Close

Poster - 89

A Rare Complication of Apendectomy: Stump Appendicitis

N Mustafayeva, FA Canbaz, B Erginel, FG Soysal, E Keskin
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery

Abstract: Stump appendicitis is a rare situation characterized by inflammation of the remaining appendix tissue in patients who have had appendectomy operation before. The history of previous appendectomy in patients presenting with clinical picture of acute abdomen causes delay in diagnosis and treatment. We present 2 patients who were operated in our clinic for stump appendicitis in the last 1 year.

Case1: A 14-year-old girl was admitted to our clinic with complaints of abdominal pain and vomiting. It was learned that the patient had undergone laparoscopic appendectomy. In the second month after surgery, when the patient complained of abdominal pain again, abdominal ultrasonography (USG) revealed a 2.5 cm long, 5.7 mm wall thickness, a blunt-ended tubular intestine segment in the right lower quadrant of the abdomen. In the physical examination of the patient, there was tenderness in the right lower quadrant of the abdomen. The stump appendix, 2.5 cm in length, was excised by laparoscopic exploration and stump appendectomy was performed. Histopathological examination was reported as appendix tissue showing foreign body giant cell reaction in the wall.

Case 2: A sixteen-year-old girl was admitted to the pediatric emergency unit with a complaint of abdominal pain. It was learned that an appendectomy was performed three months ago. In the phsical examination, localized tenderness and defense in the right lower quadrant were present. Laboratory tests were normal except leukocytosis. In the abdominal USG, it was reported that a blind ending loop with a length of 3 cm and a diameter of 1 cm was seen in the right lower quadrant and that the surrounding fatty tissues appeared to be inflamed. Upon these findings, the patient was taken to emergency operation. On exploration, the stump appendix was 3.5 cm long with subserosal extension and stump appendectomy was performed. Histopathological examination was evaluated as acute appendicitis with foreign body type multinuclear giant cells in the subserosal area.

Conclusion: In conclusion, the diagnosis of stump appendicitis should be considered in patients presenting with acute appendicitis, even if there is a history of previous appendectomy. In this way, early diagnosis can be made and possible morbidity can be prevented.

Keywords: stump, appendicitis, appendectomy

Poster - 89

Apendektomi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Güdük Apandisit

N Mustafayeva, FA Canbaz, B Erginel, FG Soysal, E Keskin
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD

Amaç: Güdük apandisit, daha önce apendektomi yapılmış hastalarda geride kalan apendiks dokusunun inflamasyonu ile karakterizedir . Klinik olarak akut batın tablosu ile başvuran hastalarda apendektomi hikayesi, tanı ve tedavinin gecikmesine sebep olmaktadır. Kliniğimizde 1 yıl içerisinde güdük apandisit nedeniyle opere ettiğimiz 2 hastayı sunmak istedik.

Olgu 1: 14 yaşında kız hasta kliniğimize karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle başvurdu. Hastaya benzer şikayetlerle başvurduğu dış merkezde 15 ay önce laparoskopik appendektomi yapıldığı öğrenildi. Postoperatif ilk 2 ay içinde hastanın tekrar karın ağrısı şikayeti olması üzerine yapılan ultrasonografisinde (USG) sağ alt kadranda 2,5cm uzunluğunda, duvar kalınlığı 5,7mm ölçülen apendiküler güdük yapısı görülerek izleme alınmış. Kliniğimize başvurusunda fizik muayenede sağ alt kadranda hassasiyet mevcuttu. Başka muayene bulgusu yoktu ve laboratuvar incelemeleri normaldi. Hastaya laparoskopik güdük apendektomi yapıldı. Postoperatif 1. gün sorunsuz taburcu edildi. Hastanın histopatolojik değerlendirmesinde cidarda yabancı cisim dev hücre reaksiyonu gösteren postoperatif değişiklikler görüldü.

Olgu 2: 16 yaşında kız hasta karın ağrısı şikayetiyle çocuk acil birimine başvurdu. Hikayesinde 3 ay önce dış merkezde apendektomi yapıldığı öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde sağ alt kadranda hassasiyet ve defans mevcuttu. Laboratuvar tetkikleri lökositoz dışında normaldi. USG'de sağ alt kadranda 3 cm uzunluğunda 1cm çapında güdük apandisit ve çevresinde yoğun inflamasyon görüldü. Hasta acil opere edilerek retroçekal yerleşimli ve subserozal uzanımlı 3.5 cm uzunluğunda inflame güdük apendiks eksize edildi. Postoperatif 2. günde sorunsuz taburcu edildi. Hastanın histopatolojik değerlendirmesinde subserozal alanda yabancı cisim tipi multinükleer dev hücreler içeren akut apandisit görüldü.

Sonuç: Akut apandisit tablosuyla başvuran hastalarda geçirilmiş apendektomi hikayesi olsa bile güdük apandisit tanısı da ayırıcı tanıda akla gelmelidir. Bu şekilde erken tanı konulup, olası morbiditenin önüne geçilebilir.

Anahtar Kelimeler: güdük, apandisit, apendektomi

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...