Close

Poster - 80

Pancreatic Injury in Childhood Case Report and Literature Review

Ü Çeltik
Kirsehir Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Introduction: Management of the pancreatic injuries could be a challenge for pediatric surgeons who work in peripheral hospitals. In this study, it is presented that a case report and also results of literature review.

Methods: All publications in PubMed were reviewed between 2000-2020 and original articles in English language were included. Database searching was made by terms that ‘pancreatic injury’, ‘pancreatic duct injury’ and ‘pancreatic pseudocyst’.

Results: Ten years old boy admitted to emergency department because of handlebar injury. He had bilious vomiting. He had equimotic halo on epigastric region and also abdominal tenderness on physical examination. Biochemical analysis revealed that normal amylase, lipase levels. Non-contrast computer tomography was reported totally normal. Magnetic resonance cholangiography was performed to confirm and classify pancreatic injury. Grade 3 pancreatic injury was detected. He was treated non-operatively and discharged after two-weeks. He had no complaint for one year follow-up.

12 publications (399 patients) were meet inclusion criteria. 70.9% of patients were treated non-operatively and 29.7% operatively. There were 10 publications to reported grade of injury. Grade of injury and treatment methods were listed in Table1. 7 publications compared between management strategies and pseudocyst. 28.5% of patients who underwent non-operative management had pseudocyst and 12.3% of which for operative management group. 8 publications compared that grade and pseudocyst. 40% of patients who had equal, or more than grade 3 had pseudocyst, 16.9% of which for other groups.

Table 1

Operative

Non-operative

Total

Grade1

0

54

54 (18.8%)

Grade2

19 (35.1%)

38

57 (19.9%)

Grade3

49 (44.5%)

61

110 (38.4%)

Grade4

15 (30.6%)

34

49 (17.1%)

Grade5

7 (63.6%)

4

11 (3.8%)

Conclusion: Literature review revealed that pseudocyst rate was higher in patients who had more than grade 3 injury and patients with non-operative treatment. However, meta-analysis should be done for reliable results.

Keywords: pancreatic pseudocyst, pancreatic injury

Poster - 80

Çocukluk Çağı Pankreas Travması Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

Ü Çeltik
Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç: Pankreas travmalarında yönetim perifer devlet hastanelerinde, tek çocuk cerrahı olarak çalışan hekimler için çoğu zaman zorlayıcı olabilmektedir. Hastanemizde takibi yürütülmüş bir olgunun ve yapılan literatür değerlendirilmesinin sunulması amaçlanmaktadır.

Yöntem: 2000-2020 yılları arasında PubMed’de yer alan tüm yayınlar incelendi. Tarama ‘pancreatic injury’, ‘pancreatic duct injury’, ‘pancreatic pseudocyst’ sözcükleri ile yapıldı. İngilizce dilinde olan, pankreas travması yönetim şemasını açıklıkla belirten olgu serileri dahil edildi.

Sonuçlar: On yaşında erkek olgu gidon yaralanması sonrası acil servise getirildi. Safralı kusması olduğu görülen hastanın fizik muayenesinde epigastrik bölgede halkavari morluk izlendi, batında yaygın hassasiyeti mevcuttu. Biyokimya incelemesinde amilaz, lipaz normal saptandı, çekilen kontrastsız tomografide, batın içinde patoloji rapor edilmedi. Manyetik rezonans kolanjiografi, pankreatik yaralanma varlığının kesinleştirilmesi ve varsa sınıflandırılması amacıyla planlandı. Grade 3 pankreatik yaralanma olduğu görülen hasta, 2 hafta non-operatif izlem sonrası hiçbir klinik bulgusu kalmaksızın taburcu edildi. 1 ay sonra yapılan kontrol ultrasonografide pseudokist izlenmedi. Bir yıl izlemde hiçbir klinik yakınması yoktu.

Değerlendirmeye, kriterleri karşılayan 12 yayın (399 hasta) dahil edildi. Hastaların %70,9’u non-operatif, %29,7’si operatif tedavi edilmişti. Yaralanma derecesini belirten 10 yayın mevcuttu. Yaralanma derecesine göre tedavi edilme şekilleri Tablo1’de verilmiştir. Tedavi yöntemleri ve pseudokist ilişkisini bildiren 7 yayın mevcuttu. Non-operatif tedavi edilmiş olguların %28,5’inde (50/175) görülürken, operatif tedavi edilen hastaların %12,3’ünde (9/73) görülmüştür. Yaralanma derecesi ve pseudokist oluşumu ilişkisini bildiren 8 yayın mevcuttu. Grade 3 ve daha üstü yaralanmaların %40’ında (52/130) pseudokist görülürken, altında travmaların %16,9’unda (11/65) görülmüştü.

Tablo 1

Operatif

Non-operatif

Toplam

Grade1

0

54

54 (%18,8)

Grade2

19 (%35,1)

38

57 (%19,9)

Grade3

49 (%44,5)

61

110 (%38,4)

Grade4

15 (%30,6)

34

49 (%17,1)

Grade5

7 (%63,6)

4

11 (%3,8)

Tartışma: Litearatür incelemesinde, grade 3 üzerinde yaralanması olan ve non-operatif tedavi edilen olgularda daha çok pseudokist gelişimi görülmekle birlikte, verilerin meta-analitik olarak incelenip, sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesi, sonuçları çok daha anlaşılır kılacaktır.

Anahtar Kelimeler: pankreatik pseudokist, pankreatik yaralanma

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...