Close

Poster - 52

Colorectal stone ring cell adenocarcinoma mimicking ovarian torsion: a case report

C Hamzaoğlu, ÇA Karadağ, N Sever, M Kaba, M Demir, A Yıldız
Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Pediatric Surgery Departmant, Istanbul

Introduction

Colorectal adenocarcinoma is a rare malignancy in childhood. Signet-ring cell carcinoma is a very rare subtype. Here, a case of sigmoid colon originated adenocarcinoma mimicking acute abdomen and spreading metachronous bilateral gonadal is presented.

Case

A 14-year-old female patient was admitted to our department with a preliminary diagnosis of left ovarian torsion. Computed tomography revealed a 88x54 mm mass which was misdiagnosed as a ovarian torsion.During laparoscopic exploration it was found that left ovary filled the pelvis, adhered to sigmoid colon. Many millimetric lesions scattered on pelvic peritoneum were also found. Due to abnormal appearance, it was converted to laparotomy. No adnexial torsion was found. Because its tumor like appearance, left oophorectomy was performed and biopsy was taken from adherent organs. The pathology speciments were reported as “signet-ring cell adenocarcinoma”. Colonoscopy revealed a tumoral mass filled the lumen almost completely. She was operated for colocutaneous fistula due to tumor necrosis developed in the second month of chemotherapy, sigmoid colon and part of rectum were resected and ileostomy was performed. Nine months after, salpingooopherectomy was performed due to metachronous ovarian cyst in contralateral ovary. In the imaging performed for persistent abdominal pain in the first year after diagnosis; grade 2 hydronephrosis and ureteral stone were detected on the right side. However, no stone was observed. Considering the ureteral stenosis due to mass compression, DJ stent was placed into the ureter. The patient, 13 months after diagnosis, continues to be followed up and treated.

Conclusion

Colorectal adenocarcinomas may present with unexpected clinical manifestations. Rare occurence of this tumour in this age group is important reason in late diagnosis. The patient should be monitored for metachronous bilateral ovarian metastases. When macroscopic diagnosis is not possible, biopsy from suspicious areas can prevent diagnosis and treatment delays.

Keywords: colorectal,adenocarcinoma,over,tumor,torsion,childhood,age

Poster - 52

Over torsiyonunu taklit eden kolorektal taşlı yüzük hücreli adenokarsinom : olgu sunumu

C Hamzaoğlu, ÇA Karadağ, N Sever, M Kaba, M Demir, A Yıldız
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Çocuk cerrahisi Kliniği, İstanbul

Giriş:Çocukluk çağında kolorektal adenokarsinom nadir rastlanan bir malignitedir. Taşlı yüzük hücreli karsinom ise oldukça az görülen bir alt tipidir.Burada akut karını taklit eden, metakronoz bilateral gonadal yayılım gösteren sigmoid kolon kaynaklı bir adenokarsinom olgusu sunulmuştur.

Olgu: Karın ağrısı nedeniyle başka bir hastane acil servisine başvuran 14 yaşında kız hasta, akut karın – sol over torsiyonu olarak değerlendirilip kliniğimize gönderildi. Fizik muayenesinde, karın sol alt kadranda ele gelen, ağrılı kitle bulundu. İlk Bilgisayarlı Tomografisinde 88X54mm boyutlarındaki kitle over torsiyonu olarak yorumlandı. Acilen yapılan laparoskopik eksplorasyonda sol overin pelvisi doldurduğu, sigmoid kolon üzerine yapışık olduğu ve pelvik peritonda milimetrik lezyonlar görüldü. Anormal görünüm nedeniyle laparotomiye geçildi, overde torsiyon yoktu. Tümöral görünüm nedeniyle sol ooferektomi yapılarak, yapışık komşu organlardan biyopsisi alındı. Patoloji sonucu taşlı yüzük hücreli adenokarsinom olarak raporlandı. Yapılan kolonoskopide lümeni tama yakın doldurmuş tümöral kitle ile karşılaşıldı. Kemoterapi sürecinde 2.ayda gelişen tümör nekrozuna bağlı kolokutanoz fistül nedeniyle opere edilip sigmoid kolon ve rektumun bir kısmı rezeke edildi ve ileostomi açıldı. Tanı sonrası 9.ayda karşı overde metakranoz over kitlesi sebebiyle salpingoooferektomi yapıldı. İşlem öncesi yumurta dondurma için girişimde bulunuldu ancak sonuç alınamadı. Tanı sonrası birinci yılda inatçı karın ağrıları nedeniyle yapılan görüntülemelerde sağ grade 2 hidronefroz ve sağ üreter taşı tespit edildi. Ancak yapılan sistoüreteroskopide taş görülmedi, kitle basısına bağlı üreteral darlık düşünülerek üretere DJ stent yerleştirildi. Güncel koşullarda tanı sonrası 13.ayında olan hastanın takip ve tedavisi sürmektedir.

Sonuç: Çocukluk çağında kolorektal adenokarsinomlar nadirdir ve beklenmedik klinik belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu çağda nadir ve sessiz seyretmeleri geç tanı almalarının önemli bir sebebidir. Metakranoz bilateral over metstazı açısından hastanın izlenmesi gerekir. Acil şartlarında makroskopik tanı mümkün olmadığında şüpheli tüm alanlardan biyopsi yapılması tanı ve tedavi gecikmelerini engelleyebilir.

Anahtar Kelimeler: kolorektal,adenokarsinom,over,tümor,torsiyon,çocukluk,çağı

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...