Close

Oral Presentation - 58

Diagnostic contribution of direct chest radiographs in children with suspected tracheobronchial foreign body aspiration

S Aydöner*, M Tarhan**, G Akyol*, B Atalay**, M Çağlar Oskaylı*, Ç Ulukaya Durakbaşa*
*Istanbul Medeniyet University, Goztepe, Prof. Dr. Suleyman Yalcın City Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Istanbul Medeniyet University, Goztepe, Prof. Dr. Suleyman Yalcın City Hospital, Department of Radiology

Aim:It was aimed to evaluate the diagnostic efficiency of chest X-ray(CXR) findings in children undergoing bronchoscopy with suspicion of foreign body aspiration(FBA).

Methods:Rigid bronchoscopy records with a suspect of FBA over a 6-year period were scanned retrospectively.CXR was evaluated by a blind radiologist for bronchoscopy findings.

Results:Of the 243 patients,153(63%) were male,90(37%) were female.The median age was 2 years(3 months-15 years).The main complaints were sudden cough or persistent cough and wheezing.FB was detected in 144(59%) of the patients. FB was right in 70, left in 52, both bronchial systems in 7, trachea in 11 and vocal cord in 4.The most frequently extracted FB was nuts(n=108,75%).Assessment of 140 CXRs evaluated,80(57%) aeration,33(23%) mediastinal shift,13(9%) pneumonic infiltration,9(6%) opaque body and 4(6%) atelectasis,39(27%) had no pathological findings. 37(30%) had more than one finding.The diagnostic sensitivity of any radiographic finding was found to be 72%.Of 70 patients whose CXR was evaluated and FB was removed from the right bronchial system,45 had findings on the right and 6 on the left. There was no pathological finding in 19 of them. Of 51 patients who had FB removed from the left bronchial system and whose CXR was evaluated,41 had findings on the left with CXR and 2 on the right.There was no pathological finding in 8 of them.CXR was evaluated in 91 of 96 patients whose FBA was not detected in bronchoscopy.24(26%) had a difference in aeration,5(5%) pneumonic infiltration,2(2%) atelectasis and 2(2%) opaque bodies,63(69%) had no pathological findings.Four CXRs had multiple findings.The diagnostic specificity of CXR in patients with suspected FBA was 69%.

Conclusion:The sensitivity and specificity rate of CXR was found to be low as in other studies.In children with strong suspicion,bronchoscopy should be performed for a definitive diagnosis, even if there is no finding supporting FBA in CXR.

Keywords: Foreign body aspiration,bronchoscopy,chest X-ray

Sözlü Sunum - 58

Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonu şüphesi olan çocuklarda direkt akciğer radyografilerinin tanısal katkısı

S Aydöner*, M Tarhan**, G Akyol*, B Atalay**, M Çağlar Oskaylı*, Ç Ulukaya Durakbaşa*
*İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe, Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe, Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada yabancı cisim aspirasyonu (YCA) şüphesiyle bronkoskopi yapılan çocuklarda direkt akciğer radyografisi (ACG) bulgularının tanısal etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: 6 yıllık sürede YCA şüphesiyle yapılan rijit bronkoskopi kayıtları geriye dönük tarandı. ACG, bronkoskopi bulgularına kör bir radyolog tarafından değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 243 hastanın 153’ü(%63) erkek ve 90’ı (%37) kızdı. Ortanca yaş 2 yıldı (3ay-15 yıl). Başlıca başvuru yakınmaları ani öksürük ve morarma veya geçmeyen öksürük ve hırıltılı solunumdu. Hastaların 144’inde (%59) YC saptandı. YC, 70’inde sağ, 52’sinde sol, 7’sinde her iki bronşiyal sistemde, 11’inde trakeada ve 4'ünde vokal kordda idi. En sık çıkartılan YC, kuruyemişti (n=108, %75). Değerlendirilen 140 ACG’nin 80’ninde (%57) havalanma farkı, 33’sinde (%23) mediastinal shift, 13’inde (%9) pnömonik infiltrasyon, 9’inde (%6) opak cisim ve 4‘ünde (%2) atelektazi görülürken, 39‘inde (%27) patolojik bulgu yoktu. 37’sinde (%30) birden fazla bulgu vardı. Herhangi bir radyografik bulgu varlığının tanısal duyarlılığı %72 olarak bulundu. ACG’si değerlendirilen ve sağ bronşiyal sistemden YC çıkarılan 70 hastanın 45’inin ACG sinde sağda ve 6’sında solda bulgu vardı. 19’unda patolojik bulgu yoktu. Sol bronşiyal sistemden YC çıkarılan ve ACG’si değerlendirilen 51 hastanın 41’inde ACG ile solda ve 2’sinde sağda bulgu vardı. 8’inde patolojik bulgu yoktu. Bronkoskopide YCA saptanmayan 96 hastanın 91’inin ACG değerlendirildi. 24’ünde (%26) havalanma farkı, 5’inde (%5) pnömonik infiltrasyon, 2’sinde (%2) atelektazi ve 2‘sinde (%2) opak cisim görülürken, 63’ünde (%69) patolojik bulgu yoktu. Dört ACG’de birden fazla bulgu vardı. YCA şüpheli hastalarda ACG’nin tanısal özgüllüğü %69 idi.

Sonuç: Bizim çalışmamızda da ACG sinin duyarlılık ve özgüllük oranının diğer çalışmalarda olduğu gibi düşük olduğu görülmüştür. Kuvvetli şüphe olan çocuklarda ACG’sinde YCA destekleyen bulgu olmasa da kesin tanı için bronkoskopi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim aspirasyonu,bronkoskopi,akciğer grafisi

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...