Close Görüntüyü Aç

Poster - 23

Day case surgery discharge criteria in a children’s hospital

F Mehmetoğlu
Dörtçelik Children's Hospital

Aim: Effective postoperative assessment with protocol-driven discharge is fundamental for day case surgery. This study aimed to present our experience regarding the discharge decision of patients who underwent day case surgery.

Methods: Between 1999 and 2021, in a children's hospital, patients who were planned for a day case surgery were postoperatively evaluated to decide whether they could be discharged with a multidisciplinary questionnaire guideline. This checklist was adapted and revised over the years from the pediatric day case surgery protocol by the Royal Hospital for Children, Edinburgh. The questions included social (transportation, responsible escort and caregiver, home conditions, telephone, health literacy), medical (ASA, comorbid diseases), and surgical (complications, postoperative symptoms) criteria. The day case exclusion criteria were exceeding 1-hour anesthesia, opening the abdominal or thoracic cavity, age under 1 month, ex-prematurity, comorbid diseases, and sibling death of unknown cause. Discharge assessment was made up to 6 pm by qualified ward nurses before leaving the hospital.

Results: Averagely, 2500 children per year underwent surgical procedures in the day case surgery program. The most commonly performed procedures were for circumcision, inguinal hernia, hydrocele, umbilical/epigastric hernia, undescended testis, hypospadias, urethral dilatation, pilomatrixoma, ankyloglossia, excision of skin lesion, biopsy, sting, wound care, and catheter removal. Most children were aged 1-10 years. None of the operations resulted in permanent disability and mortality related to day case surgery. The main reasons for patients who were not discharged after assessment were transport difficulties, home care problems, vomiting, feeling fatigued, not being able to walk due to caudal anesthesia, circumcision bleeding, and parental anxiety. Free of charge hospitalization provided convenience in the implementation of these criteria.

Conclusion: The patients were discharged safely according to the day case surgery discharge criteria.

Keywords: Day case surgery, Discharge checklist, Pediatric

Poster - 23

Bir çocuk hastanesinde günübirlik cerrahi taburcu olma kriterleri

F Mehmetoğlu
Dörtçelik Çocuk Hastanesi

Amaç: Ameliyat sonrası protokol odaklı etkili değerlendirmeyle taburcu olma günübirlik cerrahide esastır. Bu çalışmanın amacı günübirlik cerrahi sonrası hastaların taburcu olma kararına ilişkin deneyimlerimizi sunmaktır.

Yöntem: 1999-2021 yılları arasında bir çocuk hastanesinde günübirlik cerrahi olarak planlanan hastalar, multidisipliner bir kontrol listesi ile taburcu olup olamayacaklarına göre ameliyat sonrası değerlendirilmiştir. Bu kontrol listesi Royal Hospital for Children, Edinburgh pediatrik günü birlik cerrahi protokolünden uyarlanmış ve yıllar içinde revize edilmiştir. Sorular sosyal (ulaşım, sorumlu refakatçi ve bakıcı, ev koşulları, telefon, sağlık okuryazarlığı), medikal (ASA, eşlik eden hastalıklar) ve cerrahi (komplikasyonlar, ameliyat sonrası semptomlar) kriterlerini içeriyordu. Başlıca günübirlik hariç tutma kriterleri 1 saati geçen anestezi, karın veya göğüs boşluğunun açılması, 1 aydan küçük yaş, ex-prematürite, eşlik eden hastalıklar, nedeni bilinmeyen kardeş ölümü idi. Taburcu olma değerlendirilmesi, hastaneden ayrılmadan önce kıdemli servis hemşireleri tarafından saat 18.00'e kadar yapılmıştır.

Bulgular: Günübirlik cerrahi programında yılda ortalama 2500 çocuğa cerrahi işlem uygulanmıştır. En sık yapılan işlemler sünnet, kasık fıtığı, hidrosel, umbilikal/epigastrik fıtık, inmemiş testis, hipospadias, üretral dilatasyon, pilomatriksoma, ankiloglossi, cilt lezyonu eksizyonu, biyopsi, sting, yara bakımı ve kateter çıkarılmasıydı. Çocukların çoğu 1-10 yaş arasındaydı. Ameliyatların hiçbiri günübirlik cerrahiye bağlı kalıcı sakatlık ve ölümle sonuçlanmamıştır. Değerlendirme sonrası taburcu edilmeyen hastalarda başlıca nedenler ulaşım güçlükleri, evde bakım sorunları, kusma, yorgun hissetme, kaudal anestezi nedeniyle yürüyememe, sünnet kanaması ve ebeveyn kaygısıydı. Hastane yatışının ücretsiz olması bu kriterlerin uygulanmasında kolaylık sağlamıştır.

Sonuç: Hastalar günübirlik cerrahi taburcu olma kriterlerine göre güvenli bir şekilde taburcu edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Günübirlik cerrahi, Taburcu kontrol listesi, Çocuk

Close
Olgu sunumu oturumunda sunumları mobil kongre sitesi üzerinden puanlamayı unutmayınız...