Close

Poster - 65

Case Report: A Child with Isolated Extraperitoneal Bladder Rupture

Ü Çeltik*, Y Dadalı**
*Kirsehir Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Kirsehir Training and Research Hospital Department of Radiology

Introduction: Traumatic bladder rupture without pelvic bone fracture is a rare condition in pediatric patients. In this case report, we presented an isolated extraperitoneal traumatic bladder perforation without pelvic bone fracture.

Case: An eight-year-old boy was referred to emergency department due to falling from the ninth floor. On physical examination, his neurologic condition was totally normal, he had no ecchymosis, abrasion or scar tissue on his skin. His vital signs: body temperature was 36.8 °C, heart rate was 100/min, and blood pressure was normotensive. Respiratory system examination was normal. His abdomen was tender with palpation. Blood was detected in his urinary meatus during the inspection of anogenital area. However, the patient could urinate through his urethra. No intraabdominal solid organ pathology was detected on non-contrast enhanced computer tomography. There was no pelvic bone fracture. Also, no intracranial nor vertebral pathology were detected on non-contrast enhanced CT. Ultrasonography was performed by radiologist and a defect on lateral side of bladder was reported. Urinary catheter was inserted, computer tomography cystography (CT- cystography) was performed to determine the classification of the bladder injury. Extraperitoneal bladder perforation was detected on CT-cystography. The patient was admitted to the ICU. He was hemodynamically stable on the ICU monitoring. After two weeks, conventional cystography was performed, and no leakage was observed on the bladder. Urethral catheter was removed. Control ultrasonography was completely normal after two weeks.

Conclusion: Traumatic bladder rupture without pelvic bone fracture is a rare condition in pediatric patients. However, if macroscopic hematuria and lower abdominal tenderness are observed, patients should be evaluated with CT or plain cystography, even if there is not pelvic bone fracture.

Keywords: bladder perforation, urinary trauma

Poster - 65

Olgu Sunumu: İzole Ekstraperitoneal Mesane Perforasyonu Olan Olgu

Ü Çeltik*, Y Dadalı**
*Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji AD

Giriş: Pelvik kemiik fraktürü olmaksızın izole mesane rüptürü oldukça nadir görülmektedir. Hastanemizde tedavi edilen izole ekstraperitoneal mesane perforasyonu olan olgunun sunulması amaçlanmıştır.

Olgu: Sekiz yaşında erkek olgu, dokuzuncu kattan düşme sonrası acil servise getirilmiş. Fizik muayenede, bilinci açıktı, gövde ve ekstremitelerde abrazyon ya da ekimoz yoktu. Vücut ısısı 36,8 °C, nabız 100 /dk, normotansif, solunum sesleri eşit ve ek ses yoktu. Abdominal muayenesinde, batında özellikle suprapubik bölgede hassasiyet mevcuttu, anogenital bakıda üretral meatusta kan görüldü ve ardından muayene esnasında spontan idrar çıkışı görüldü. Acil servis koşullarında yapılan ultrasonografide mesane lateral duvarında şüpheli bir defektten bahsedildi. Mesane sondası dikkatle yerleştirildi. Biyokimya incelemede patoloji saptanmadı. Kontrastsız bilgisayarlı tomografide (BT) solid organ yaralanması izlenmedi, pelvik kemik kırığı izlenmedi. BT-sistografi çekildi ve ekstraperitoneal bir rüptür olduğu görüldü. Olgu izole ekstraperitoneal mesane perforasyonu tanısı ile yoğun bakım izlemine alındı. İzlemin birinci günü hemodinamik olarak stabil olan hasta servis izlemine alındı. 2 hafta mesane katateri ile izlem ardından sistogram (konvansiyonel) kontrolü görüldü ve sonda çekildi. 2 hafta sonra yapılan USG tümü ile normaldi.

Sonuç: Pelvik fraktür olmaksızın travmatik mesane rüptürü çocukluk çağında oldukça nadir saptanmaktadır. Ancak travma sonrası – özellikle makroskopik hematüri tespit edilen olgularda-, pelvik fraktür tespit edilmese dahi üriner sistemin ayrıntılı incelenmesi ve görüntülenmesi faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: mesane perforasyonu, üriner travma

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...