Close

Video Presentation - 5

Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach (TOETVA): A novel surgical technique for scarless thyroidectomy in pediatric surgery

E Divarcı*, H Ulman*, G Özok*, S Özen**, M Özdemir***, Ö Makay***
*Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Ege University Faculty of Medicine Department of Pediatrics, Division of Pediatric Endocrinology
***Ege University Faculty of Medicine, Department of General Surgery

Aim: Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach (TOETVA) is a novel surgical technique in thyroid surgery that provides a feasible opportunity to avoid a visible neck scar. In recent years, TOETVA became popular for the thyroid surgery of selected adult patients with cosmetic concerns. We aimed to present our experiences with a step by step operative technique video, in the first case of TOETVA in pediatric surgical literature.

Video Method and Results: 17-year-old patient with a history of chemotherapy and neck radiotherapy for medulloblastoma, was diagnosed with a thyroid nodule during routine checks. The ultrasound reported a solid, homogenous, 5mm EU-TIRADS-4 thyroid nodule in the right lobe upper pole and the fine needle aspiration biopsy was non-diagnostic. After discussing with the patient and the family, we decided to conduct the right lobectomy with the TOETVA technique. Three trocars were inserted from the oral vestibulum and tunnels were created to reach the thyroid gland. Under neuromonitorization, the right lobectomy was completed and the specimen was taken out in a plastic bag through one of the port tunnels. No complications were encountered during or after surgery.

Conclusion: TOETVA technique is indicated in well-controlled Graves disease, small benign thyroid nodules and some non-metastatic, lymph-node negative malignant nodules. We believe that TOETVA has a real potential to be introduced into the pediatric surgical practice for “selected cases” to give an opportunity for scarless thyroid surgery in children.

Keywords: TOETVA, transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach, scarless thyroidectomy, transoral thyroidectomy, children

Video Sunum - 5

Vestibüler yaklaşımla transoral endoskopik tiroidektomi (TOETVA): Çocuk hastalar için izsiz tiroid cerrahisinde yeni bir teknik

E Divarcı*, H Ulman*, G Özok*, S Özen**, M Özdemir***, Ö Makay***
*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Endokrin BD
***Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD

Amaç: Vestibüler yaklaşımla transoral endoskopik tiroidektomi (TOETVA), boyunda hiçbir skar bırakmadan tiroid cerrahisine olanak veren yeni bir tekniktir. Son yıllarda estetik kaygıları olan seçilmiş erişkin hastalarda başarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu tekniğin uygulandığı literatürdeki ilk çocuk hasta ile ilgili deneyimlerimizi, yöntemi adım adım tarif eden ameliyat videosu ile birlikte paylaşmayı amaçladık.

Video Yöntem ve Bulgular: Daha önceden medulloblastom nedeniyle kemoterapi ve boyuna radyoterapi öyküsü olan, sonrasında kür olmuş 17 yaşında erkek hasta, rutin kontrollerinde tiroidde şüpheli nodül saptanması üzerine tarafımıza başvurdu. Ultrasonografide tiroid sağ lob üst polde, 5mm boyutlu, oval, homojen, solid nodül EU-TIRADS 4 olarak sınıflandırılmıştı. Boyunda patolojik lenf nodu mevcut değildi. İnce iğne aspirasyon biyopsisi tanısal olmayan sitoloji olarak sonuçlanmıştı. Hastanın ve ailesinin de isteği doğrultusunda, TOETVA yönteminin uygulanmasına karar verildi. Oral vestibulumdan girilen 3 adet port ile tiroid lojuna kadar tünel oluşturuldu. Nöromonitörizasyon eşliğinde endoskopik olarak sağ lobektomi uygulandı. Tiroidektomi materyali torba içerisine koyularak port tünellerinden dışarı alındı. Ameliyat sırasında veya sonrasında herhangi bir komplikasyon yaşanmadı.

Sonuç: TOETVA yönteminin, kontrol altında Graves hastalığında, belirli bir boyutun altında benign tiroid nodüllerinde veya metastatik olmayan lenf nodu negatif seçilmiş malign nodüllerde endikasyonu bulunmaktadır. Estetik kaygıların ön planda olduğu durumlarda, izsiz tiroid cerrahisi sağlayan bu yöntemin çocuk hastalarda da ciddi bir potansiyelinin olduğu ve çocuk cerrahisi pratiğinde yer bulması gerektiği görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: TOETVA, transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach, izsiz tiroidektomi, transoral tiroidektomi, çocuk, pediatrik

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...