Close

Poster - 10

Did the frequency of computerized tomography examinations for acute abdomen increase during SARS-CoV-2 outbreak?

N Gürbüz Sarıkaş, SE Söğüt, O Varlıklı, Nİ Öztürk
Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Aim: To prevent unnecessary complications, clinicians tend to order computerized tomography (CT) examinations for the diagnosis of acute appendicitis in the challenging SARS-CoV-2 setting. This study aimed to compare the rates of CT examinations and complications, and appendix wall thicknesses during the outbreak with those of previous year.

Methods: Medical records of 584 patients who underwent surgical operation for acute appendicitis between March 16, 2020-December 16, 2020 or during the same period of the previous year were retrospectively reviewed. Data for demographical characteristics, CT rate, and appendix wall thickness were recorded.

Results: Demographical characteristics were similar across the two periods. A total of 306 patients were operated during SARS-CoV-2 pandemic and CT examination was done in 210 (68.6%). Ninety-eight out of 278 patients operated during the previous year underwent CT examination (35.2%). A significant increase in the rate of CT examinations was evident. The mean appendix wall thickness of the 210 patients was 9.7 mm, whereas corresponding figure for the previous year was 7.8 mm for 98 patients. Twenty-one out of 278 patients had perforation (7.5%). A statistically significant increase was found. The mean appendix wall thickness was 11.5 mm for 12 patients with positive SARS-CoV-2 test, which was significantly different for the same period.

Conclusion: The rate of CT examinations for acute abdomen has increased during SARS-CoV-2 pandemic. We believe that CT is preferred in this setting since the symptoms of SARS-CoV-2 with multi organ involvement is confused with acute appendicitis that most frequently requires surgical intervention, the viral infection increases disease severity, and admission of patients are delayed due to SARS-CoV-2 transmission concerns.

Keywords: appendicitis, children, SARS-CoV2, computerized tomography

Poster - 10

Covid-19 salgını sırasında akut karın tanısı için çekilen bilgisayarlı tomografi oranında artış mı oldu?

N Gürbüz Sarıkaş, SE Söğüt, O Varlıklı, Nİ Öztürk
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç: Kliniğimizde akut apandisit nedeniyle opere edilen hastaların tanısında, Covid-19 pandemisinin yarattığı zorluklar nedeni ile gereksiz komplikasyonları önlemek için bir çok hekim tarafından tercih edilen bilgisayarlı tomografi (BT) sayısı, gelişmiş komplikasyon oranlarını ve appendiks duvar kalınlığının önceki yılın aynı dönemdeki oranlaryla karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntem: Covid-19 pandemisinde; 16.03.2010-31.12.2020 dönemi ile önceki yılın aynı dönemlerinde akut apandisit operasyonu geçiren toplam 584 hastanın kayıtları geriye dönük incelendi. Hastaların demografik özellikleri, BT oranı, komplikasyonları ve appendiks duvar kalınlıkları kaydedildi.

Bulgular: Her iki dönemdeki hastaların demografik özelliklerinde anlamlı farklılık izlenmedi. Covid-19 pandemisinde toplam 306 hasta apandisit nedeniyle opere edilmişti. Bu hastaların 210 ( %68,6 )’na, önceki yılın aynı döneminde apandektomi olan 278 hastanın 98 (% 35,2)’ne BT çekilmişti. Bilgisayarlı tomografi oranı önceki yıla göre anlamlı artmıştı. Bu 210 hastanın ortalama appendiks duvar kalınlığı 9,7 mm iken; 98 hastanın appendiks duvar kalınlığı 7,8 mm olarak bulundu. 306 hastanın 59 (%19,2)’u perforeydi. 278 hastanın 21 (%7,5 )’i perforeydi. İstatiksel olarak anlamlı artış bulundu. Corona virüs testi pozitif 12 hastanın appendiks duvar kalınlığı ortalama olarak 11,5 mm olarak bulundu. Aynı dönemdeki hastalara göre anlamlıydı.

Sonuç: Covid-19 salgını sırasında, akut karın tanısı için BT görüntüleme oranı artmıştır. Sonuç olarak, cerrahi tedavi gerektiren akut apandisitin semptomları ile çoklu organ tutulumu olan corona virüsün semptomları karışabileceğinden, virüsün hastalık şiddetini artırdığından ve Covid- 19‘a yakalanma korkusundan gecikmeye neden oldukları için; bilgisayarlı tomografinin daha çok tercih edildiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: apandisit, çocuklar, covid-19, bilgisayarlı tomografi

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...