Close

Oral Presentation - 74

10 Years Experience of Liver Hydatid Cyst

F Çelik, ŞN Kaya, HM Ürekli, A Parlak, İ Kırıştıoğlu
Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Purpose

Our purpose is to present the data of patients treated with liver hydatid cyst between 2010-2020.

Methods

The data of our patients were evaluated retrospectively for age, gender, complaints, examinations, intervention, cyst characteristics, and follow-up.

Findings

59 patients diagnosed with hydatid cyst as primary treatment; Surgical (n: 40) and percutaneous treatment (PAIR) (n: 19) were examined in two groups.

26 were male and 33 were female, and the mean age was 12.3 (6-16 years) in the surgical group and 11.1 (4.5-17 years) in the PAIR group.

Abdominal pain (n:34), screening due to hydatid cyst (n:5), anaphylaxis (n:7), acute abdomen (n:4), jaundice (n:3), incidental (n:6) are complaints .

The recurrence rate after PAIR was 63% (n: 12) and the infection rate was 42% (n:8).
83 cysts were detected in 59 patients. There were 1 cyst in 30 patients, 2 in 15 patients, 3 in 3 patients and 4 in 2 patients. Cyst sizes were 5 to 17cm.
Preoperative use of Albendazole was 31.4 days (21 days-2 months) in the surgical group, 4.8 months (3-12 months) in the PAIR group and 3 months - 1 year postoperatively.

Complications; detachment at incision (n: 7), loculation (n: 5), Right hepatectomy due to biliary tract and portal vein obstruction after PAIR (n: 1)
The mean discharge was 7.3 days (3 - 48 days), and the mean follow-up was 35 months (2 months-2 years).

Results

Although PAIR is a suitable option for a selected and limited group of patients, surgical treatment should be the primary treatment method in large-sized, multiple, bile-infected, perforated, infected cysts.
Although the number of cases is limited in our series, laparoscopic cyst hydatid treatment is an effective method with good cosmetic results.

Keywords: hydatid cyst, liver, pair, children

Sözlü Sunum - 74

Karaciğer Kist Hidatiği Tedavisinde 10 yıllık Deneyim

F Çelik, ŞN Kaya, HM Ürekli, A Parlak, İ Kırıştıoğlu
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

AMAÇ

2010 – 2020 yılları arasında karaciğer kist hidatiği tanısı ile tedavi edilmiş hastaların verilerinin sunulması amaçlandı.

MATERYAL METOD

Hastalarımızın verileri geriye dönük olarak, yaş, cinsiyet, yakınma, tetkikleri, girişim, kist özellikleri, takip açısından değerlendirildi.

BULGULAR

Karaciğer kist hidatiği tanısı alan 59 hasta primer tedavi olarak; cerrahi uygulananlar (n:40) ve perkütan tedavi (PAIR) (n:19) uygulananlar olarak iki grupta incelendi.

Hastalarımızın 26’ü erkek, 33’i kızdı ve yaş ortalaması cerrahi grubunda 12.3 (6-16 yaş), PAIR grubunda 11.1’di (4.5-17 yaş).

Yakınmalar; karın ağrısı (n:34), akciğer kist hidatiği nedeniyle tarama (n:5), anafilaksi (n:7), akut batın (n:4), sarılık (n:3), insidental (n:6) idi. 10 hastada aile öyküsü pozitifti.

PAIR sonrası nüks oranı %63 (n:12), enfeksiyon oranı %42 (n:8) idi.

Ultrasonda (USG) kist hidatik saptanan hastaların 5’i hariç tamamına bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. 59 hastada 83 kist saptandı. 30 hastada 1, 15 hastada 2, 3 hastada 3 ve 2 hastada 4 kist vardı. Kist boyutları 5 ila 17cm idi.

Preoperatif Albendazol kullanımı cerrahi grubunda ort: 31.4 gün , PAIR grubunda ort 4.8 aydı ve postoperatif 3 ay-1 yıl kullanıldı.

Cerrahi olarak kistotomi ve marsupializasyon (n:48), sağ hepatektomi (n:1), laparoskopik kistotomi (n:3) uygulandı. Kistler temiz (n:30), enfekte (n:10), safra bulaşlı (n:8), perforeydi (n:4)

Komplikasyonlar; insizyonda detaşman(n:7), lokulasyon (n:5) ve PAIR sonrası safra yolu ve portal ven obstrüksiyonu nedeniyle sağ hepatektomiydi (n:1).

Taburculuk ortalaması 7.3 gün (3 - 48 gün), takip ortalaması 35 ay (2ay-2yıl) idi.

SONUÇ

PAIR seçilmiş ve kısıtlı bir hasta grubu için uygun bir seçenek olsa da cerrahi tedavi büyük boyutlu, çok sayıda, safra bulaşlı, perfore, enfekte kistlerde primer tedavi yöntemi olmalıdır.

Serimizde vaka sayısı kısıtlı olsa da laparoskopik kist hidatik tedavisi etkin, kozmetik sonuçları oldukça iyi olan bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: kist hidatik, karaciğer, pair, çocuk

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...