Close

Poster - 42

Treatment of bilateral renal fungus ball with external nephrostomy in a newborn preterm infant: A case report

G Karlı*, MÖ Özgür*, M Demir**, Hİ Ada***, S Uslu****, K Horasanlı*, N Dalgıç*****, A Bülbül****, ÇA Karadağ**
*Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Pediatric Urology Departmant, Istanbul
**Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Pediatric Surgery Departmant, Istanbul
***Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Radiology Departmant, Istanbul
****Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Neonatology Departmant, Istanbul
*****Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Paediatric Enfection Departmant, Istanbul

Introduction

Fungal sepsis and its complications are an important source of mortality and morbidity in patients followed in the neonatal intensive care unit for a long time. We aimed to share our experiences and multidisciplinary approach.

Case

The patient who was born at 24 weeks and 2/7 days of gestation and weighted 800 grams was intubated and surfactant, steroid and antibiotic treatment was started. During the follow-up patient developed necrotizing enterocolitis and intestinal perforation was detected. Exploratory laparotomy and ileostomy were performed. Antibiotic therapy was extended. Candida albicans was detected in urine culture and Yeast was detected in the blood culture of the patient who developed thrombocytopenia during the follow-up. After the baby was started on systemic Flucanazole, abdominal ultrasound (USG) revealed fungal balls in the bilateral pelvicalyxial system. Intravenous Amphotericin B was added to the treatment. Despite systemic antifungal treatment, left pelvis dilatation increased and obstruction developed. A left nephrostomy was inserted to provide renal drainage. Although the blood culture became sterile with systemic antifungal treatments, there was not regression in the fungus balls and Candida growth in the urine continued, so local retrograde mycofungin injection from nephrostomy as well as intravenous mycofungin therapy was started. Local, systemic antifungal therapy was continued until the nephrostomy was removed on the 17th day of treatment. The treatment was thought to be successful, as the fungal balls in left kidney decreased. Nephrostomy was inserted for the persistent fungus balls on the right to start irrigation. There was no deterioration in renal function. Renal echogenicity was shown to be decreased. Fungus balls disappeared in the left and calcified in the right. Urine culture has become sterile. The patient who developed gram-positive cocci sepsis during the follow-up died on the postnatal 180th day due to complications related to sepsis.

Conclusion

In cases of renal candidiasis, the development of urinary obstruction due to fungal balls should be followed up closely. Where systemic antifungal
treatment is not sufficient, multidisciplinary approach and nephrostomy with local antifungal treatment can be considered as an effective treatment method in regression of fungal balls.

Keywords: Newborn, Renal Candidiasis, Fungus Ball

Poster - 42

Yenidoğan preterm bebekte bilateral renal fungus topunun eksternal nefrostomi ile tedavisi: Olgu sunumu

G Karlı*, MÖ Özgür*, M Demir**, Hİ Ada***, S Uslu****, K Horasanlı*, N Dalgıç*****, A Bülbül****, ÇA Karadağ**
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Üroloji Kliniği, İstanbul
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Çocuk cerrahisi Kliniği, İstanbul
***Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
****Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Klinği, İstanbul
*****Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Klinği, İstanbul

Giriş

Uzun süre yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YDYBÜ) izlenen hastalarda mantar sepsisi ve komplikasyonları önemli bir mortalite, morbidite kaynağıdır. Multidisipliner yaklaşım gerektiren, komplike olan bu durumun YDYBÜ sürecindeki takibi sırasında edindiğimiz tecrübelerimizi paylaşmayı hedefledik.

Olgu

24 hafta 2/7 günlük gebelik süresinde 800 gram doğan hasta entübe edilerek sürfaktan, steroid ve antibiyotik destek tedavisi başlandı. Takibinde Nekrotizan Enterokolit evre 3 gelişen hastada intestinal perforasyon saptanması üzerine ileostomi açılarak izleme alındı. Antibiyotik tedavisi genişletildi. İzleminde trombositopeni gelişen bebekte alınan idrar kültüründe Candida Albicans ve kanda maya üremesi saptandı. Sistemik Flukanazol başlanan bebeğin karın ultrasonunda (USG) bilateral pelvikaliksiyel sistemde fungus topları izlendi. Tedaviye intravenöz Amfoterisin B eklendi. Sistemik Amfoterisin B ve Flukanazol tedavisine rağmen solda pelvis dilatasyonu artan, obstrüksiyon gelişen hastaya girişimsel radyoloji tarafından sol nefrostomi (bebeğin ağırlığı 1200 gram iken) takılarak böbrek drenajı sağlandı. Sistemik antifungal tedavilerle kan kültürü steril hale gelmesine rağmen fungus toplarında gerileme olmaması, idrarda Candida üremesinin devam etmesi üzerine Mikafungin, intravenöz ve nefrostomiden lokal retrograd olarak uygulandı. Tedavinin 17. gününde nefrostomi çıkana dek lokal ve sistemik antifungal tedavi devam etti. Kontrolde sol böbrekte fungus toplarında küçülme, renal parankim ekojenitesinde azalma görülmesi üzerine tedavinin başarılı olduğu düşünüldü. Sağda sebat eden fungus toplarına yönelik nefrostomi takılarak lokal antifungal ile irrigasyon kararı alındı. İzlem sırasında hastanın böbrek fonksiyonlarında bozulma olmadı. USG’de artmış olan böbrek ekojenitesi azaldı, sol böbrekte fungus topları yok oldu, sağda ise kalsifiye görünüm aldı. İdrar kültürü steril hale geldi. Takiplerinde gram pozitif kok sepsisi gelişen hasta postnatal 180. gününde sepsise bağlı komplikasyonlar nedeni ile kaybedildi.

Sonuç

Yenidoğan preterm bebeklerde renal kandidiazis olgularında fungus toplarına bağlı üriner obstrüksiyon gelişimi yakından takip edilmelidir. Sistemik antifungal tedavinin yeterli olmadığı durumlarda, multidisipliner yaklaşımla nefrostomi açılarak lokal antifungal tedavi verilmesi fungus toplarının gerilemesinde etkili bir tedavi yöntemi olarak uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Renal Kandidiazis, Fungus Topu

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...