Close

Poster - 83

Our Experience of Stomach Perforation in Children

E Cesur, Ö Çağlar, B Fırıncı, M Yiğiter
Ataturk University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Erzurum

Introduction

Stomach perforations are rare in children despite frequent in adult patients. Ulcer and traumatic injuries may be a risk factor at etiology. In this study 9 gastric perforation cases operated with a pre diagnosis of gastrointestinal perforation were presented.

Methods

Nine patients who were operated in our clinic for stomach perforation between 2014 and 2020 were retrospectively analyzed. Demographic data, clinical findings, surgical findings and follow-up results of the cases were interpreted. Seven male and 2 female average age was 12 who are 9 patients were included in the study

Cases

Spontaneous gastric perforation was observed in 2 newborn patients who were followed up due to prematurity. In 2 of our patients, a sharp object injury was found, and in the other 5 patients, a perforation in the form of a properly edged punch hole, which was thought to be caused by the ulcer was detected. The right upper transverse incision was applied to the newborns, and the median incision was performed to the other patients.

In the exploration, it was observed that the perforation area was adjacent to the antrum in the area close to the major curvature in 6 patients. In one of our newborn patients, perforation was found in the posterior wall of the stomach while the other patient in the anterior wall of the stomach. In our patients who has a sharp object injury, there were perforation areas in the anterior and posterior wall of the stomach. One of them was operated with severe bleeding and shock due to mesenteric artery branch injury. Perforation areas were primary sutured by monofilament absorbable suture materials after cleaning the wound lips. All of our patients omentoplasty was done and drain was placed on the anastomosis.

On the 5th day, oral feeding was initiated at patients, and who were discharged on the average 8th post-operative day. No complications were observed in post-operative follow-up 1-6 years.

Conclusion / Result

Although stomach perforations are think as adult disease, that can also be seen in childhood. In the etiology, the ulcer is important in adolescent patients, and spontaneous intestinal perforations or NEC perforations are important causes in the neonatal age group.

Keywords: Gastric perforation,

Poster - 83

Çocuklarda Mide Perforasyonu Deneyimlerimiz

E Cesur, Ö Çağlar, B Fırıncı, M Yiğiter
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum

Giriş

Mide perforasyonları erişkin hastalarda sık görülmesine karşın çocuklarda ender olarak görülür. Etyolojilerinde ülser zemini ve travmatik yaralanmalar olabilir. Burada gastrointestinal perforasyon ön tanısı ile ameliyat edilen 9 adet mide perforasyon olgusu sunulmuştur.

Metod

Kliniğimizde 2014-2020 yılları arasında mide perforasyonu nedeni ile ameliyat edilen 9 adet olgu geriye dönük olarak incelendi. Olguların demografik verileri, klinik bulguları, ameliyat bulguları ve takip sonuçları değerlendirildi. Çalışmaya alınan 9 hastanın 7 tanesi erkek, 2 tanesi kız, yaş ortalaması 12 idi.

Olgular

Prematürite nedeni ile takip edilen iki yenidoğan hastada spontan mide perforasyonunun geliştiği görüldü. Hastalarımızın 2 tanesinde kesici delici alet yaralanması ve diğer 5 hastada da ülser zemininden kaynaklandığı düşünülen düzgün kenarlı zımba deliği şeklinde mide perforasyonu saptandı. Yenidoğanlara sağ üst transvers, diğer hastalara göbek üstü median insizyon uygulandı.

Yapılan eksplorasyonda 6 hastada perforasyon sahasının büyük kurvatura yakın alanda antrum komşuluğunda olduğu görüldü. Yenidoğan hastaların birinde mide posterior duvarında diğerinde mide anterior duvarında perforasyona rastlandı. Kesici delici alet yaralanması olan hastalarımızda mide anterior ve posterior duvarında perforasyon alanları vardı. Bunların biri mezenter arter dalı yaralanmasına bağlı ciddi kanama ve şok tablosu ile ameliyata alındı. Bir vakamızda da pilor ön yüzde düzgün kenarlı perforasyon alanına rastlandı. Perforasyon alanları yara dudakları temizlenerek, monoflaman absorbable sütür ile primer sütüre edildi. Hastalarımızın tamamına omentoplasti uygulandı ve anastomoz hattına dren yerleştirildi.

Post-operatif ortalama 5. günde oral beslenmeye başlanan hastalar 8. gün taburcu edildi. Post-operatif 1-6 yıllık takiplerinde komplikasyon izlenmedi.

Tartışma/Sonuç

Mide perforasyonları erişkin hastalığı olarak düşünülse de çocukluk yaş grubunda da görülebilmektedir. Etyolojide adolesan hastalarda ülser zemini önemlidir. Yenidoğan yaş grubunda ise spontan intestinal perforasyon veya NEC perforasyonları önemli nedenlerdir.

Anahtar Kelimeler: Mide perforasyonu,

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...