Close

Oral Presentation - 76

Syrian refugee children and burn

Cİ Öztorun*, TÖ Demir**, S Demir**, D Güney*, A Ertürk**, EE Erten**, MN Azılı*, E Şenel*
*Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
**Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Surgery, Bilkent, Ankara

Introduction and Aim

The burn is the most common accident, results in deaths in childhood. The number of Syrian refugee child who appealed to our pediatric burn care are increasing in recent years. The aim of this study is to examine for age, sex, burn type, duration of stay, need of graft, morbidity of Syrian refugee patients appealed to our pediatric burn care.

Methods

The Syrian refugee patients who are treated in our pediatric burn care unit between January 2014 and January 2020 are examined for age, sex, the reason of burn, percentage of burn, degree of burn, the need of intubation, the need of graft, surgical plans, duration of stay in other clinics, duration of stay in our clinic and mortality rate retrospectively.
Results

382 Syrian children were admitted to the pediatric burn unit in our hospital and 166 of them were hospitalized and treated. 84 of patients were girls and 82 were boys. The average age was 4.59 years. The average burn percentage is 21,9. Of these burns 53,8% are hot water burns, 44,3% of them are flame burn, 0,6% is hot contact burn and 1,2% is electricity burn. In 20 patients, the burn percentage was higher than 50%. 24 patients (%14.3) also had inhalation burns. 29(17,3%) patients needed mechanical ventilation support. Graft was done in 106 patients (63,4%). The average time of hospitalization was 31,4 days. Non-controlled curling ulcer bleeding by medical therapy was seen in one patient and treated by laparotomy. Twenty patients died. Mortality rate was % 12 and the causes of mortality were high burn rates, inhalation burn, and infected patients with acinetobacter or pseudomonas , referred from other clinics.

Conclusion
This study shows that Syrian refugee children have a large burn percentage and hot burn is the most frequent, but flame burns are seen as the second most common. The reason for this may be the increase the heating in the winter season and the use of gasoline at home or in a tent. As a result, the burn is a serious health problem that causes morbidity and mortality in Syrian refugee children too.

Keywords: syrian refugee, burn, child

Sözlü Sunum - 76

Suriyeli mülteci çocuklar ve yanık

Cİ Öztorun*, TÖ Demir**, S Demir**, D Güney*, A Ertürk**, EE Erten**, MN Azılı*, E Şenel*
*Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, Bilkent,Ankara

Giriş ve Amaç

Yanık, çocukluk çağında ölümle sonuçlanan en yaygın kazadır. Yanık yoğun bakım merkezimize başvuran Suriyeli mülteci çocuk hastalarının sayısı son yıllarda artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, çocuk yanık yoğun bakım merkezimize başvuran Suriyeli mülteci hastaların yaş, cinsiyet, yanık tipi, kalış süresi, greft ihtiyacı ve morbidite açısından incelemektir.

Yöntem

Ocak 2014 ile Ocak 2020 arasında çocuk yanık yoğun bakımımızda tedavi edilen Suriyeli mülteci hastalar yaş, cinsiyet, yanık nedeni, yanık yüzdesi, yanık derecesi, entübasyon ihtiyacı, greft ihtiyacı, cerrahi planlar, diğer kliniklerde kalış süresi, kliniğimizde kalış süresi ve mortalite açısından retrospektif olarak. İncelendi.

Bulgular

382 Suriyeli mülteci çocuk hastanemiz pediatrik yanık ünitesine başvurdu ve 166 tanesi hastaneye yatırıldı ve tedavi edildi. Olguların 84'ü kız çocuk , 82'si erkek çocuk idi. Yaş ortalaması 4.59 idi. Ortalama yanık yüzdesi 21,9 idi. Bu yanıkların% 53,8'i sıcak su yanıkları,% 44,3'ü alev yanığı,% 0,6'sı sıcak temas yanığı ve% 1,2'si elektrik yanığıdır. 20 hastada yanık yüzdesi% 50'den yüksekti. 24 hastada (% 14.3) inhalasyon yanıkları vardı. 29 (% 17,3) hastada mekanik ventilasyon desteğine ihtiyaç duyuldu. 106 hastada (% 63,4) greft yapıldı. Ortalama yatış süresi 31,4 gündü. Bir hastada medikal tedavi ile kontrol edilemyen curling ülser kanaması görüldü ve laparotomi ile tedavi edildi. Olguların yirmisi öldü. Mortalite oranı % 12 idi ve mortalite nedenlerini yüksek yanık oranları, inhalasyon yanığı ve diğer kliniklerden sevk edilen acinetobacter veya psödomonas ile enfekte hastalar oluşturmaktadır.

Sonuç

Çalışmamızda, Suriyeli çocuklarda geniş yanık alanları olduğu ve yanık etkeni en sık sıcak su olmakla birlikte, alev yanıkları ikinci sıklıkta olduğunu gördük. Sebep olarak kış mevsiminde ısı ihtiyacının artması ile evde veya çadırda ısınmak için benzin kullanılması gösterilebilir. Sonuç olarak, yanık Suriyeli mülteci çocuklarda da morbidite ve mortaliteye neden olan ciddi bir sağlık sorunudur

Anahtar Kelimeler: suriyeli mülteci, yanık, çocuk

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...