Close

Oral Presentation - 64

Comparison of complications long lasting tunneled Port and Hickman catheter in pediatric oncological patients

MS Arda*, A Huseynov*, ZC özdemir**, Ö Bör**, H İlhan*
*Eskisehir Osmangazi Uiversity, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine Department of Pediatrics, Division of Hematology and Oncology

Aim

Long lasting tunneled catheters (LLTC) [Port Catheter (PC) or Hickmann Catheter (HC)] are also used in pediatric oncological patients. However, requiring anesthesia, early and late complications are the controversies. In this study, the complications of PC vs HC is evaluated.

Material and Method

Between 01/01/2010 and 01/07/2021, patients placed PK or HK due to oncological diseases has been included. They were compared according to preferred central vein, early(pneumothorax, malposition, skin lesions) and late[catheter related infection (CRI), migration, thrombosis, leakage, port/catheter problems) complications.

Results

Between 01/01/2010 and 01/07/2021 LLTC was placed for once in all but 8 of 84 (28/36: Female/Male) patients whose ages were between 0,5 to 17 years-old (mean: 4,4 years). A total of 92 LLTC was used (HC/PC:31/61).

Right (%87), left Internal Jugular vein (%2,2) and right external jugular vein (%10,8) was preferred in 80 (HC/PC: 21/59), 2 (PC), 10 (HC) patients respectively.

Pneumothorax and migration of catheters was not detected in cohort.

Mispositioning in 3, skin infection in 2 and vena cava superior syndrome in one has been occurred early in PCs. Late onset extensive thrombosis in one, necrosis in one, cellulitis in another patient's skin over port and CRI in 4 PCs has been detected.

Mispositioning of HC was ascertained in on however late onset of CRI infection was detected in 9 of HC (p<0,05). The HC was cut while dressing in two patients and another patient was removed the catheter by himself that was not seem in PC.

Conclusion

Early complications were similar in both, however late onset infection was significantly higher in HC group. Moreover, HC has catheter dependent complications which is not expected for PC. Therefore, PC is more reliable and safer in oncological pediatric patients.

Keywords: Hickman Catheter, Port Catheter, Child, Oncology

Sözlü Sunum - 64

Çocuk onkolojisinde kullanılan kalıcı tünelli Port ve Hickman kateterlerin komplikasyonlarının karşılaştırması

MS Arda*, A Huseynov*, ZC özdemir**, Ö Bör**, H İlhan*
*Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı

Giriş

Kalıcı tünelli santral venöz kateterler(KTSVK) malignite durumlarında çocuklarda da kullanılmaktadır. Dezavantajları anestezi gerektirmesi, erken ve geç komplikasyonlar görülmesidir. Bu çalışmada, malignitesi olan çocuk hastalarda yerleştirilen KTSVK komplikasyonlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod

Çalışmaya 01/01/2010 ile 01/07/2021 tarihleri arasında, malignite nedeniyle Port kateter(PK) veya Hikman kateter(HK) takılan hastalar dahil edilmiştir. Olgular kateterin takıldığı ven, kateter kaynaklı erken(pnömotoraks, malpozisyon, yara yeri sorunları) ve geç(kateter kaynaklı enfeksiyon(KKE), migrasyon, tromboz, kaçak, tambur/kateter sorunları) komplikasyonları açısından karşılaştırıldı.

Sonuçlar

2010-2021 yılları arasında, yaşları 0,5 ile 17 yıl (ortalama: 4,48) arasında değişen, 84 hastaya, -8’inde iki kez olmak üzere- 92 KTSVK yerleştirildi. 31 HK, 61 PK kullanıldı.

PK’lerin 2 tanesi sol internal juguler vene (İJV) takılırken 59 kateter(%96,8) sağ İJV'e yerleştirildi. HK’in ise 10 tanesinde sağ external juguler ven tercih edilirken 21'inde

(%67,7) sağ İJV tercih edilmiştir.

KTSVK takılan hastaların hiçbirinde pnömotoraks ve migrasyon saptanmadı. PK takılan hastalarda malpozisyon 3 olguda, vena cava süperior sendromu 1 olguda gelişmiştir. 2 olguda da kanama ve ciltaltı amfizemi gelişmişti.

HK takılan olgulardan ise sadece 1’inde malpozisyon görüldü.

Geç dönem komplikasyonları incelendiğinde PK takılan olgulardan birinde yaygın tromboz görüldü. HK takılan olgularda tromboz görülmezken, 9’unda KKE görüldü. PK’lerden ise 4’ünde KKE saptandı(p<0,05).

PK takılanlardan 1’inde geç dönemde tambur üzerindeki deride nekroz, 1 olguda da medikal tedavi ile gerileyen cilt enfeksiyonu gelişti. HK takılanlardan 2’sinde pansuman sırasında kateterin kesildiği, 1’inde de hastanın kendisi tarafından çekildiği tespit edildi.

Tartışma

Erken komplikasyonlar her ikisinde de benzerdi, ancak KKE, HC grubunda anlamlı olarak daha yüksekti. Ayrıca, HK grubunda PK için beklenmeyen katetere özgü komplikasyonlar saptandı. Bu nedenle, pediatrik onkolojik hastalarda PC daha güvenli ve daha güvenilirdir.

Anahtar Kelimeler: Hickman Kateter, Port Kateter, Çocuk, Onkoloji

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...