Close

Oral Presentation - 60

The effects of BRAFV600E mutation and tumor subtype on the clinical and pathological behavior of pediatric papillary thyroid cancer

E Divarcı*, H Ulman*, Y Ertan**, O Ergün*, G Özok*, S Özen***, E Ataseven****, A Oral*****, A Çelik*
*Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Ege University Faculty of Medicine, Department of Pathology
***Ege University Faculty of Medicine Department of Pediatrics, Division of Pediatric Endocrinology
****Ege University Faculty of Medicine Department of Pediatrics, Division of Pediatric Oncology
*****Ege University Faculty of Medicine Department of Nuclear Medicine

Aim of the Study: BRAFV600E mutation is a predictor of aggressive behavior in adulthood papillary thyroid cancer(PTC), with a reported frequency of 45-75%. It is also associated with increased lymph node and distant metastasis, persistent and recurrent disease. We aimed to evaluate the effects of BRAFV600E mutation and tumor subtype in pediatric PTC.

Methods: BRAFV600E mutation analysis was performed on patients operated between 2006-2018. Pathological findings were compared between mutation positive/negative groups and tumor subtypes.

Results: 42 patients were analyzed with a median age of 14 years (5-17 years). Four patients(9.5%) were positive for BRAFV600E mutation. Slightly more aggressive findings were seen in mutation-positive group (Table). However, despite a rational difference, the patient numbers in each group inhibit statistical analysis (4vs38). Conventional-subtype group showed a significantly aggressive behavior compared to follicular-variants (p<0.05).

Conclusion: A substantially lower incidence of BRAFV600E mutation (9,5%) was detected in our series compared to the adulthood. Larger patient numbers and multi-center studies are necessary to make strong conclusions about the effects of this mutation in pediatric PTC. Conventional subtype has a more aggressive clinical behavior compared to the follicular variant.

BRAF

SUBTYPES

BRAF(+) (n=4)

BRAF(-)(n=38)

Conventional(n=25)

Follicular-variant

(n=17)

P-value

Capsulated-tumor

0%

34.2%

(13/38)

12%

(3/25)

64.7%

(11/17)

.001

Infiltrative growth-pattern

100%

50%

(19/38)

80%

(20/25)

0%

.000

Capsular-infiltration

25%

18.4%

(7/38)

25%

(5/25)

0%

.000

Lymph-node metastasis

50%

39.5%

(15/38)

52%

(13/25)

0%

.000

Need for cervical lymph-node dissection

75%

50%

(19/38)

68%

(17/25)

11.8%

(2/17)

.000

Distant-metastasis

0%

7.9%

(3/38)

4%

(1/25)

0%

>.05

Post-op temporary-hypoparathyroidism

0%

15.7%

(6/38)

16.7%

(4/25)

5.9%

(1/17)

>.05

Post-op temporary-vocal-cord paralysis

0%

2.6%

(1/38)

0%

5.9%

(1/17)

>.05

Secondary-operation requirement

0%

13.2%

(5/38)

8%

(2/25)

0%

>.05

Keywords: Papillary Thyroid Cancer, BRAF, V600E, Pediatric, Children

Sözlü Sunum - 60

Pediatrik papiller tiroid kanserinde BRAFV600E mutasyonu ve tümör alt tiplerinin klinik ve patolojik davranışa etkileri

E Divarcı*, H Ulman*, Y Ertan**, O Ergün*, G Özok*, S Özen***, E Ataseven****, A Oral*****, A Çelik*
*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
***Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Endokrin BD
****Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Onkoloji BD
*****Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD

Amaç: Papiller tiroid kanserinde (PTK) BRAFV600E mutasyonu, farklı erişkin serilerinde %45-75 arası sıklıkta bildirilmektedir. BRAFV600E mutasyonu erişkinlerde artmış metastaz, persistan/rekürren hastalık ile ilişkilidir. Çalışmamızda pediatrik PTK'da BRAFV600E mutasyonunun ve tümör alt-tiplerinin klinik ve patolojik davranışa etkileri araştırıldı.

Yöntem: 2006-2018 yılları arasında opere edilmiş PTK hastalarının patoloji preparatları, BRAFV600E mutasyon analizi uygulanarak değerlendirildi. Mutasyon pozitif/negatif gruplar ve tümör alt-tipleri, histopatolojik özellikler ve hastalığın klinik seyri açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 42 hastanın ortanca yaşı 14 yaştı (5-17 yıl). Dört hastada (%9.5) BRAFV600E mutasyonu pozitifti. Mutasyon pozitif grupta agresif hastalık bulguları daha sık görülmekteydi ancak anlamlı farklılık saptanmadı. (Tablo1) Ancak mutasyonun erişkinlere oranla az görülmesi nedeniyle gruplar arası sayının belirgin farklı olmasının (4-38 hasta) istatistiksel analizlerden çıkacak anlamlı sonuçları engellediği görüldü. Klasik tip, folliküler tipe göre istatistiksel anlamlı olarak daha agresif seyirliydi (p<.001)

Sonuç: BRAFV600E mutasyon sıklığı (%9.5), pediatrik PTK serimizde erişkinlere oranla çok daha düşük saptandı. Pediatrik hastalar özelinde, bu mutasyonun hastalık seyrine etkisi hakkında güçlü sonuçlar çıkarmak için daha büyük hasta serilerine ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır. PTK klasik tipi, folliküler tipe göre daha agresif seyir göstermektedir.

BRAF

Alt Tipler

BRAF(+) (n=4)

BRAF(-) (n=38)

Klasik-tip

(n=25)

Folliküler-tip

(n=17)

p

Kapsüllü tümor

%0

%34.2

(13/38)

%12

(3/25)

%64.7

(11/17)

.001

İnfiltratif büyüme paterni

%100

%50

(19/38)

%80

(20/25)

%0

.000

Kapsül infiltrasyonu

%25

%18.4

(7/38)

%25

(5/25)

%0

.000

Lenf nodu metastazı

%50

%39.5

(15/38)

%52

(13/25)

%0

.000

Servikal lenf nodu diseksiyonu gerekliliği

%75

%50

(19/38)

%68

(17/25)

%11.8

(2/17)

.000

Uzak metastaz

%0

%7.9

(3/38)

%4

(1/25)

%0

>.05

Post-operatif geçici hipoparatiroidi

%0

%15.7

(6/38)

%16.7

(4/25)

%5.9

(1/17)

>.05

Post-operatif geçici vokal kord paralizisi

%0

%2.6

(1/38)

%0

%5.9

(1/17)

>.05

İkincil-cerrahi gerekliliği

%0

%13.2

(5/38)

%8

(2/25)

%0

>.05

Anahtar Kelimeler: Papiller Tiroid Kanseri, BRAF, V600E, Pediatrik, Çocuk

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...