Close

Oral Presentation - 29

A Comparıson of Open and Laparoscopıc Varıcocelectomy Results ın Adolescants

N Kuas, E Ergün, M Bülbül, G Göllü, M Çakmak, M Bingöl Koloğlu, A Yağmurlu, U Ateş
Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim: Varicocele occurs as a result of abnormal enlargement of the pampiniform plexus. Treatment options are open or laparoscopic surgery and interventional procedures. In this study, it was aimed to compare the patients who underwent open and laparoscopic varicocelectomy.

Methods: Children who were operated with diagnosis of varicocele between 2006-2020 were included in the study. Children were divided to three groups according to surgical methods such as laparoscopic surgery, open surgery with loop magnification and open surgery without loop magnification. Chartss of the patients were reviewed in terms of age, preoperative complaints, examination findings, radiologic imaging, operation method and postoperative course.

Results: When the surgical techniques applied to the patients are examined; Open varicocelectomy was performed in 18 patients and laparoscopic varicocelectomy was performed in 15 patients. Subclinical or clinical recurrence was detected in eight patients, and hydrocele in four patients and hematoma in one patient were detected as complications. There was no significant difference between open and laparoscopic varicocelectomy techniques in terms of recurrence. Postoperative hydrocele was observed in four (26.6 %) of the patients who underwent laparoscopic varicocelectomy. Hydrocele was not observed among the patients who underwent open varicocelectomy.

Coclusion: Open varicocelectomy using magnification is better with low recurrence and low hydrocele rate.

Keywords: Laparoscopy , Varicocele

Sözlü Sunum - 29

Adolesanlarda Açık ve Laparoskopik Varikoselektomi Sonuçlarının Karşılaştırılması

N Kuas, E Ergün, M Bülbül, G Göllü, M Çakmak, M Bingöl Koloğlu, A Yağmurlu, U Ateş
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Varikosel pampiniform pleksusun anormal genişlemesi sonucu oluşur. Tedavi seçenekleri açık veya laparoskopik cerrahi ve girişimsel işlemlerdir. Bu çalışmada açık ve laparoskopik varikoselektomi yapılan hastaların karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntem: Çalışmaya 2006-2020 yılları arasında varikosel nedeni ile ameliyat edilmiş 33 hasta dahil edildi. Hastalar uygulanan ameliyat yöntemine göre, laparoskopik, loop büyütme ile açık ve loop büyütme kullanılmadan açık, olacak şekilde gruplandırıldı. Hastaların takip ve tedavi kayıtları geriye yönelik incelendi. Hastalar, yaş; ameliyat öncesi şikayet, muayene bulguları, ultrasonografi bulguları; ameliyat yöntemi ve ameliyat sonrası şikayet, muayene bulguları, ultrasonografi bulguları kayıt edildi.

Bulgular: Hastalara uygulanan ameliyat teknikleri incelendiğinde; 18 hastaya açık varikoselektomi, 15 hastaya ise laparoskopik varikoselektomi uygulandığı saptandı. Toplam sekiz hastada subklinik veya klinik nüks, komplikasyon olarak dört hastada hidrosel bir hastada hematom saptandı. Açık ve laparoskopik varikoselektomi teknikleri arasında nüks açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Laparoskopik varikoselektomi yapılan hastaların 4 (%26,6)’ünde hidrosel saptandı. Açık varikoselektomi yapılan hastalar arasında hidrosel izlenmedi.

Sonuç: Büyütme kullanılan açık varikoselektomi düşük nüks ve düşük hidrosel oranı ile yüz güldürücüdür.

Anahtar Kelimeler: laparoskopi , Varikosel

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...