Close

Poster - 87

Colon Adenocarcinoma as a Rare Cause of Intestinal Obstruction in Children

N Mustafayeva, F Basar, FA Canbaz, B Erginel, FG Soysal, E Keskin
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery

Introduction: Colon adenocarcinomas are the third most common cause of tumors in adults. Although it is rare in children, it is one of the reasons for abdominal pain and change in bowel habits. We wanted to present two patients who were operated for an obstructive colonic mass in our clinic and whose histopathological evaluation was reported as signet ring cell mucinous adenocarcinoma.

Case 1: A 15-year-old girl, who was followed up by the pediatric neurology unit with the diagnosis of ataxia telangiectasia, applied to the emergency unit with complaints of abdominal pain and vomiting. In the evaluation of patient, acute phase reactants were high in the labarotory, air-fluid level in the right lower quadrant in the abdominal X-ray, and diffusely dilated intestinal loops in the abdominal ultrasonography; then emergency laparotomy was performed. During the exploration, a mass lesion of approximately 4 cm in length was detected in the ascending colon and obstructing the lumen almost completely. Resection and anastomosis was performed by preserving the surgical margin. Histopathological evaluation of the patient was reported as signet ring cell colon adenocarcinoma. In the follow-up a mass was observed in the left ovary, patient was operated again and left salpingo-oophorectomy was performed, and the pathology report was evaluated as compatible with metastasis.

Case 2: A 17-year-old female patient was admitted to our clinic with complaints of abdominal pain and vomiting lasting 4-5 days. The patient had diffuse air-fluid levels in abdominal X-ray, and a mass lesion in the transverse and descending colon was observed in the computed tomography imaging. Emergency laparotomy was performed. There was a colonic mass of approximately 10 cm in length, holding the descending colon, completely obstructing the lumen. Resection anastomosis was performed to create a clean surgical margin and an excisional biopsy was performed from the right paraovarian suspicious mass lesion. Histopathological report was interpreted as signet ring cell mucinous colon adenocarcinoma with ovarian metastasis.

Conclusion: Although it’s rare, colon adenocarcinomas are also seen in pediatric age group. Survival in early curative resections is higher than in late surgery. Therefore, colon cancers is the differential diagnosis of patients presenting with acute abdomen and signs of obstruction.

Keywords: colon, adenocarcinoma, signet, ring, cell, obstruction

Poster - 87

Çocuklarda İntestinal Obstruksiyonun Nadir Bir Nedeni Olarak Kolon Adenokarsinomu

N Mustafayeva, F Basar, FA Canbaz, B Erginel, FG Soysal, E Keskin
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD

Giriş: Kolon adenokarsinomları erişkinlerde tümörlerin 3. en sık nedenidir. Çocuklarda nadir görülse de karın ağrısı ve barsak alışkanlığının değişmesinin sebeplerinden biridir. Kliniğimizde tıkayıcı kolon kitlesi nedeniyle opere edilen ve histopatolojik değerlendirmesi taşlı yüzük hücreli müsinöz adenokarsinom olarak raporlanan iki hastayı sunmak istedik.

Olgu 1: Ataksi telenjiektazi tanısıyla çocuk nöroloji birimi tarafından takip edilen 15 yaş kız hasta acil birimine 1 aydır devam eden karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle başvurdu. Yapılan tetkiklerinde akut faz reaktanları yüksek, ayakta direkt batın grafisinde sağ alt kadranda hava-sıvı seviyesi olan ve batın ultrasonografisinde bağırsak anslarının diffüz olarak dilate görülmesi üzerine hastaya acil laparotomi yapıldı. Yapılan eksplorasyonda çıkan kolonda splenik fleksuraya yakın, lümeni tama yakın obstrükte eden yaklaşık 4cm uzunluğunda kitle lezyon saptandı. Cerrahi sınır korunarak rezeksiyon anastomoz yapıldı. Hastanın histopatolojik değerlendirilmesi taşlı yüzük hücreli kolon adenokarsinomu olarak raporlandı. Postoperatif uygun kemoterapisi başlanan hastanın takiplerinde sol overde kitle görülmesi üzerine tekrar opere edilerek hastaya sol salpingo-ooferektomi yapıldı ve patoloji raporu metastaz ile uyumlu değerlendirildi.

Olgu 2: 17 yaş kız hasta 4-5 gündür devam eden karın ağrısı ve kusma şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Ayakta direkt batın grafisinde yaygın hava-sıvı seviyeleri olan hastanın bilgisayarlı tomografi görüntülemesinde transvers ve desendan kolonda kitle lezyon olduğu görüldü. Hasta acil opere edildi. Eksplorasyonda splenik fleksura düzeyinden başlayan ve desendan kolonu tutan yaklaşık 10cm uzunluğunda lümeni tamamen tıkayan ve lümen dışına taşan kolonik kitlesi mevcuttu. Cerrahi temiz sınır oluşturulacak şekilde rezeksiyon anastomoz yapıldı. Eksplorasyona devam edildiğinde şüpheli lezyon saptanan sağ paraovaryandan kitle eksizyonu yapıldı. Postoperatif takiplerinde sorun olmayan hastanın patoloji raporu over metastazı mevcut olan taşlı yüzük hücreli müsinöz kolon adenokarsinomu olarak yorumlandı.

Sonuç: Kolon adenokarsinomları nadir de olsa pediatrik yaş grubundaki hastalarda da görülmektedir. Erken dönemde yapılan küratif rezeksiyonlarda sağkalım, geç dönemde yapılan cerrahilere oranla daha yüksektir. O yüzden akut batın tablosuyla gelen ve obstrüksiyon bulguları olan hastalarda ayırıcı tanıda kolon kanserleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: kolon, adenokarsinom, taşlı, yüzük, hücreli, obstrüksiyon

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...