-up 3D visualization and the freedom of motion in the deep pelvis during surgery made dissection of the rectum until the anus possible,while preserving urinary and fecal continence.

Keywords: Hirschsprung, Swenson pull-through, robotic, pediatric, children

Video Sunum - 8

Hirschsprung Hastalığında Robotik Swenson Pull-Through

E Divarcı, D Avcı, H Ulman, A Çelik, MO Ergün, G Özok
Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Hirschsprung hastalığı (HH) tanılı infantlarda laparoskopik Swenson pull-through prosedürü etkinliği kanıtlanmış, yaygın olarak uygulanmakta olan bir yöntemdir. Çok daha az yaygın olmasına rağmen, robotik yaklaşım son zamanlarda daha fazla ilgi görmeye başlamıştır. Bu çalışmada, Hirscshsprung hastalığının cerrahi tedavisinde robotik yaklaşımın seçili hastalarda güvenli ve etkin bir yöntem olduğunun gösterilmesi amaçlanmıştır.

Video Yöntem ve Bulgu: Bu video sunumda robotik cerrahi sırasında kaydedilen ameliyat görüntüleri kullanılmıştır.

Doğumdan beri dirençli kabızlık, karın şişliği yakınmaları ile çoklu hastane başvuruları olan; laktasif ve lavmanlarla tedavi uygulanan; ancak tedaviye yanıt alınamayan 8 yaşında erkek hasta, başka bir merkezde kolostomi uygulandıktan sonra Hirschsprung hastalığı şüphesiyle kliniğimize yönlendirildi. Hastaya kontrastlı kolon grafisi ve rekral biyopsi ile kısa segment HH teşhisi konuldu. Gecikmiş tanı nedeniyle, primer cerrahi için hastanın nispeten büyük olması robotik yaklaşımın hasta için uygun olacağını düşündürdü.

Umblikustan 10 mmlik kamera portu girildi. Sol üst ve sağ üst kadranlardan 5er mmlik çalışma portları yerleştirildi.Direkt görüş altında, transizyon sonu olduğu düşünülen sigmoid kolon ansının distali ve proksimalinden frozen tam kat biyopsiler alındı. Diseksiyona devam edilerek sigmoid kolon havalandırıldı. Robotik cerrahiye geçildi. Sol elde bipolar sağ elde monopolar ile peritoneal refleksiyona kadar kolon diseke edildi. Rektal tuşe ile direkt görüş altında peritoneal refleksiyonun kaudaline kadar ilerlendiği görüldü. Litotomi pozisyonundaki hasta robottan ayrılarak anal anastomoz hazırlığı yapıldı. Lone star ekartörü kullanılarak anal bölge diseke edildi. Rezeksiyon-anastomoz uygulandı.

Sonuç: Operasyon sırasında yakın plan üç boyutlu görüntü ve derin pelvisteki hareket serbestliği sayesinde robotik yaklaşım, üriner ve fekal kontinansı korurken rektumun anüse kadar diseksiyonunu mümkün kılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hirschsprung, Swenson pull-through, robotik, pediatrik, çocuk

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...