Close

Video Presentation - 21

Minimally invasive recurrent surgery for pediatric patient with Hirschsprung's disease: The Laparoscopic assisted Duhamel method.

E Özçakır, M Kaya
University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Although modifications have been developed for the treatment of Hirschsprung's disease in the last seventy years, the principles of operation are resection of the aganglionic segment and retraction of the ganglionic line to the anal canal.

The preferred methods are pull-through procedures performed with or without colostomy. The operations can be performed transanal endorectal as well as laparotomy or endoscopically assisted approach.

Despite the first definitive surgery performed, severe stool retention, intestinal obstruction, and incontinence were reported in almost 1/3 of the patients. In these cases, it is valuable to identify the causes of inadequate pull-trough based on anatomical, pathological, and surgical techniques.

For the case with insufficient pull-through; Temporary colostomy is recommended for repeat rectal biopsy, posterior myotomy, myectomy, or involution. Repeated pull-through surgery is required in cases that cannot be treated with these approaches.

In the case of insufficient pull-through, it is recommended to perform repeated rectal biopsy, posterior myotomy, myectomy, or a temporary colostomy to involution.

We aimed to present that our laparoscopic-assisted Duhamel approach for recurrent surgery in a 2.5-year-old male patient who had repeated surgery due to anastomotic leakage, a history of multiple hospitalizations with obstructive complaints, following pull-through surgery for Hirschsprung's disease in the neonatal period.

Keywords: Hirschsprung's disease, transanal endorectal pull through, insufficient pull through

Video Sunum - 21

Hirschsprung hastalığı olan çocukta minimal invaziv yinelenen cerrahi: Laparoskopik yardımlı Duhamel

E Özçakır, M Kaya
Bursa Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye.

Hirschsprung hastalığı için son yetmiş yılda tedavi için modifikasyonlar geliştirilmiş olsa da operasyon prensibi; aganglionik segmentin rezeksiyonu ve ganglionik hattın anal kanala çekilmesidir. Bunun için tercih edilen yöntemler; kolostomi veya kolostomisiz uygulanan pull-trough prosedürleridir. Yaklaşımlar, transanal endorektal olabileceği gibi, laparatomi ya da endoskopik yardımlı olarak da uygulanmaktadır.

Uygulanan cerrahiye rağmen, hastaların 1/3 ‘ünde ciddi gayta retansiyonu, intestinal obstrüksiyon ve inkontinans bildirilmiştir. Bu olgularda, anatomik, patolojik ve ameliyat tekniğine dayalı yetersiz pull-trough nedenlerini belirlemek değerlidir.

Yetersiz pull-trough düşünülen olgu için; rektal biyopsinin yinelenmesi, posterior miyotomi, miyektomi veya involusyon sağlanması açısından geçici kolostomi yapılması önerilmektedir. Sayılan bu yaklaşımlarla sağaltımı sağlanamayan olgularda yinelenen pull-trough cerrahisi gereklidir.

Bu sunumda; Hirschsprung hastalığı nedeniyle yenidoğan periyodunda pull-trough cerrahisi yapılan, anostomoz kaçağı nedeniyle yinelenen cerrahi geçiren, obstrüktif şikayetleri ile çoklu hastane yatış öyküsü olan ve yinelenen cerrahisi için Laparoskopik yardımlı Duhamel yaklaşımı uyguladığımız 2,5 yaşında erkek hastanın sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hirschsprung hastalığı, transanal endorektal pulltrough, yetersiz pull trough

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...