Close Görüntüyü Aç

Poster - 78

Bilateral cervical cystic lymphangioma and bilateral plunging ranula dilemma in differential diagnosis: or both?

MH Çakmak*, C Gül**, A Celayir**, AŞ Yılmaz***
*University of Health Sciences, Istanbul Zeynep Kamil Maternity and Children Diseases Health Training and Research Center, Department of Pediatric Surgery, Istanbul
**University of Health Science, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Department of Pediatric Surgery, İstanbul
***University of Health Science, Turkey. Umraniye Health Training and Research Center, Department of the Otolaryngology, Istanbul, Turkey

Introduction: Cystic lymphangioma occurs in infancy in most cases and occurs usually in the neck. Ranulas are rare pseudocysts that are mucos retantion from an obstructed sublingual gland and located in the floor of the mouth. Plunging ranula is herniation of the pseudocyst through the mylohyoid muscle and present as a cervical swelling. Management of plunging ranula is usually surgical. This rare case with complicated bilateral cystic lymphangioma and bilateral plunging ranula was presented to review the approach of the differantial diagnosis and treatment.

Case Report: Bleomycin was administered to a 44x22cm left cervical cystic lymphangioma of a girl at three weeks of age which born with a prenatally diagnosed left cystic lymphangioma. The left ranula, which developed in the third month, was incised and marsupualized. She had a left cervical cystic mass growing at the age of one year and recurrent ranula. Ranula was re-marsupualized, but the left cystic lymphgangioma persisted. She presented with bilateral plunging ranula and bilateral cystic lymphangioma, which started suddenly at the age of two and started growing in 15 days. After US, Doppler US and MRI, bilateral cystic lymphangioma and plunging ranula were excised. Histopathological examination was found to be compatible with lymphangioma. Follow ups is normal in the 1st year postoperatively.

Conclusions: Having plunging ranula with cystic lymphangioma and bilateral presence is rare condition. It should always be kept in mind that ranula or cervical cystic lymphangioma, which appears simple at first attempt, may recur or develop into plunging ranula. In all cystic lesions in close proximity to all cervical submandibular salivary glands; whether or not cystic lymphangioma or plunging ranula is considered; determination of amylase into the cystic aspiration fluid may be helpful in planning follow-up and treatment in cases with a complicated course.

Keywords: Cervical Cystic Lymphangioma, Plunging Ranula, Treatment, Childeren

Poster - 78

Ayırıcı tanıda bilateral servikal kistik lenfanjioma ve bilateral plunging ranula ikilemi: ya da her ikisi birlikte mi?

MH Çakmak*, C Gül**, A Celayir**, AŞ Yılmaz***
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul
***Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Ümraniye Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş: Kistik lenfanjiyom çoğu vakada bebeklik döneminde ortaya çıkar ve genellikle boyunda görülür. Ranulalar, tıkanan bir dilaltı tükürük bezi kanalında mukoz retansiyonu olan ve ağız tabanında yer alan nadir psödokistlerdir ve genellikle doğuştan oluşurlar. Komplike bir ranula olan plunging ranula ise psödokistin mylohyoid kas boyunca fıtıklaşmasıdır ve servikal şişlik olarak kendini gösterir. Plunging ranula tedavisi değişkendir ve kesin tedavi genellikle cerrahidir. Burada, komplike bilateral kistik lenfanjiom ve bilateral plunging ranulalı bu nadir olgu ayırıcı tanı ve tedavi yaklaşımını gözden geçirmek amacıyla sunulmuştur.

Olgu sunumu: Prenatal olarak teşhis edilmiş bir sol kistik lenfanjiyom ile doğan bir kız yenidoğanda üç haftalık iken 44x22cm lik sol servical kistik lenfangiomasına Bleomisin uygulandı. Üçüncü ayda gelişen sol ranula insize edildi ve marsupualize edildi. Bir yaşında büyüyen sol servikal kistik kitlesi ve nüks ranulası oldu, ranula yeniden marsupualize edildi.Sol kistik lenfganjiom küçülerek sebat etti. İki yaşında 15 günde aniden başlayan ve giderek büyüyen iki taraflı plunging ranula ve iki taraflı kistik lenfanjiyom ile müracaat etti. US, Doppler US ve MRI sonrası Bilateral Kistik lenfanjiom ve plunging ranula eksizyonu yapıldı. Histopatolojik inceleme lenfangioma ile uyumlu bulundu. Ameliyat sonrası birinci yılda takipleri normaldir.

Sonuç: Kistik lenfanjiom ile birlikte dalan ranula varlığı ve bilateral varlığı çok nadir görülen bir durumdur. İlk başvuruda basit gibi görünen ranula veya servikal kistik lenfanjiomun tekrarlayabileceği veya plunging ranulaya dönüşebileceği her zaman akılda tutulmalıdır. Tüm servikal submandibular tükürük bezlerine yakın olan tüm kistik lezyonlarda; kistik lenfanjiom veya plunging ranula olup olmadığı kistik aspirasyon sıvısında amilazın belirlenmesi komplike seyirli olgularda ayırıcı tanı, takip ve tedavinin planlanmasında yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Servikal Kistik Lenfanjioma, Ranula, Plunging Ranula, Tedavi, Çocuklar

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...