Close

Poster - 69

Traumatic testicular rupture in children: report of 2 cases

YA Kara*, M Duman Küçükkuray*, Ö Balcı*, AN Abay*, S Kaynak Şahap**, İ Karaman*, A Karaman*
*Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Dr. Sami Ulus Maternity and Children Training and Research Hospital, Department of Radiology, Ankara

Introduction

Testicular rupture secondary to the blunt scrotal trauma is a rare entity and is a urological emergency. It is the rupture of tunica albuginea and extrusion of seminiferous tubules after a traumatic event. It is more inclined to young men and associated with sports and motor accidents. Its aimed to report two cases of blunt testicular trauma that presented and operated in our clinic.

Cases

Case 1: 12-year-old boy presented to the hospital 60 hours after blunt genital trauma to the right scrotum with complaints of pain, swelling and rush on the right scrotum. In physical examination he had distinct tenderness on his right testicle. Scrotal doppler evaluation (DUS) was concordant with right testicular rupture with the findings of irregular contours of the testicle and parenchymal herniation at the upper pole on the medial side. Under general anesthesia, the patient was taken to the operating room and right scrotal transverse incision made. A four centimeters long transverse laceration seen at the midline of the testicle and seminiferous tissue extrusion had appeared. Necrotic testicular tissues excised and tunica albuginea repaired with absorbable suture continuously, and the layers of the scrotum repaired in anatomic order. Six months of follow up was uneventful.

Case 2: 13-year-old boy presented 42 hours after blunt genital trauma to the left scrotum with similar complaints, physical findings, scrotal DUS findings and the operative procedure to the first case. Six months of follow up was uneventful.

Conclusion

Testicular rupture in pediatric age group is a rare entity and could result with an organ loss. Because of the risk of organ loss; the intervention options should be evaluated in 48-72 hours and favorable results of early surgical intervention should be kept in mind. Conservative follow up could be evaluated in the patients with late presentations to the hospital.

Keywords: Testicular rupture, Blunt trauma, Children

Poster - 69

Çocuklarda travmatik testis rüptürü: iki olgunun sunumu

YA Kara*, M Duman Küçükkuray*, Ö Balcı*, AN Abay*, S Kaynak Şahap**, İ Karaman*, A Karaman*
*Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi A.D
**Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü

Giriş

Travmatik testis rüptürü pediatrik dönemde oldukça nadir görülür ve ürolojik bir acildir. Künt travmaya bağlı tunika albugineanın yırtılması ve seminifer tübüllerin dışarı saçılması (extrusion) sonucu oluşur. Daha çok sporcularda ya da motor kullanan genç erişkinlerde görülür. Künt travmaya bağlı testis rüptürü ile tarafımıza başvuran iki olgunun sunulması amaçlandı.

Olgular

Olgu 1: 12 yaş erkek hasta künt genital travmadan yaklaşık 60 saat sonra hastanemize sağ testiste ağrı, şişlik ve kızarıklık şikâyetleri ile başvurdu. Fizik muayenede sağ testiste belirgin hassasiyet mevcuttu. Acil skrotal doppler ultrasonografide (DUSG) sağ testis konturları belirgin düzensiz olup tunika albuginea devamlılığı bozulmuş ve testis üst kutbu düzeyinde medialde parankimal herniasyonu düşündüren görünüm, sağ testiküler rüptür ile uyumlu olarak raporlandı. Acil olarak genel anestezi altında sağ skrotal transvers kesi ile girildi, tunica albugineada yaklaşık dört santimetre genişliğinde defektten herniye olan nekrotik parankimal dokular eksize edildi. Defekt emilebilen sütur ile devamlı dikişlerle kapatıldı, ardından katlar anatomik planda kapatıldı. 6 aylık takibinde herhangi bir sorun gözlenmedi.

Olgu 2: 13 yaş erkek hasta künt genital travmadan 42 saat sonra hastanemize sol testiste ağrı, şişlik şikâyeti ile başvurdu. Fizik muıayene, skrotal DUSG bulguları ve cerrahi müdahale ilk vakayla aynı şekilde uygulandı. 6 aylık takibinde herhangi bir sorun gözlenmedi.

Sonuç

Testiküler rüptür özellikle pediatrik dönemde nadir görülen ve organ kaybı ile sonuçlanabilecek bir olgudur. Bu nedenle özellikle ilk 48-72 saatte müdahale seçeneklerinin değerlendirilmesive erken cerrahi müdahalenin olumlu sonuçları akılda tutulmalıdır. Konservatif izlem hastaneye daha geç dönemde başvuran hastalarda düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Testiküler rüptür, Künt travma, Çocuklar

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...