Close

Poster - 81

A New Review of Intussusception Treatment Algorithm

S Hasan, MO Ergün, G Özok, E Divarcı, A Çelik
Ege University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir

Background :

With developing of diagnosis and treatment possibilities, Intussusception management has also undergone changes. In this study, clinical features, results, recurrence and pathological lead points (PLPs) rates of Intussusception have been studied.

Methods:

Retrospective study including all patients of Intussusception treated in Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery from 2008 -2021.

Results :

The study included 406 patients .Frequency of intussusception was : ileocolic (353), small intestine (30), colocolic (23).

In ileocolic intussusceptions nonoperative management was used in 272/353patient with79% success rate . Surgical management was used in21% (74/353) . Spontaneous reduction occurred in%18 (64/353) .

Recurrence rate was17.2% (61/353) (85 attacks). Nonoperative management was used in65/85 attack with93% success rate. PLPs rate was7% (25/353); 5.6% in 1.attack and8.2% in recurrent patients ( P < 0.001). In different age groups : 3.8% (0-2years) , 8% (2-5years) and17.4% ( > 5yeras ) ( P < 0.001).

Specific to Turkey, frequency of Burkitt lymphoma was remarkable, 1.attack : 1.4% (5/353) and 4.9% in recurrent patients ( P < 0.001). İn different age groups : 0% (0-2yeras), 2.4% (2-5yeras ) and10.8% (> 5yeras).

60% (18/30) of small bowel intussusceptions were treated surgically and in40% (12/30) spontaneous reduction occurred. PLPs rate was23.3% (7/30) . Recurrence happened in13.3% (4/30). In spontaneous reduction cases, invaginated segment was often <4cm.

In colocolic intussusceptions nonoperative management was used in22/23 patient with90.9% success rate. PLPs rate was8.6% (2/23) . Recurrence happened in21.7% (5/23).

Conclusions:

Spontaneous reduction rate is high in small bowel intussusceptions in certain conditions, the basic approach is surgery. Nonoperative reduction should be the standard initial treatment for all age groups in ileocolic and colocolic intussusceptions. PLPs rate and recurrence are more frequent in colocolic intussusceptions; necessity of surgery after first reduction should be kept in mind. > 5 years old patients with iloecolic intussusceptions, especially in Turkey, management should be done carefully because Burkitt's lymphoma risk.

Keywords: intussusception , inagination , ileocolic , ileoileal , colocolik , Burkitt's lymphoma

Poster - 81

İnvaginasyon Tedavi Algoritmasının Yeniden Değerlendirilmesi

S Hasan, MO Ergün, G Özok, E Divarcı, A Çelik
Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Gelişen ve değişen tedavi olanaklarıyla invaginasyon yönetimi de değişiklikler geçirmiştir. çalışmamızda invajinasyonun klinik özellikleri, sonuçları, rekürrens sıklığı, patolojik lead points (PLPs) sıklığı ve yönetim basamaklarında değişikliğin gerekip gerekmediği invaginasyon lokalizasyonu ve hasta yaşı özelinde ortaya konmaya çalışılmıştır.

Yöntem:

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda 2008-2021 yılları arasında tedavi edilen tüm İnvaginasyon hastaların kapsayan retrospektif çalışmadır.

Bulgular :

Çalışmaya 406 invaginasyon hastası dahil edilmiştir. İnvaginasyon sıklığı sırasıyla ileokolik (353), ince bağırsak (30) ve kolokolik (23) olmuştur.

İleokolik grupta (272/353) hastada %79 (215/272) başarı oranıyla nonoperatif redüksiyon sağlanabilmiş, %21'inde (74/353) cerrahi tedavi uygulanmıştır. %18'inde (64/353) spontan redükisyon gerçekleşmiştir.

%40'ında (12/30) spontan redüksiyon saptanan ince barsak invajinasyonlarının %60'ı (18/30) cerrahi olarak tedavi edilmiştir . Bu grupta PLPs oranı %23,3 (7/30) ve rekürrens oranı %13,3 (4/30) bulunmuştur. Spontan redüksiyon gerçekleşenlerde invagine segmentin <4 cm’den kısa olduğu bulunmuştur.

Kolokolik grupta %90.9 (22/23) başarı oranıyla nonoperatif tedavi uygulanmıştır. PLPs oranı %8,6 (2/23),rekürrens oranı %21,7 (5/23) bulunmuştur.

Sonuç:

İnce barsak invajinasyonlarında belli şartlarda spontan redüksiyon sıklığı yüksektir, temel yaklaşım yöntemi cerrahi eksplorasyondur. İleokolik ve kolokolik invajinasyonlarda tüm yaş gruplarında standart ilk tedavi hidrostatik veya pnömatik redüksiyon olmalıdır. kolokolilk olgularda PLP oranı ve rekürrens daha sıkt olup ilk redüksiyon sonrası cerrahi gerekliliği akılda bulundurulmalıdır. İloekolik olgularda ise özellikle ülkemiz coğrafyasına özel olarak 5 yaştan büyük hastalarda Burkitt lenfoma riskinin artması nedeniyle hasta yönetimi dikkatle yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: invaginasyon , invajinasyon , ileçekal , ileokolik , ileoileal , kolokolik , burkitt , lenfoma

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...