Close

Oral Presentation - 48

ASSESSMENT TREATMENT MODALITIES IN PEDIATRIC HYDATİD CYST PATİENTS AND DETERMİNANT FACTORS OF RECURRENCE

E Yaşa*, ÇA Karadağ**, M Demir**, M Kaba**, N Sever**, A Yıldız**
*Bayburt State Hospital
**Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Pediatric Surgery Departmant, Istanbul

Objective: The aim of this study is to examine different treatment methods in pediatric hydatid cyst patients and to find recurrence rates. In addition, it has been evaluated in the parameters that are effective in the recurrence of the disease.

Materials and Methods: The study included 90 pediatric hydatid cyst patients treated at Şişli Hamidiye Etfal Hospital of Health Sciences University. Data related to patients were scanned retrospectively from hospital records.

Results: 32.3% of the patients were female and 67.7% were male. The average age of all patients is 10.73 ± 3.67. It was determined that 10% of patients had hydatid cysts in the lung and 81.2% in the liver. The average duration of use of andazole in all patients was determined to be 8.26 ± 3.46 months. IHA was positive in 53.3% and negative in 44.4% of all patients. The mean follow-up time was 32.06 ± 18.1 months in all patients. The patients applied was drug follow-up 21.1%, PAIR 37.8% and surgical procedure 41.1% for treatment..Recurrence was observed in 13 patients after treatment.. The average age of patients with recurrence was found to be 12.61±3.37. There was no statistically significant difference between the presence and absence of relapse by gender (p≤0.05). Recurrences were found in 92.30% of recurrences in the liver. 4 of 21 patients, performed open surgery, 1 of 16 paitent, underwent laparoscopic surgery and 8 of 34 patient who performed PAIR was found with recurrence.

Conclusion: In accordance with the literature, in patients with pediatric hydatid cyst, the cyst location is generally liver. PAIR and surgical treatment methods were generally applied to the patients. Recurrence rate was higher in patients who received PAIR. As stated in the literature, surgical treatment has been shown to reduce the recurrence rate in patients with pediatric hydatid cyst.

Keywords: Hydatid cyst, PAIR, Surgery

Sözlü Sunum - 48

Çocukluk Çağı Kist Hidatik Hastalığında Tedavi Modalitelerinin İncelenmesi Ve Nükse Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

E Yaşa*, ÇA Karadağ**, M Demir**, M Kaba**, N Sever**, A Yıldız**
*Bayburt Devlet Hastanesi
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Çocuk cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Kist hidatik hastalığı ciddi ve ölümcül olabilen bir hastalık olup genellikle echinococcus granulosus isimli parazitin larvaları ile bulaşmaktadır. Geçmişte sadece cerrahi tedavinin etkili olabileceğine inanılırken, bugün cerrahinin yanı sıra; medikal, radyolojik ve minimal invaziv cerrahi metodlar gibi birçok değişik tedavi yaklaşımları uygulanmaktadır. Çalışmamızın amacı pediatrik kist hidatik hastalarının tedavi yöntemlerinin incelenmesi ve nükse neden olan parametrelerin değerlendirilmesidir.

Yöntem: Çalışmaya 2006-2019 yılları arasında tedavi görmüş olan 90 kist hidatik hastası dahil edilmiştir. Toplamda 114 canlı kiste tedavi uygulanmıştır. Tanı alan tüm hastalara albendazol tedavisi başlanılmıştır. Kist boyutu beş santimetreden küçük olan hastalar sadece albendazol ile; daha büyük boyutlardaki kistler ise albendazole ek olarak perkütan ya da cerrahi girişimle tedavi edilmiştir. Takipte 1,3,6 ve 12. aylarda ultrasonografi (USG) kontrolü yapılmıştır.

Bulgular: Hastaların % 32,3’ü kız ve % 67,7’si erkektir. Yaş ortalaması 10,73±3,67 yıldır. Kistlerin %81,2’si karaciğerde yerleşmiştir. Andazol kullanım süresi ortalama 8,26±3,46 ay olarak bulunmuştur. İndirekt hemaglütinasyon (IHA) bütün hastaların %53,3’ünde pozitif ve %44,4’ünde negatif bulunmuştur. Takip süresi ortalaması 32,06±18,1 aydır. Hastaların %21,1’ine sadece andazol tedavisi yapılmış olup; %37,8’ine PAIR (Puncture, Aspiration, Injection, Reaspiration) ve % 41,1’ine cerrahi tedavi uygulanmıştır. Radyolojik olarak aynı lokalizasyonda canlı ve boyutları artan bir kist bulunması veya farklı lokalizasyonda yeni ve canlı kist nüks olarak kabul edilmiştir. 13 hastada nüks gözlemlenmiştir. Cinsiyet ve yaşın nüks üzerinde istatiksel anlamda etkisi bulunmamıştır. Nükslerin % 92,30 (n:13) ’u karaciğerde bulunmuştur. 21 hastaya açık cerrahi uygulanmış olup 4 (%19,0)’ünde, 16 hastaya kapalı cerrahi uygulanmış olup 1(%6,3)’inde ve 34 hastaya PAIR uygulanmış olup 8 (% 23,5)’inde nüks belirlenmiştir.

Sonuç: PAIR uygulanan hastalarda nüks daha yüksek bulunmuştur. Pediatrik kist hidatik hastalarında cerrahi tedavi nüks oranını azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, PAIR, Cerrahi

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...