Close

Poster - 38

Retrospective Analysis of Patients with Surgical Necrotizing Enterocolitis and Stricture After Medical Treatment

HS Yalçın Cömert*, G Şalcı*, Ş Kader**, ÜT Öztürk*, S Görmüş*, İ Eyüboğlu***, S İkinci Turhan****, M İmamoğlu*, H Sarıhan*
*Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Trabzon
**Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Neonatology
***Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Radiology
****Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Trabzon

Objective: Necrotizing enterocolitis (NEC) is the most common gastrointestinal disease requiring surgery in the neonatal period. The rate of development of stricture complications in patients undergoing medical or surgery is around 20%. Our aim is to retrospectively examine the patients who were diagnosed with NEC and required surgical intervention, and who responded to medical treatment but underwent surgery due to the development of a structure in the follow-up.

Methods: Gender, weeks of birth, birth weight, NEC development age, surgery age, surgical techniques and results of patients who were diagnosed with NEC were evaluated. Patients who developed stricture after NEC and underwent surgery were also included in our study.

Results: Between June 2009 and June 2021, 44 of 510 patients diagnosed with NEC required surgery (37 patients did not respond to medical treatment, 7 patients due to stricture after medical treatment). F/M ratio of patients: 13/24, mean week of delivery 29 weeks (23-40), mean birth weight 1,175 (470-4,160), mean time to develop NEC 2 days (1-38) and mean time to surgery 16 days (2 days) -90) came out. Laparotomy and ileostomy were performed in 20 patients, ileostomy in 6 patients due to perforation of the ileal segments, colostomy in 2 patients, colostomy in 2 patients due to colonic perforation, and colostomy in 7 patients with a preliminary diagnosis of NEC + congenital aganglionic megacolon. B/M ratio of stricture patients: 3/4, mean week of delivery 37 weeks (27-40), mean birth weight 1.795g (1.100-3.730), mean time to NEC development 6 days (1-22) and mean time to surgery 28 days It was evaluated as (7-47).. The structure was seen in the jegenoileal region in 2 patients and in the colon in 5 patients. Resection anastomosis was performed in 4 patients and resection and colostomy was performed in 3 patients.

Conclusion: The stricture caused by scar formation in the NEC area after medical treatment should be kept in mind in cases of feeding intolerance and intestinal obstruction.

Keywords: Necrotizing enterocolitis, stricture

Poster - 38

Cerrahi Uygulanan Nekrotizan Enterokolit ve Medikal Tedavi Sonrası Striktür Gelişen Hastaların Geriye Dönük İncelemesi

HS Yalçın Cömert*, G Şalcı*, Ş Kader**, ÜT Öztürk*, S Görmüş*, İ Eyüboğlu***, S İkinci Turhan****, M İmamoğlu*, H Sarıhan*
*Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon
**Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Trabzon
***Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Trabzon
****Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Trabzon

Amaç: Nekrotizan enterokolit (NEK) yenidoğan döneminde ameliyat gerektiren en sık gastrointestinal hastalıktır. Medikal ya da cerrahi uygulanan hastalarda striktür komplikasyonu gelişme oranı %20 civarındadır. Amacımız NEK tanısı alan cerrahi müdahale gereken hastalar ve önce medikal tedaviye cevap vermiş fakat takibinde strüktür gelişmesi nedeni ile cerrahi yapılan yenidoğan hastaların geriye dönük incelenmesidir.

Yöntem: Hastanemizde NEK tanısı alan ve cerrahi tedavi gereken hastaların cinsiyet, doğum haftaları, doğum kiloları, NEK gelişme yaşları, cerrahi yaşları, cerrahi teknikleri ve sonuçları değerlendirildi. NEK sonrası striktür gelişen ve cerrahi yapılan hastalar da çalışmamıza dahil edildi.

Bulgular: Haziran 2009-Haziran 2021 tarihleri arasında NEK tanısı alan 510 hastanın 44 tanesine cerrahi gerekmiştir (37 hastaya medikal tedaviye yanıt vermemiştir, 7 hasta medikal tedavi sonrası striktür nedeni ile). Hastaların K/E oranı: 13/24, ortalama doğum haftaları 29hf (23-40), ortalama doğum kiloları 1,175 (470-4,160), ortalama NEC gelişme süresi 2 gün(1-38) ve ortalama cerrahiye alınma süresi 16 gün (2-90) çıktı. 20 hastaya laparotomi ve ileostomi, 6 hastaya ileal segmentlerden perforasyon nedeni ile ileostomi, 2 hastaya kolostomi, 2 hastaya kolonik perforasyon nedeni ile kolostomi ve 7 hastaya da NEC + konjenital agangliyonik megakolon ön tanısı ile kolostomi yapıldı. Striktür hastaların K/E oranı: 3/4, ortalama doğum haftaları 37hf (27-40), ortalama doğum kiloları 1.795g (1.100-3.730), ortalama NEC gelişme süresi 6 gün (1-22) ve ortalama cerrahiye alınma süresi 28 gün (7-47) olarak değerlendirildi. Strüktür, 2 hastanın jejenoileal bölgede, 5 hastada ise kolonda görüldü. 4 hastaya rezeksiyon anastomoz ve 3 hastaya ise rezeksiyon ve kolostomi yapıldı.

Sonuç: Medikal tedavi sonrası NEK bölgesinde gelişen skar gelişimiyle oluşan striktür beslenme intoleransı ve intestinal obstrüksiyonlarda mutlaka akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Nekrotizan enterokolit, striktür

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...