Close

Poster - 30

Solitary Intravesical Polyp Associated With Lower Urinary Tract Dysfunction: A Case Report

M Bilen*, M Uçar**, G Karagüzel*
*Akdeniz University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Antalya
**Akdeniz University School of Medicine Department of Urology, Antalya

Background/Aim: The majority of intravesical masses in childhood are of neoplastic origin and the most common is rhabdomyosarcoma. Solitary bladder polyp is very rare in children and its etiology is unknown. Here, it is aimed to present and discuss a case of solitary bladder polyp associated with lower urinary tract dysfunction.

Case: A 10-year-old male patient applied to another center two years ago with the complaint of day and night time urinary incontinence. In ultrasonographic examination, a polypoid lesion was detected on the bladder floor and cystoscopy was recommended, but the family did not accept the procedure. The patient, whose complaints continued, later applied to the pediatric nephrology polyclinic of our hospital. The patient's history (presence of postponing of urination, Vincent maneuver, urge incontinence, and enuresis) and uroflowmetric examination (staccato voiding curve) supported lower urinary tract dysfunction. There was no history of urinary infection, urine analysis was normal and urine culture was sterile. In ultrasonography, 8.5x7.5 mm polyp was detected in the posterior wall of the bladder. In cystoscopy, a polypoid lesion on the posterior wall of the bladder was seen and totally excised by Holmium: Yttrium-Aluminum-Garnet (Ho: YAG) laser. The patient was discharged on the 3rd postoperative day after urinary catheter was removed. Histopathological examination showed a lesion containing inflamed granulation tissue within bladder mucosa. On postoperative 6th month, the patient's complaints were improved and the frequency of enuresis was decreased.

Conclusion: It should be kept in mind that lower urinary tract dysfunction can rarely coexist with benign solitary polyp. The mass should be excised to rule out malignancy and definitive histopathological diagnosis. With Ho: YAG laser, cystoscopic excision can be used safely as well as providing relief of daytime symptoms.

Keywords: solitary bladder polyp, lower urinary tract dysfunction, transurethral excision, holmium laser

Poster - 30

Soliter Mesane Polipi ve Alt Üriner Traktus Disfonksiyonu Birlikteliği: Olgu Sunumu

M Bilen*, M Uçar**, G Karagüzel*
*Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya
**Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Antalya

Önbilgi/Amaç: Çocukluk çağında intravezikal kitlelerin büyük bir kısmı neoplastik kökenli olup en sık görüleni rabdomyosarkomdur. Soliter mesane polipi ise çocuklarda oldukça nadir görülür ve etiyolojisi bilinmemektedir. Burada, alt üriner traktus disfonksiyonu ile birlikte görülen soliter mesane polipli bir olgunun sunulması ve tartışılması amaçlanmıştır.

Olgu: 10 yaşında, erkek hasta iki yıl önce gece ve gündüz idrar kaçırma yakınmasıyla bir dış merkeze başvurmuş. Ultrasonografik incelemede mesane tabanında polipoid lezyon tespit edilerek sistoskopi önerilmiş, ancak aile işlemi kabul etmemiş. Yakınmaları devam eden hasta daha sonra hastanemiz çocuk nefrolojisi polikliniğine başvurmuş. Hastanın öyküsü (işemenin ertelenmesi, Vincent manevrası, sıkışma inkontinansı, enürezis varlığı) ve üroflovmetrik incelemesi (stakato işeme eğrisi) alt üriner traktus disfonksiyonunu destekliyordu. Üriner enfeksiyon öyküsü yoktu ve tam idrar tetkiki normal olup idrar kültürü sterildi. Ultrasonografide mesane posteriorunda 8,5x7,5 mm boyutunda polip tespit edildi. Sistoskopide, mesane posterior duvarındaki polipoid lezyon görüldü ve Holmium: Yttrium-Aluminum-Garnet (Ho: YAG) lazer ile total olarak eksize edildi. Hasta postoperatif 3. günde üriner sondası çekilerek taburcu edildi. Histopatolojik inceleme sonucunda lezyon yangılı granülasyon dokusu içeren mesane mukozası olarak rapor edildi. Hasta, postoperatif 6.ayda gündüz yakınmaları düzelmiş, enürezis sıklığı azalmış olarak izlenmektedir.

Sonuç: Alt üriner traktus disfonksiyonunun nadir de olsa iyicil/benign soliter polip ile birlikte bulunabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Malignitenin ekartasyonu ve kesin histopatolojik tanı için kitle eksize edilmelidir. Ho: YAG lazer ile sistoskopik eksizyon güvenle kullanılabileceği gibi gündüz semptomlarının giderilmesini de sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: soliter mesane polipi, alt üriner traktus disfonksiyonu, transüretral eksizyon, holmium lazer

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...