Close

Poster - 21

Investigation of the effects of upper gastrointestinal system endoscopy and clinical observation on the treatment process, length of hospital stay and patient prognosis in the diagnosis and treatment of children taking corrosive substances.

YA Kara*, E Ergün**, İF Özgüner*
*Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Introduction and Aim

Oral intake of corrosive substances is an important cause of morbidity and sometimes mortality in childhood. It is a problem that is more common in pediatric patients and has many different approaches in diagnosis and treatment. The way followed in the early period at the time of admission to the hospital is important in determining the course of possible damage. It was aimed to compare early endoscopic evaluation and clinical observation methods in patients with corrosive substances ingestion.

Materials and Methods

Seventy-five patients with a history of corrosive substance intake and who were hospitalized in the SBU Ankara Dr Sami Ulus Maternity, Child Health and Diseases Health Practice and Research Center Pediatric Surgery Clinic between January 2019 and December 2020 were enrolled in a prospective randomized controlled manner, 35 in the endoscopy group and 40 in the clinical observation group, and their data were collected by obtaining consent from their families.

Results

It was observed that the most common chemical agents ingested were dish polishers and sink openers, and contact with strong alkaline substances was the most common case. It was shown that early endoscopic evaluation increased the total cost compared to clinical observation, and decreased the fasting time, the number of antibiotics and anti-reflux medication doses they took, and hospitalization time (p<0.05). The relationship between the pH levels and the symptoms or physical examination findings were not significantly different (p>0.05).

Conclusions

Corrosive substance intake is an important problem of public health. In the follow-up of these patients, it can be evaluated by endoscopy, keeping in mind that it is a technique that increases the cost in the early period because it reduces the length of stay, drug doses and the fasting period. Since no cases with advanced esophageal damage were detected in our clinic at the time of this study, the results of the study with larger series should be supported.

Keywords: Corrosive, caustic, children, esophagus, endoscopy

Poster - 21

Korozif madde alan çocukların tanı ve tedavisinde üst gastrointestinal sistem endoskopisi ile klinik gözlemin tedavi süreci, yatış süresi ve hasta prognozu üzerine etkilerinin araştırılması

YA Kara*, E Ergün**, İF Özgüner*
*Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi A.D
**Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç

Korozif maddelerin içilmesi çocukluk çağında önemli bir morbidite ve bazen mortalite nedenidir. Çocuk hastalarda daha sık görülen, tanı ve tedavide birçok farklı yaklaşımın bulunduğu bir sorundur. Hastaneye başvuru anında erken dönemde izlenen yol olası hasarın seyrinin belirlenmesinde önem taşımaktadır. Bu çalışmada korozif madde alımı ile başvuran hastalarda, klinik gözlem ile erken endoskopi değerlendirmesinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

SBÜ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Çocuk Cerrahi Kliniği’nde Ocak 2019 ve Aralık 2020 tarihleri arasında yatırılarak izlenen ve korozif madde alımı öyküsü bulunan toplam 75 hasta, prospektif randomize kontrollü şekilde 35’i endoskopi ve 40’ı klinik gözlem grubuna alındı ve ailelerden onam alınarak verileri toplandı.

Bulgular

Çalışmamızda korozif madde alımı öyküsüyle hastanede yatırılarak izlenen hastalarda en sık karşılaşılan kimyasal maddenin bulaşık parlatıcılar ve lavabo açıcılar olduğu ve en sık kuvvetli alkali maddelerle temas olduğu gözlendi. Bu hastalarda erken endoskopi ile değerlendirmesinin klinik gözlem ile izlenen hastalara göre toplam maliyeti yükselttiği, hastaların oral almadan geçirdikleri süreyi, aldıkları antibiyotik ve antiasit ilaç dozu sayısını ve hastanede yatış süresini azalttığı gösterildi (p<0,05). Alınan maddenin pH düzeyinin başvuruda ortaya çıkan semptomlar ya da fizik muayene bulguları ile ilişkisi gösterilemedi (p>0,05).

Sonuçlar

Korozif madde alımı ciddi morbidite ve mortalite ile seyredebilecek, önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu öykü ile hastaneye başvuran çocuk olgularda erken endoskopi ile özofagusun değerlendirmesi özellikle semptomatik hastalarda tercih edilebilir, ancak endoskopinin hastane maliyetlerini arttırması da göz önünde bulundurularak asemptomatik hastalarda klinik gözlem yapılması da uygun bir tedavi seçeneğidir. Bu çalışmanın yapıldığı zaman aralığında kliniğimizde ileri evre özofagus hasarı bulunan olgu tespit edilmemiş olması nedeniyle daha geniş serilerle çalışma sonuçlarının desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Korozif, kostik, çocuklar, özofagus, endoskopi

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...