Close Görüntüyü Aç

Poster - 40

Primary repair of superior sternal cleft: case report

P Yorulmaz*, ZM Gökbuget*, S Kuruğoğlu**, F Öztunç***, R Özcan*
* Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
**İstanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Radiaolgy, Division of Pediatric Radiology
***Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Pediatrics, Divison of Pediatric Cardiology

Introduction: To present a case of primary repair in superior sternal cleft.

Case: After birth sternal cleft was noticed in the 36 GW born case, with no antenatal follow up findings. He stayed in ICU for 24 days since having respiratory distress and prematurity. There were no anomalies in ECHO except PFO. Patient was presented to our clinics at 4 months old. In physical examination, there was normal skin tissue over superior types sternal cleft. Over this uncovered area, cardiac contractions were visible and paradoxical thoracic movements were observed especially during crying. There weren’t any respiratory distress or any hemodynamic instabilities at that time. Surgical repair decision was made. In surgery, the healthy edge of sternum was exposed with midline vertical incision. V-shaped sternal osteotomy and excision was preferred to ease the primary closure and repair. Sternal edges were brought closer with 2/0 nonabsorbable sutures. During or after the sternal closure and suturing, hemodynamics were stable. Post operative control ECHO hadn’t found any difference comparing the cardiac function. As 5 months have passed after surgery, the case is still under follow up without any complications or problems.

Conclusion:

Primary repair of superior sternal cleft is easily applicable procedure and has favorable functional and cosmetic outcomes with low complication rates and fast positive results, especially when the procedure is used in newborns-infants whose sternal elasticity is still intact.

Keywords: sternal, cleft, primary repair, v-type, sternotomy

Poster - 40

Superior sternal kleftte primer onarım: olgu sunumu

P Yorulmaz*, ZM Gökbuget*, S Kuruğoğlu**, F Öztunç***, R Özcan*
*İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
**İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı
***İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Kardiyolojisi BD

Giriş: Süperior sternal kleft nedeniyle primer onarım yapılan olgunun sunulmasıdır.

Olgu: Prenatal takibinde özellik olmayan 36 haftalık doğan olguda doğum sonrası süperior sternal klefti olduğu farkedilmiş. Solunum sıkıntısı ve prematürite nedeni ile 24 gün yoğun bakım ünitesinde takip edilmiş. Ekokardiyografik incelemede PFO dşında anomali saptanmamış. Olgu 4 aylıkken kliniğimize başvurdu. Fizik muayenede; superior sternal kleft ve bunun üzerinde normal cilt vardı. Bu alanda kalp atımları ve özellikle ağlama sırasında paradoksal göğüs hareketleri izlenmekteydi. Solunum sıkıntısı ya da hemodinamik bozukluk mevcut değildi. BT’de süperior sternal kleft dışında ek patoloji saptanmadı. Olguya cerrahi onarım kararı alındı. Cerrahide midline vertikal insizyon yapılarak sternumun sağlam ucu açığa çıkarıldı. Sağlam sternuma orta hatta osteotomi yapılarak sternumu primer olarak yaklaştırabilmek için V-şeklinde eksizyon yapıldı. Sternum orta hatta 2/0 emilmeyen dikişlerle yaklaştırıldı. Sternumun kapatılması sırasında hemodinamik instabilite olmadı. Postoperatif dönemde yapılan ekokardiyografide kardiyak fonksiyonlarda değişiklik gözlenmedi. Olgu postoperatif 5.ayda sorunsuz olarak izlenmektedir.

Sonuç:

Superior sternal kleft tedavisinde primer onarım kolay uygulanabilir ve sternum elastisitesini henüz kaybetmemiş yenidoğan-infantlarda hızlı olumlu sonuçlar alınan, komplikasyon oranı düşük, fonksiyonel ve kozmetik sonuçları tatmin edici olan bir cerrahi yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Sternal, kleft, primer onarım, toraks, v-tipi, sternotomi

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...