Close

Oral Presentation - 56

A minimal invasive in the treatment of morgagni hernia: Single port laparascopic percutaneuos repair assisted by an optical forceps

Cİ Öztorun*, D Güney*, H Doruk**, T Örnek Demir***, S Demir***, A Ertürk**, EE Erten**, MN Azılı*, E Şenel*
*Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
**Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Surgery, Bilkent, Ankara
***Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Surgery, Bilkent, Ankara

Introduction and aim:

Morgagni hernia is a rare congenital diaphragmatic hernia seen in childhood. In its treatment, surgical repair alternative minimal invasive treatments have been applied to open in recent years. Morgagni hernia repair was defined a single-port laparoscopic technique with optical forceps by E.Yilmaz et al. The aim of this study is to discuss the results of cases with morgagni hernia repair using this technique.

Method

Eleven children who underwent Morgagni hernia repair using a single port laparoscopic technique with optical forceps assisted in our clinic between 2017-2020 were included in the study. The demographic and clinical features of these cases were analyzed retrospectively in terms of postop complications and length of hospital stay.

Results

The average age of the 11 cases included in the study was 2.4, and the female: male ratio was 8: 3. The most common complaint was pneumonia. In all cases, the diagnosis was made by colon opaque graphy. Trocar was entered from the umbilicus and were performed with trocar from optical forceps without any need for another trocar. The average operation time was 42 minutes. None of the cases had undergone open surgery. The mean hospitalization time of the cases was 2.3 days. The average postop follow-up period was 26.4 months. No infection was observed in any patient during follow-up. Recurrence occurred in one case and the case was repaired with the same method.

Conclusion

There is no need to use additional working forceps for the technique and the surgeon can perform the procedure without any assistance for laparoscope. In the treatment of Morgagni hernia, the optical force-assisted single-port laparoscopic repair technique is easy, safe and cost-effective by shortening the hospitalization period.

Keywords: morgagni hernia, laparascopic repair

Sözlü Sunum - 56

Morgagni hernisi tedavisinde minimal invaziv bir teknik: Optik forseps yardımıyla tek port laparoskopik perkütan onarım

Cİ Öztorun*, D Güney*, H Doruk**, T Örnek Demir***, S Demir***, A Ertürk**, EE Erten**, MN Azılı*, E Şenel*
*Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, Bilkent,Ankara
***Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bilkent, Ankara

Giriş ve amaç:

Morgagni hernisi ,çocukluk çağında görülen nadir bir konjenital diyafragma hernisidir. Tedavisinde, son yıllarda açık cerrahi onarıma alternatif minimal invaziv tedaviler uygulanmaktadır. E.Yılmaz ve ark. tarafından optik forseps yardımlı tek port laparoskopik teknikle Morgagni hernisi onarımı tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, tanımlanan bu teknikle morgagni hernisi onarımı yapılan olguların sonuçlarını tartışmaktır.

Yöntem

2017-2020 yılları arasında kliniğimizde optik forseps yardımlı tek port laparoskopik teknikle Morgagni hernisi onarımı yapılan 11 çocuk olgu çalışmaya dahil edildi. Bu olguların demografik ve klinik özellikleri, postop komplikasyonlar ve hastanede yatış süreleri açısından retrospektif olarak incelendi.

Bulgular

Çalışmaya dahil olan 11olgunun yaş ortalaması 2,4 olup , kız:erkek oranı 8:3 idi. En sık başvuru şikayeti pnömoni idi. Tüm olgularda kolon grafisi çekilerek tanı konuldu. Tüm olgular umblikusdan girilerek trokardan optik forceps ile başka trokara ihtiyaç olmadan yapıldı. Ortalama ameliyat süresi 42 dakika idi. Hiçbir olguda açık cerrahiye geçilmedi. Olguların ortalama yatış süresi 2,3 gün idi. Postop takip süreci ortalama 26,4 ay idi. Takipte hiçbir olguda enfeksiyon görülmedi. Bir olguda nüks oldu, olgu aynı yöntemle tekrar onarıldı.

Sonuç:

Teknik için ek çalışma forsepsi kullanmaya gerek yoktur ve cerrah laparoskop için herhangi bir yardım almadan prosedürü gerçekleştirebilir.Morgagni hernisi tedavisinde, optik forseps yardımlı tek port laparoskopik onarımı tekniği uygulanabilirliği kolay,güvenli ve hastanede yatış ssüresinı kısaltması açısından cost-efektifdir.

Anahtar Kelimeler: morgagni hernisi, laparaskopik onarım

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...