Close

Poster - 35

Persistent Congenital Chylothorax: A Case Report and Review of the Literature

M Mert*, MO Öztan**, D Engür***, G Köylüoğlu**
*University of Healthy Science, Van Education and Research Hospital, Van Turkey
**Department of Pediatric Surgery, İzmir Katip Çelebi University School of Medicine, İzmir, Turkey
***SBU, İzmir Tepecik Training Hospital, Neonatal Intensive Care Unit

Aim

Chylothorax is collection of lymphatic fluid in pleural cavity as result of the disruption of the ductus thoracicus. The incidence of chylothorax is 1:7300-10000 births, also it is rare cause of respiratory distress in newborns. In this case report, we aimed to share our pleurodesis experience with povidone iodine(PI) in a newborn with persistent congenital chylothorax(PCC).

Case Report

A baby boy was born at 36th gw of 28-year-old mother's second pregnancy was transferred to the neonatal ICU due to nonimmune hydrops fetalis. Antenatal fetal ultrasonography revealed fluid in the abdomen and thorax. Bilateral tube thoracostomy was performed on the first postnatal day, after 15cc chylous fluid was aspirated by thoracentesis. Somatostatin was added on the postnatal 7th day to the treatment. However, as the chylous fluid from the thorax drain continued over 200cc/day, chemical pleurodesis(2cc/kg 4% povidone iodine) was applied from the right tube thoracostomy on the 30th day. Than drainage decreased dramatically within 48 hours and then chylothorax didn’t recur.

Discussion

Postnatal optimal treatment of congenital chylothorax isn’t clear in the literature. As conservative treatment, dietary modification(fat-free diet, medium-chain fatty acids, total parenteral nutrition), somatostatin and octreotide are recommended. As surgical treatment, pleurodesis, pleurectomy, ductus thoracicus ligation, pleuroperitoneal shunt maybe applied. The question of when conservative treatment will be considered unsuccessful is still controversial. PCC means chylous fluid drainage over 50ml/kg/day during octreotide infusion or chylous drainage continued over 10ml/kg/day after 4 weeks of conservative treatment. PI, OK-432, bleomycin, tetracycline can be used for pleurodesis in PCC.

Conclusion

Although the chemical pleurodesis procedure is an easily applicable and effective method in the treatment of PCC, PI is an easily available agent. However, this method isn’t an alternative to surgery, which should be tried before surgery.

Keywords: Chylothorax, Newborn, Pleurodesis

Poster - 35

Dirençli Konjenital Şilotoraks: Olgu Sunumu ve Literatür Tartışması

M Mert*, MO Öztan**, D Engür***, G Köylüoğlu**
*SBÜ, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van Türkiye
**Pediatrik Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye
***Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Amaç

Şilotoraks, duktus torasikusun bütünlüğünün bozulması sonucu plevral boşlukta lenfatik sıvının toplanmasıdır. Şilotoraks insidansı 1:7300-10000 doğum olmakla birlikte yenidoğanlarda solunum sıkıntısının nadir bir nedenidir. Bu olgu sunumunda dirençli şilotoraksı(DŞ) olan bir yenidoğanda povidon iyot(Pİ) ile plöredez deneyimimizi paylaşmak amaçlanmıştır.

Olgu Sunumu

28 yaşında annenin G2P2Y0A0 gebeliğinden 36. gestasyonel haftada sezeryan ile 3600gr doğan erkek bebek nonimmün hidrops fetalis nedeni ile hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesine sevk edilmiştir. Antenatal ultrasonografide batın ve toraksta sıvı saptanmış. Doğumhanede solunum sıkıntısı olması nedeni ile torasentez ile 15cc şilöz mayi aspire edilmiş. Solunum sıkıntısı devam eden olguya postnatal 1. günde bilateral tüp torakostomi yapıldı. Olgunun tedavisine postnatal 7. gün somatostatin eklendi. Ancak toraks dreninden gelen şilöz mayinin >200cc/gün devam etmesi neticesinde postnatal 30. gün sağ tüp torakostomiden kimyasal plöredez (2cc/kg %4 povidon iyot) uygulandı ve 48 saat içerisinde drenaj miktarı dramatik olarak azaldı ve sonrasında şilotoraks tekrarlamadı.

Tartışma

Konjenital şilotoraksın postnatal optimal tedavisi literatürde henüz netlik kazanmış değildir. Konservatif tedavi olarak diyet modifikasyonu (yağ içermeyen diyet, orta zincirli yağ asitleri, total parenteral beslenme) ve somatostatin ve analogları(oktreotid) önerilmektedir. Cerrahi tedavisi olaraksa plöredez, plevrektomi, duktus torasikus ligasyonu, plöroperitoneal şant uygulanabilmektedir. Ancak her bir yöntem için literatürde birbirinden farklı başarı oranları belirtilmektedir. Optimal konservatif tedaviye yanıt vermeyen hastalarda konservatif tedavinin ne zaman başarısız olarak değerlendirileceği ve ikinci basamak tedavinin ne olacağı konusu da halen tartışmalıdır. Oktreotid infüzyonu sırasında 50 ml/kg/gün üzerinde şilöz sıvı drenajı olması veya 4 hafta konservatif tedavi sonrasında şilöz drenajın 10 ml/kg/gün üzerinde devam etmesi halinde bu durum DŞ olarak adlandırılmaktadır. DŞ'de plörodez için Pİ, OK-432, bleomisin, tetrasiklin kullanılabilmektedir.

Sonuç

Kimyasal plöredez işlemi DŞ tedavisinde kolay uygulanabilir etkili bir yöntem olmakla birlikte Pİ kolay temin edilebilir bir ajandır. Ancak bu yöntemin cerrahiye alternatif değil, cerrahi öncesi denenmesi gereken bir metod olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Plöredez, Şilotoraks, Yenidoğan

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...