Close

Oral Presentation - 72

10 Years Experience of Choledochal Disease

F Çelik, S Gündoğdu, A Parlak, İ Kırıştıoğlu
Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Purpose

Our purpose it to present the data and clinical experience of patients operated with choledochal cyst and choledochal obstruction in the last 10 years

Material-Method

The data of our patients were analyzed retrospectively up to their age, gender, complaints, tests, surgery technique and follow-up.

Results

Between the years of 2010 and 2020, we operated with choledochal cyst (n: 26) and choledochal obstruction (n:2). 20 patients were girls and 8 were boys. Complaints were abdominal pain (n:15), vomiting (n:9), antenatal and incidental diagnosed (n:6), jaundice (n:4), and acholic stool (n:1). Cyst distribution was Type1 (n:19), Type 2 (n:1), Type 3-Choledochocele (n:3), Type 4 (n:3) and the stone that causes choledochus blockage (n:1), choledochal obstruction (n:1). In 3 patients, a large number of millimetric stones were detected in the cyst.

The cyst sizes were from 2 to 9 cm (mean:4.1cm).

Cyst excision and hepaticojejunostomy / hepaticoduodenostomy were performed in 23 patients. Duodenotomy, excision with preserving the ampulla of vater, and repair of the duodenum was performed in 3 patients with choledochocele (type 3)

One of the patients with choledocholithiasis was performed stone extraction with choledoctomy and T-tube drainage, in the other patient 2 obstructive stones implanted into the choledoc distal, and 1 intrahepatic stone were extracted by peroperative choledocoscopy (flexible ultrathin ureterorenoscope), and choledochal repair was performed.

The discharge processes were 3 to 40 days (avg: 10.9), follow-up was 3 months to 4 years (avg: 3.1 years).

Conclusion

Ampulla of vater and duodenal integrity should be preserved in the treatment of rare choledochocele, therefore preoperative well enough radiological and surgical preparation should be done.

In choledochal stones, stone extraction with choledochotomy or peroperative choledocoscopy and preservation of choledoch may protect patients from major surgeries and possible complications

Keywords: choledocal cyst, choledoc stones, children

Sözlü Sunum - 72

Koledok Hastalıkları: 10 yıllık Deneyim

F Çelik, S Gündoğdu, A Parlak, İ Kırıştıoğlu
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

AMAÇ

Son 10 yılda koledok kisti ve koledok obstrüksiyonu tanısı ile opere edilen hastaların verileri ve klinik deneyimimizin sunulması amaçlandı.

MATERYAL METOD

Hastalarımızın verileri geriye dönük olarak, yaş, cinsiyet, yakınma, tetkikleri, operasyon şekilleri ve takip açısından incelendi.

BULGULAR

2010 – 2020 yılları arasında koledok kisti(n:26) ve koledok obstrüksiyonu (n:2) tanısı ile opere edilen hastalarımızın 20’si kız 8’i erkekti. Ortalama yaşları 5y idi. 4 hastada antenatal koledok kisti tanısı mevcuttu (%15).

Yakınmaları karın ağrısı (n:15), kusma (n:9), antenatal ve insidental tespit (n:6), sarılık (n:4), akolik gayta (n:1) idi. Kist dağılımı Tip1 (n:19), Tip 2 (n:1), Tip 3-Koledokosel (n:3), Tip 4 (n:3) ve koledokta tıkayıcı taş(n:1), koledokta obstrüksiyon (n:1) idi. 3 hastada kist içinde çok sayıda milimetrik taş saptandı.

Kist boyutları 2-9 cm idi. 6 hastada direk hiperbilirubinemi ve transaminaz yüksekliği, koledok taşı saptanan 1 hastanın herediter sferositoz ve kolelithiazisi vardı.

Tip 1, 2 ve 4 koledok kisti olan 23 hastaya kist eksizyonu ve hepatikojejunostomi / hepatikoduodenostomi, Koledokosel (tip 3) tanılı 3 hastaya duodenotomi, ampulla vateri korunarak primer veya stapler ile eksizyon ve duodenum onarımı yapıldı.

Koledokolithiazisi olan 2 hastadan birine koledokotomi ile taş ekstirpasyonu ve T Tüp drenaj diğerine peroperatif koledokoskopi ile (fleksbl ultrathin üreterorenoskop) koledok distaline impakte 2 tıkayıcı taş ile intrahepatik 1 taşın çıkarılması ve koledok onarımı yapıldı.Taburculuk süreleri 3 ila 40 gün (ort:10.9), takip 3 ay ila 4 yıl (ort:3.1 yıl) idi.

SONUÇ

Koledok kistlerinin klasik tedavisi kist eksizyonu ve safra drenajının sağlanması iken nadir görülen koledokosel tedavisinde ampulla vateri ve duodenal bütünlüğün korunması gereklidir, bu nedenle preop iyi radyolojik ve cerrahi hazırlık yapılmalıdır.

Çocuklarda nadiren görülen koledok taşlarında ise koledokotomi veya peroperatif koledokoskopi ile taşların giderilmesi ve koledok bütünlüğünün korunması hastaları majör cerrahilerden ve olası komplikasyonlarından koruyabilir.

Anahtar Kelimeler: koledok kisti, koledok taşı, çocuk

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...