Close

Oral Presentation - 47

Ovarian sparing surgery in pediatric ovarian cysts and masses

A Bilen, M Aydınöz, O Ulusoy, OZ Karakuş, O Ateş, G Hakgüder, M Olguner, FM Akgür
Dept. of Pediatric Surgery, Dokuz Eylül University, Medical School, Izmir, Turkey

Aim: Ovarian pathologies seen in childhood are cysts, benign and malignant masses. In this study, we aimed to present the diagnosis, surgical treatment and follow-up results of ovarian cysts and masses treated in our department.

Methods: Patients who underwent surgery for ovarian cyst or mass between January 2007 to December 2019 were analyzed retrospectively. Demographic features, diagnostic methods, surgical techniques, complications, pathology and follow-up results were evaluated.

Results: 155 female patients underwent 165 operative treatments due to ovarian cyst and/or mass. The mean age was 12.4 ± 0.7 (0-17 years). Of these patients, 11 (7.1%) were neonatal, 24 (15.4%) were prepubertal, and 120 (77.4%) were adolescent. The most common symptom was abdominal pain in 132 (85.2%) patient Ultrasonography was the most common imaging technique used in diagnosis. The average size of ovarian cysts or masses was 6.86 ± 0.6 cm (1-29 cm). Pathology was 55.7% on the right (n=92), 43.0% on the left (n=71), 1.2% bilateral (n=2).

Operative treatment was performed for 115 (69.7%) ovarian cysts and 50 (30.3%) for ovarian mass. While 144 (87.2%) ovarian-sparing surgeries were performed, 11 (6.7%) oophorectomy and 10 (6.1%) salpingoopherectomy were performed. Complementary oophorectomy was performed when immature teratoma was detected in 2 patients who underwent ovarian-sparing surgery. No intraoperative and postoperative complications were observed in the patients. Follicle cyst, complicated cyst and mature cystic teratoma were the most common in all age groups.

Conclusion: The treatment approach in childhood ovarian pathologies has become increasingly minimally invasive. In this study, ovarian sparing surgery rates were high in cyst and benign mass. In suspected malignancy, oophorectomy or salpingooferectomy is an appropriate treatment option.

Keywords: Ovarian cyst, Mature cystic teratoma, Ovarian sparing surgery

Sözlü Sunum - 47

Çocukluk çağı over kist ve kitlelerinde over koruyucu cerrahi

A Bilen, M Aydınöz, O Ulusoy, OZ Karakuş, O Ateş, G Hakgüder, M Olguner, FM Akgür
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Çocukluk çağında görülen over kaynaklı patolojiler; kistler, benign kitleler ve malign kitlelerdir. Bu çalışmada Anabilim dalımızda tedavi edilen çocukluk çağı over kist ve kitlelerinde; tanı, cerrahi tedavi ve takip sonuçlarımızı sunmayı amaçladık.

Yöntem: Anabilim dalımızda Ocak 2007-Aralık 2019 tarihleri arasında over kisti ve/veya kitlesi nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastalar geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, tanı yöntemleri, uygulanan cerrahi yöntemler, komplikasyonlar, patoloji sonuçları ve takip sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Over kisti ve/veya kitlesi nedeniyle 155 hastaya toplamda 165 cerrahi tedavi uygulandı. Ortalama yaş 12,4±0,7 (0-17 yaş) idi. Bu hastalardan 11’i (%7,1) neonatal, 24’ü (%15,5) prepubertal, 120’si (%77,4) adölesan çağdaydı. En sık semptom 132 (%85,2) hastada karın ağrısıydı. Ultrasonografi tanıda en sık kullanılan görüntüleme yöntemiydi. Over kist ve/veya kitlelerinin boyut ortalaması 6,86±0,6 cm (1-29 cm) saptandı. Patoloji, 92 (%55,7) hastada sağda, 71 (%43,0) hastada solda ve 2 (%1,2) hastada bilateraldi.

Over kisti nedeniyle 115 (%69,7), Over kitlesi nedeniyle 50 (%30,3) cerrahi tedavi uygulandı. 144 (%87,2) over koruyucu cerrahi uygulanırken, 11 (%6,7) ooferektomi ve 10 (%6,1) salpingooferektomi uygulandı. Over koruyucu cerrahi yapılan 2 hastada immatür teratom saptanması üzerine tamamlayıcı ooferektomi uygulandı. Hastalarda intraoperatif ve postoperatif komplikasyon izlenmedi. Tüm yaş gruplarında en sık folikül kisti, komplike kist ve matür kistik teratom saptandı.

Sonuç: Çocukluk çağı over patolojilerinde tedavi yaklaşımı giderek minimal invaziv hale gelmiştir. Çalışmamızda kist ve benign kitle tedavisinde fertilitenin korunması amacıyla over koruyucu cerrahi oranlarımız yüksek saptanmıştır. Malignite şüphesi olan kitlelerde ooferektomi ve/veya salpingooferektomi uygun bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Over kisti, Matür kistik teratom, Over koruyucu cerrahi

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...