Close

Poster - 85

Gastric perforation in chidren

O Varlıklı, SE Söğüt, NG Sarıkaş, Nİ Öztürk, YA Baltrak
Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Aim: To evaluate the etiology, diagnosis and treatment results of patients who underwent surgery for gastric perforation in children.

Methods: The data of patients underwent treatment for gastric perforations was analyzed symptoms, etiological reasons, diagnostic methods and operation techniques by retrospectively

Results: Of the 6 cases treated in our clinic between 2011-2021, 4 were male and 2 were female. The median admission age was 14 years (10 years-16 years), the most common complaint was sudden abdominal pain and vomiting. In etiology, one patient was diagnosed trichobezoar, one patient was a CP syndromic child, and three patients were later diagnosed with H.pylori, evident etiology was not found in the other patient. The mean time between the onset of complaints and admission to the hospital was 1.6 days. The diagnosis of the patient with CP was made on the 3rd day, the complaints of the other patients and their admission to the hospital were 1 day. Direct radiography was used for diagnosis in all cases, and computed tomography was applied to 4 patients. While subdiaphragmatic free air was detected on direct x-ray in 5 cases, 1 patient was diagnosed with peroperative perforation. The perforation site was prepyloric (n:2) and corpus (n:4). All patients underwent primary repair with omentoplasty.

The cases started to be fed orally after 5 days. No early postoperative complications were detected. Postoperative PPI treatment was started in all patients. The patients were discharged with the recommendations of Pediatric Gastroenterology and one patient with Pediatric Psychiatry consultation.

Conclusion: The morbidity and mortality of complicated peptic ulcer disease is high. Perforation in peptic ulcer is a rare complication. However, sometimes gastric perforations can be encountered as a result of trichobesores. In the last 10 years, a total of 6 patients were operated on due to gastric perforation, while 5 patients were seen in the adolescence period, which drew attention to the increasing stress in adolescence.

Keywords: Gastric perforation, peptic ulcer, trichobezoar, perforation, child

Poster - 85

Çocuklarda mide perforasyonları

O Varlıklı, SE Söğüt, NG Sarıkaş, Nİ Öztürk, YA Baltrak
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç: Çocuklarda Mide perforasyonu nedeniyle ameliyat olan olguların etiyoloji, tanı ve tedavi sonuçlarını değerlendirmek.

Metod: Mide perforasyonları sebebiyle tedavi edilmiş hastaların başvuru şikayetleri, etyolojik nedenler, tanı yöntemleri ve operasyon teknikleri açısından kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Kliniğimizde 2011-2021 tarihleri arasında tedavi edilen 6 olgunun 4’Ü erkek 2’si kızdı. Ortalama başvuru yaşı 14 yıl(10 yaş-16 yaş), en sık başvuru şikayeti ani başlayan karın ağrısı ve kusmaydı. Etyolojide bir hastada trikobezoar, bir hasta CP sendromik çocuk, bir hastada belirgin bir etiyoloji saptanmazken 3 hasta daha sonra H.pilori tanısı aldı . Şikayetlerin başlaması ile hastaneye başvuru arasında geçen süre ortalama 1,6 gündü. CP’li hastanın tanısı 3.gün konuldu, diğer hastaların şikayeti ve hastaneye başvurusu 1 gündü. Tüm olgularda tanı amacıyla direk grafi, 4 hastaya bilgisayarlı tomografi uygulanmıştır. Direk grafide 5 hastalarda diyafram altında serbest hava görülürken 1 hastanın tanısı perop konulmuştur. Perforasyon yeri prepilorik (n:2) ve korpustaydı (n:4). Tüm hastalara omentoplasti ile primer onarım uygulandı.

Olgular ortalama 5 gün sonra oral olarak beslenmeye başlandı. Erken postoperatif komplikasyon izlenmedi. Tüm hastalara postoperatif PPİ tedavisi başlandı. Hastalara Çocuk Gastroenteroloji ve bir hastaya ayrıca Çocuk Psikyatri konsültasyonu önerileri ile taburcu edildi.

Sonuç: Komplike peptik ülser hastalığının morbidite ve mortalitesi yüksektir. Peptik Ülserde perforasyon nadir görülen komplikasyonlardandır. Ancak bazen trikobezor sonucu mide perforasyonları ile de karşılaşılabilmektedir. Son 10 yılda toplam 6 hasta mide perforasyonu nedeni ile ameliyat edilirken 5 hastanın adelosan döneminde görülmesi adelosan yaşlarda artan strese dikkati çekmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mide perforasyonu, peptik ülser, trikobezoar, perforasyon, çocuk

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...