Close

Oral Presentation - 46

Parathyroidectomy in children; our results and points to be considered

K Tutuş, S Türker Çolak, ŞS Kılıç, Ö Özden, M Alkan, R Tuncer
Cukurova University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Aim: Hyperparathyroidism is a rare disease in children, with a frequency of 2-3/100,000. Surgical treatment is applied in adenoma, carcinoma and hyperparathyroidism that does not respond to medical treatment. In our study, we aimed to present the results of pediatric patients who underwent parathyroidectomy.

Material and Method: The data of pediatric patients who underwent parathyroidectomy between 2010-2021 were retrospectively analyzed.

Results: We detected 16 patients who underwent parathyroidectomy. Nine of the patients were boys, seven were girls, and their median age was 11 (0-17) years. Six of 11 patients diagnosed with primary hyperparathyroidism were parathyroid adenomas and five were Neonatal Severe Hyperparathyroidism (NSH). Parathyroid adenoma was ectopic (paratracheal groove, thymus tissue) in two patients. The location of the adenoma was determined by scintigraphy and ultrasonography in five patients, scintigraphy was normal in one patient, and intraoperative ultrasonography was used in this patient. Removal of the adenoma was confirmed by intraoperative decrease in parathyroid hormone level and frozen examination. The oldest of the patients with NSH was 4 months old. All of the parathyroid glands were removed in five of these patients and transplanted into the forearm muscle in one. Five patients had been operated for secondary hyperparathyroidism due to chronic renal failure (CRF). Three parathyroid glands and half of the fourth were removed in two patients. In three patients, all of the parathyroid glands were removed and half of them were inserted into the forearm muscle in one, and into the sternocleideomastoid muscle in one. In the follow-up of the patients, the parathyroid hormone level increased again two months later in a patient with CRF and the intramuscularly placed parathyroid tissue was removed. Parathyroid hormone level was found to be zero in one patient who was diagnosed with NSH and transplanted into the arm, and unilateral vocal cord paralysis developed in the other NSH patient.

Conclusion: It should be noted that the gland implanted into the muscle may cause hyperparathyroidism. Particular attention should be paid to the risk of vocal cord paralysis in neonatal parathyroidectomy.

Keywords: adenoma, surgery, child, hyperparathyroidism, parathyroidectomy

Sözlü Sunum - 46

Çocuklarda paratiroidektomi; sonuçlarımız ve dikkat edilmesi gerekli noktalar

K Tutuş, S Türker Çolak, ŞS Kılıç, Ö Özden, M Alkan, R Tuncer
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Hiperparatiroidi, 2-3/ 100 000 sıklıkla, çocuklarda nadir görülen bir hastalıktır. Adenom, karsinom ve medikal tedaviye cevap vermeyen hiperparatiroidide cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Çalışmamızda paratiroidektomi yapılan çocuk hastaların sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 2010-2021 yılları arasında paratiroidektomi yapılan çocuk hastaların verileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Paratiroidektomi yapılan 16 hasta saptandı. Hastaların dokuzu erkek, yedisi kız ve yaşları medyan 11 (0-17) yıl idi. Primer hiperparatiroidi tanılı 11 hastanın altısı paratiroid adenomu, beşi Neonatal Ağır Hiperparatiroidizmdi (NAH). Paratiroid adenomu iki hastada ektopik (paratrakeal oluk, timüs dokusu) yerleşimliydi. Hastaların beşinde adenomun yeri sintigrafi ve ultrasonografi ile belirlendi, birinde sintigrafi normaldi ve bu hastada intraoperatif ultrasonografi kullanıldı. İntraoperatif paratiroid hormon düzeyinin düşüşü ve frozen inceleme ile adenomun çıkarıldığı teyit edildi.

NAH tanılı hastaların en büyüğü dört aylıktı. Bu hastaların beşinde paratiroid bezlerinin tamamı çıkarıldı ve birinde ön kol kasına ekim yapıldı. Beş hasta kronik böbrek yetmezliğine bağlı gelişen sekonder hiperparatiroidi nedeni ile opere edilmişti. İki hastada üç paratiroid bezi ve dördüncünün yarısı çıkarıldı. Üç hastada paratiroid bezlerin tamamı çıkarıldı ve birinde yarısı ön kol kası içine, birinde sternokleideomastoid kası içine yerleştirildi. Hastaların takibinde, KBY tanılı bir hastada iki ay sonra paratiroid hormon düzeyi tekrar yükseldi ve kas içine yerleştirilmiş paratiroid dokusu çıkarıldı. NAH tanılı ve kola ekim yapılan bir hastada paratiroid hormon düzeyi sıfır saptandı, diğer hastada tek taraflı vokal kord paralizisi gelişti.

Sonuç: Kas içine yerleştirilen bezin hiperparatiroidiye neden olabileceği unutulmamalıdır. Özellikle neonatal paratiroidektomide vokal kord paralizisi riskine karşı dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: adenom, cerrahi, çocuk, hiperparatiroidi, paratiroidektomi

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...