Close

Poster - 93

Vago-Sympathetic Imbalance Induced Thyroiditis Following Subarachnoid Hemorrhage: A Preliminary Study

Ö Çağlar*, E Karadeniz**, İ Ateş***, S Akalp Özmen****, MD Aydın*****
*Ataturk University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Erzurum
**Ataturk University, School of Medicine, Department of General Surgery, Erzurum
***Ataturk University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation Anesthesia,Erzurum, Turkey
**** Ataturk University Faculty of Medicine,Department of Pathology, Erzurum, Turkey
*****Ataturk University, Medical Faculty, Department of Neurosurgery, Erzurum

Introduction: Autoimmune thyroiditis has been attributed to various mechanisms. This preliminary study evaluates the possible responsibility of ischemia-induced vagosympathetic imbalances following subarachnoid hemorrhage.

Methods: Twenty-two rabbits were chosen from our former experimental animals, five of which were picked from healthy rabbits as control (GI, n=5). Sham group (GII, n=5) and animals with thyroid pathologies (G III, n=12) were also included after a one-month-long experimental subarachnoid hemorrhage (SAH) follow-up. Thyroid hormone levels were measured weekly, and animals were decapitated. The thyroid glands, superior cervical ganglia, and intracranial parts of vagal nerve sections obtained from our tissue archives were reexamined with routine/immunohistochemical methods. Thyroid hormone levels, hormone-filled total follicle volumes (TFV) per cubic millimeter, degenerated neuron density (DND) of vagal nuclei and neuron density of superior cervical ganglia were measured and statistically compared.

Results: The mean neuron density of both superior cervical ganglia was estimated as 8230±983/mm3 in study group animals with severe thyroiditis, 7496±787/mm3 in the SHAM group and 6416±510/mm3 in animals with normal thyroid glands. In the control group (Group-I), T3 was 107±11 μg/dl, T4: 1,43±0.32 μg/dl and TSH <0.5, while mean TFV was 43% /mm3 and DND of vagal nuclei was 3±1/mm3. In the SHAM group (Group-II), T3 was 96±11 μg/dl, T4: 1,21±0.9 μg/dl and TSH>0.5 while TFV: 38%/mm3 and DND of vagal nuclei, 13±4. In the study group, T3 was 54±8 μg/dl, T4: 1,07±0.3 μg/dl and TSH>0.5, while TFV was 27%/mm3 and DND of vagal nuclei was 42±9/mm3.

Conclusion: A sympatheticovagal imbalance characterized by relative sympathetic hyperactivity based on vagal insufficiency should be considered as a new causative agent for hypothyroidism.

Keywords: Autonomic thyroiditis, hashimoto thyroiditis, vagal ischemia, subarachnoid hemorrhage

Poster - 93

Subaraknoid Kanama Sonrası Vago-Sempatik Dengesizliğe Bağlı Tiroidit: Ön Çalışma

Ö Çağlar*, E Karadeniz**, İ Ateş***, S Akalp Özmen****, MD Aydın*****
*Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum
**Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Erzurum
***Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezioloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Erzurum
****Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji anabilim dalı,Erzurum
*****Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum

Giriş:

Otoimmün tiroidit çeşitli mekanizmalara bağlanmıştır. Bu ön çalışmanın amacı subaraknoid kanamayı takiben iskemiye bağlı vagosempatik dengesizliklerin olası etkisini değerlendirmektedir.

Yöntem:

Eski deney hayvanlarımızdan yirmi iki tavşan alındı. Bunların beşi kontrol (GI, n=5), 5’i SHAM grubu (GII, n=5) ve 12’si de (GIII, n=12) çalışma grubu olarak alındı. Tiroid patolojisi olan hayvanlardan seçilen çalışma grubu, kontrol ve SHAM grubunun tiroid hormon seviyeleri haftalık olarak ölçüldü ve bir aylık takipten sonra dekapitasyon işlemi yapıldı. Elde edilen tiroid bezleri, superior servikal gangliyonlar ve vagal sinir kesitlerinin intrakraniyal kısımları rutin / immünohistokimyasal yöntemlerle incelendi. Tiroid hormon düzeyleri, milimetreküp başına toplam tiroid folikül hacimleri (TFV), vagal çekirdeklerin dejenere nöron yoğunluğu (DND) ve superior servikal gangliyonların nöron yoğunluğu ölçüldü ve istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular:

Her iki superior servikal gangliyonun ortalama nöron yoğunluğu, ciddi tiroiditi olan çalışma grubundaki hayvanlarda 8230 ± 983 / mm3, SHAM grubunda 7496 ± 787 / mm3 ve kontrol grubunda 6416 ± 510 / mm3 olarak hesaplandı. Kontrol grubunda (G I) T3: 107 ± 11 μg / dl, T4: 1,43 ± 0.32 μg / dl ve TSH <0.5 iken, ortalama TFV% 43 / mm3 ve vagal çekirdeklerin DND'si 3 ± 1 / mm3. SHAM grubunda (G II) T3, 96 ± 11 μg / dl, T4: 1,21 ± 0.9 μg / dl ve TSH> 0.5 iken TFV:% 38 / mm3 ve vagal çekirdeklerin DND'si, 13 ± 4 idi. Çalışma grubunda (G III) T3 54 ± 8 μg / dl, T4: 1,07 ± 0,3 μg / dl ve TSH> 0,5 iken TFV% 27 / mm3 ve vagal çekirdeklerin DND'si 42 ± 9 / mm3 olarak tespit edildi.

Sonuç:

Vagal yetmezliğe bağlı nispi sempatik hiperaktivite ile karakterize sempatetiko-vagal dengesizlik hipotiroidizm için yeni bir nedensel ajan olarak düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Otonom tiroidit, hashimoto tiroiditi, vagal iskemi, subaraknoid kanama

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...