Close

Poster - 74

Management of a pediatric burn center during the covid-19 pandemic

A Ertürk*, S Demir*, Cİ Öztorun**, EE Erten*, D Güney**, SA Bostancı*, VS Şahin*, AG Kiriş*, HK Bay*, TB Demirdağ***, G Keskin****, MN Azılı**, E Şenel**
*Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Surgery, Bilkent, Ankara
**Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
***Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Infections ,Ankara
****Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Anesthesiology, Ankara

Introduction: The aim of this study was to evaluate the results of an algorithm that was created to prevent coronavirus disease-2019 (COVID-19) transmission during the management of children with burns in a tertiary pediatric burn center.

Material/Method: Children admitted to the burn center between May 2020 and November 2020 were prospectively evaluated for cause, burn depth, total body surface area (TBSA), length of stay, symptoms suggesting COVID-19, suspicious contact history, history of travel abroad, and COVID-19 polymerase chain reaction (PCR) test results. Patients were divided into two groups: unsuspected (Group 1) and suspected (Group 2), depending on any history of suspicious contact, travel abroad, and/or presence of symptoms.

Results: A total of 101 patients were enrolled in the study, which included 59 boys (58.4%) and 42 girls (41.6%). Group 1 included 79 (78.2%) patients, and Group 2 consisted of 22 (21.8%) patients. The most common cause of the burns was scald injuries (74.2%). The mean age, TBSA, and length of stay were 4.5 years, 12.0%, and 13.2 days, respectively. Four patients (3.9%) had a positive PCR test (two patients in each group). Comparing groups, males were more commonly found in Group 2 (p=0.042), but no differences were found for the other variables. No patients or burn center staff members developed COVID-19 during the course of hospitalization.

Conclusion: Every child should be tested for COVID-19 upon admission to a burn unit, and a modified algorithm should be constructed for the handling and management of pediatric burn patients.

Keywords: COVID-19, burn, children, pediatric burn center

Poster - 74

Covid-19 salgını sırasında bir pediatrik yanık merkezinin yönetimi

A Ertürk*, S Demir*, Cİ Öztorun**, EE Erten*, D Güney**, SA Bostancı*, VS Şahin*, AG Kiriş*, HK Bay*, TB Demirdağ***, G Keskin****, MN Azılı**, E Şenel**
*Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bilkent, Ankara
**Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Kliniği, Ankara
****ankara şehir hastanesi, çocuk hastanesi, anesteziyoloji kliniği, Ankara

Giriş:Çalışmanın amacı, üçüncü basamak bir pediatrik yanık merkezinde yanık çocuk hastaların tedavisi sırasında koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) bulaşmasını önlemek için oluşturulan algoritmanın sonuçlarını değerlendirmektir.

Materyal/Metod:Mayıs 2020 ile Kasım 2020 tarihleri arasında yanık merkezine başvuran çocuklar prospektif olarak yanık nedeni, yanık derinliği, toplam vücut yüzey alanı (TBSA), hastanede kalış süresi, COVID-19'u düşündüren semptomlar, şüpheli temas öyküsü, yurtdışına seyahat öyküsü ve COVID -19 polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) test sonuçları açısından değerlendirildi. Hastalar, şüpheli temas öyküsü, yurtdışı seyahat öyküsü ve/veya semptom varlığına göre şüpheli olmayan (Grup 1) ve şüpheli (Grup 2) olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Bulgular:Çalışmaya 59 erkek (%58,4) ve 42 kız (%41,6) olmak üzere toplam 101 hasta alındı. Grup 1'de 79 (%78.2) hasta, Grup 2'de 22 (%21.8) hasta vardı. Yanıkların en sık nedeni haşlanma yanıklarıydı(%74.2). Ortalama yaş, TBSA ve kalış süresi sırasıyla 4.5 yıl, %12.0 ve 13.2 gündü. Dört hastada (%3.9) PCR testi pozitifti (her grupta iki hasta). Gruplar karşılaştırıldığında, Grup 2'de erkekler daha sık bulundu (p=0.042). Ancak diğer değişkenler açısından fark bulunmadı. Hastanede yatış sırasında hiçbir hasta veya yanık merkezi personelinde COVID-19 enfeksiyonu görülmedi.

Sonuç: Yanık ünitesine kabul edildiğinde her hasta COVID-19 için test edilmeli, pediatrik yanık hastalarının ele alınması ve yönetimi için bir algoritma oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, yanık, çocuklar, pediatrik yanık merkezi

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...